Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 07/2008

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.70
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Jan Jończyk

Aspekty prywatyzacji szpitala
Wśród zamierzeń legislacyjnych w 2008 r. wymienia się uregulowanie umożliwiające i w określonych wypadkach wymuszające przekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego, z nadzieją na rozwiązanie problemu niegospodarności i tworzenia szpitalnych długów. W artykule są omawiane inne, ważniejsze aspekty "prywatyzacji szpitala" (dotyczące szpitalnego mienia, zagrożenia dla publicznej funkcji ochrony zdrowia, sytuacji personelu medycznego). W aspekcie politycznym i porównawczym na przykładzie reform w wybranych krajach na uwagę zasługuje to, że obok retoryki kompleksowych reform ochrony zdrowia istotny jest wybór zagadnienia kluczowego. Może nim być powszechny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego (USA), realizacja teorii nowej publicznej administracji usług zdrowotnych - tworzenie rynku świadczeniodawców (UK), organizowanie konkurencji kas chorych z inicjatywy i pod kuratelą państwa przeciw dominacji korporacji w ochronie zdrowia (Niemcy) oraz tworzenie rynku publicznych i prywatnych ubezpieczycieli (Niderlandy). W polityce zdrowotnej występuje tendencja do ukształtowania ochrony zdrowia jako publiczno-prywatnej kombinacji. W polskiej "prywatyzacji szpitali" istotny wydaje się komercyjny cel, związany z fiskalną polityką utrzymania publicznych wydatków na zdrowie na niskim poziomie, i rozszerzenie prywatnej opieki zdrowotnej. Taka polityka jest narażona na poważne zarzuty niezgodności z konstytucją i z europejskim standardem ochrony zdrowia.

Aspects of Privatising Hospital
Putting public hospitals on company law regime to achieve better management and avoid hospital debts became presently the focus of the debate on health care. The paper shows that the very goal of "privatising hospitals" is transforming them into commercial establishments what could have a couple of negative consequences relating to public health, status of the medical profession, social discrimination against population with lower income, etc. A comparative look says that after bad experience with the "regulated health provider market" the concept of a "regulated health insurer market" is tested. The sceptical logic is, however, that it would be neither market nor public regulation and in detail: the cost of health care is determined overwhelmingly by autonomous medical decisions which are hardly controllable by hospital management, the less by the health insurer. In the case of Poland privatising hospitals is not a point of health policy, it is rather the outcome of fiscal policy to keep public expenditure on a low level (about 4% GNP) and to put more private money into the system with help of commercialised hospitals. In the long run this policy will probably prove ineffective for constitutional and European law reasons.

Studia i opracowania

Monika Latos-Miłkowska

Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w przepisach o czasie pracy (work-life balance)
Problematyka godzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi pracowników (work-life balance) spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ustawodawców i przedstawicieli nauki prawa pracy. Autorka omawia prawne rozwiązania w zakresie czasu pracy wspierające godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzicielskimi pracowników. Obowiązujące w polskim prawie pracy regulacje zostały przedstawione na tle rozwiązań, jakie w tym zakresie są wprowadzane w systemach prawnych innych państw Unii Europejskiej. Proponowane przez autorkę postulaty de lege ferenda mają na celu ukazanie dalszych możliwych działań ustawodawcy dostosowujących stan prawny do obecnych standardów międzynarodowych i potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, z poszanowaniem jednakże uzasadnionych interesów pracodawcy.

Work-Life Balance in the Provisions on Working Time
"Work-life balance" is one of the most significant problems of present labour law. This article presents the working time arrangements facilitating conciliation of work and family responsibilities of employees. The solutions binding in polish labour law are presented in a wide context of regulations introduced in labour law of other European Union countries. Propositions of amendments formulated in the article show directions of possible development of work-life balance in polish labour law, in a way adequate to the needs resulting from current social - economic situation, with respect, however, of justified employers interests.

Wykładnia i praktyka

Paweł Pettke

Ochrona praw pracowników w przypadku przejścia zakładu pracy - uwagi na tle transpozycji dyrektywy 2001/23/WE
Artykuł zawiera porównanie regulacji wspólnotowych i obowiązujących w polskim prawie, które dotyczą ochrony praw pracowników w czasie przejścia zakładu pracy lub jego części. Autor stara się wyjaśnić kontrowersje dotyczące zakresu przedmiotowego praw podlegających ochronie w związku z transferem, z jakimi styka się w swoich zawodowych kontaktach z przedstawicielstwem pracowniczym. W odpowiedzi na te, pochodzące z codziennej praktyki doświadczenia, w artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty instytucji przejścia zakładu. W podsumowaniu zawarte są wątpliwości co do tego, czy implementacja dyrektywy 2001/23/WE odbyła się zgodnie z zapisanym w jej treści celem. Porównując treść dyrektywy promulgowanej w językach polskim i niemieckim, autor stara się uzasadnić tezę, że dokonana transpozycja nie zapewnia pełnej realizacji praw pracowniczych w obliczu transferu przedsiębiorstwa. Dowodząc tego założenia, autor stara się wykazać, że art. 2418 k.p. znacząco różnicuje sytuację pracowników w obliczu transferu.

Employees' Rights Protection During in the Merging Process of a Company or its Part
The article presents the comparison of the European Union and the domestic law regulations, which refer to the rights of the employee during the merging process of a company or its part. The author attempts to explain certain controversies encountered in contacts with employee representation, which apply to the objective scope of rights under protection caused by merging. He tries to explain the essence of merger from the every day practical point of view. He also discusses the question if Directive 2001/23/EU was implemented in accordance with its objective. Comparing the promulgated content of the directive in Polish and German languages the author tries to justify the thesis that the transposition does not provide complete fulfillment of the rights of the employee in case of merger. To prove it the author indicates that article 241 Labour Code differentiates significantly the situation of employees in case of merger.

Marian Liwo
Edyta Nowosiadły

Odpowiedzialność pracodawcy z art. 219 k.k.
Przemiany ustrojowe i gospodarcze, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 r., obok wielu pozytywnych skutków stworzyły klimat do rozwijania się wielu nowych zagrożeń, które są szczególnie widoczne w życiu gospodarczym, ekonomicznym i społecznym. Wysokie bezrobocie w warunkach wolnego rynku i obawa przed utratą pracy doprowadziły do licznych sytuacji wymuszania zgody przez pracowników na naruszanie ich praw. Coraz częstszym zjawiskiem jest zatrudnianie pracowników, za ich zgodą, bez zgłaszania do ubezpieczenia społecznego lub podawanie nieprawdziwych danych o ich zarobkach. Znaczący wpływ na ocenę stopnia karygodności naruszeń praw pracowniczych ma sytuacja na rynku pracy. Im bardziej rynek ten jest rynkiem pracodawcy, tym wyższy jest stopień społecznej szkodliwości tego działania. Stan ten znacznie utrudnia realizację m.in. konstytucyjnego prawa obywatela do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ważną zmianą, którą można zauważyć w unormowaniu sytuacji pracowników w nowym kodeksie karnym z 1997 r., jest rozszerzenie pola ochrony praw pracowników. Kodeks karny wprowadził art. 219: "Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymagalnych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Zdaniem autorów przepisy polskiego systemu prawa, w tym prawa karnego, powinny być tak ukształtowane, aby chronić pracowników przed ujemnymi następstwami procesów pracy oraz aby praca umożliwiała im rozwój zawodowy i społeczny.

Employer's Responsibility under art. 219 of Penal Code
Constitutional transformations and economic, what had place in Poland after 1989 year, beside many positive results they created climate to developing many new threats which are visible in economic life particularly economic and social. The large unemployment in conditions of free market and the workers' fear before loss of work, she brought to numerous situations extorting the agreement on violating their rights. Employing, for their agreement, workers without notifying to national insurance scheme is more more and more frequent phenomenon or passing false data about their earnings. Say on opinion of degree of culpability significant influence infringements workers' situation it has on market of work at present. Market this is employer's market