Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 04/2010

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze


Anna Kosut

 

Macierzyństwo i wychowywanie dzieci jako kryterium dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych
Macierzyństwo, posiadanie rodziny lub samotne wychowywanie dziecka to kryteria zróżnicowania statusu prawnego pracownika, ubezpieczonego, podatnika czy też osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. Również na gruncie regulacji prawnych z zakresu bezrobocia wskazane wyżej okoliczności w istotny sposób wpływają na kształt uprawnień osób bezrobotnych. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy status rodzinny bezrobotnego stanowi zarówno kryterium skorzystania ze szczególnych form pomocy służących aktywizacji zawodowej, jak i wyznacza jego uprzywilejowaną pozycję w zakresie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wysokości oraz okresu pobierania tego świadczenia. Autorka odnosi się do dyferencjacji statusu bezrobotnego ze względu na przedmiotowe kryteria na wyróżnionych przez przepisy obszarach uprawnień.


Maternity and Children Upbringing as the Differentiation Criteria of the Unemployed Legal Status
On the basis of legal regulations concerning unemployment and maternity, complete family or single parenthood are the circumstances which fundamentally influence the shape of the unemployed benefit entitlement. In the employment promotion and the work market institutions statute the family status of the unemployed constitutes both the criterion for using particular forms of social aid in professional development as well as it is the criterion strengthening their privileged position as far as their entitlement to unemployment benefit, its amount and how long it is collected are concerned. The paper deals with the differentiation of the unemployed status on the basis of the above criteria.


Studia i opracowania


Anna Piszczek

 

Telepraca w Niemczech
Autorka charakteryzuje telepracę w niemieckim systemie prawa, w którym, co istotne, brakuje nie tylko kodeksu pracy, ale także ustaw czy przepisów wykonawczych mających zastosowanie wyłącznie do telepracowników. W szczególności przedstawia zagadnienia związane z historią i pojęciem telepracy, nawiązaniem stosunku telepracy, zaprzestaniem wykonywania pracy w formie telepracy, ochroną zdrowia oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą. Analiza nie ogranicza się wyłącznie do telepracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, ale dotyczy także odmienności w odniesieniu do telepracowników wykonujących pracę poza stosunkiem pracy, np. na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Teleworking in Germany
This article provides a general overview of teleworking in the German legal system, in which there are no labor code, acts or executive provisions, applicable only to teleworkers. There are presented, in order, the issues related to the history of teleworking, the term of teleworking, appointment to a teleworking position, termination of teleworking employment, health protection and compensatory liability. The analysis is not restricted to e-work performed under a contract of employment, but also presents the differences in relation to another form of performance of work, for example on the basis of civil law contracts. In the article the provisions of German employment law, the views of the doctrine and judicial decisions of BAG - Bundesarbeitsgericht (Federal Labor Court of Germany) are cited.

 

Wykładnia i praktyka

 

Piotr Grzebyk

 

Podstawy jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa pracy w kodeksie postępowania cywilnego i wybranych umowach o pomocy prawnej
Przedmiotem artykułu jest jurysdykcja sądów polskich w sprawach pracowniczych, której podstawą są przepisy kodeksu postępowania cywilnego i niektórych umów o pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Coraz więcej sporów pomiędzy pracownikiem i pracodawcę ma charakter międzynarodowy. Zwiększa się też liczba tego rodzaju spraw, które są rozstrzygane przez sądy polskie, w tym przez Sąd Najwyższy. Aktualność tego zagadnienia związana jest również z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 1 lipca 2009 r. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje problematyka pracowników delegowanych.

 

Basis of Jurisdiction in Employment Matters in the Polish Civil Procedure Code and Selected Agreements on Mutual Legal Assistance
Article examines jurisdiction of the Polish courts in employment matters. It is based on the Polish Civil Procedure Code and selected agreements on mutual legal assistance. Disputes between employee and employer are more often international nowadays. This kind of cases, which are judged by Polish courts, including the Supreme Court, are increasing. Current importance of this topic is also connected with the change of the Polish Civil Procedure Code on 1st of July 2009. In this context essay concentrates on posted workers.

 

Jakub Ciborowski

 

Kontratyp od zasady równego traktowania w zatrudnieniu w podmiotach o charakterze wyznaniowym
Kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje, których działalność oparta jest na wartościach religijnych, są zobowiązane, w takim samym stopniu jak inni pracodawcy, do przestrzegania kodeksu pracy. Działalność kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji, których działalność oparta jest na wartościach religijnych, cechuje się jednak szczególnym charakterem, zaś cele i wymagania, jakie stawiają one swoim pracownikom, w dużym stopniu mogą się różnić od wymagań stawianych pracownikom przez inne zakłady pracy. Różnice te wynikają stąd, iż stosowanie kryterium wyznawanej przez pracownika religii jest konieczne dla zachowania tożsamości ideowej kościelnych osób prawnych, szkół wyznaniowych oraz innych instytucji prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe. Z uwagi na powyższe niezbędne jest, aby kościół, związek wyznaniowy lub inna organizacja, której cel działania pozostaje w związku z religią i wyznaniem, miały prawo do zatrudniania pracowników wierzących, podzielających etos wspólnoty. W krajowym porządku prawnym podstawową regulacją pozwalającą tego rodzaju podmiotom na realizację polityki zatrudnienia zgodnej z ich wewnętrzną autonomią jest instytucja kontratypu od zasady równego traktowania w zatrudnieniu z art. 183b § 4 k.p. Kontratyp umożliwia ściśle określonym kategoriom pracodawców legalne różnicowanie pracowników ze względu na kryteria o charakterze religijnym.

 

The Exception from the Principle of Equal Treatment in Employment in Religious Entities in Polish and European Labour Law
In common awareness religious sphere is separated from law and economy. Although there are phenomena and institutions named in canon law “res mixtae”. These are issues from borderline of public law and domestic policy of churches and religious unions. Do not doubt the assertion that the labor law system influences employment in such described entities. Churches, religious unions and organizations based on religious values are obliged to obey common labor law rules, as well as other employers. The activity of churches, religious unions and organizations based on religious values is characterized by the specific nature so targets and requirements which are demanded from employees are quite different than in other employing establishments. The origin of these differences is that such criteria are necessary to keep the ideological identity of ecclesiastical legal persons, clerical school or universities and other institutions kept by churches and religious unions. In view of this, it is essential that the churches, religious unions or other organization based on religious values have the right to employ workers of believers who share the ethos of the community. In the Polish legal order, the primary legal institution that allows such entities to carry out employment policies consistently with their internal autonomy is the exception from the principle of equal treatment in employment, which is based on article 183b § 4 of the Polish Labor Code. The juridical exception allows differentiation the legal status of employees and candidates for the employees due to the criteria of a religious nature.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (międzynarodowe stosunki pracy – cd.)

 

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2008

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Interpretacyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego a wznowienie postępowania

The Constitutional Tribunal Interpretative Judgment and the Proceedings Reopening

 

Karol Łapiński

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2007 r. (I PK 213/06) dotyczącego umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej

 

Gloss on the Sentence of the Supreme Court from the 25th of January 2007 (I PK 213/06) Regarding Contract of Employment Concluded for the Duration of Performing the Function of the Chairman of the Management Board of the Commercial Partnership

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zwolnienia od pracy z tytułu świąt religijnych

 

Konsultacje i wyjaśnienia

 

Pracownicy tymczasowi

 

Nowe przepisy

 

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 30 z 2 marca 2010 r. do numeru 40 z 16 marca 2010 r.

 

Przegląd wydawnictw

 

Jakub Stelina, Prawo urzędnicze (Clark Law)
Rec. Helena Szewczyk

 

Wskaźniki i składki ZUS

 

według stanu na 1 kwietnia 2010

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł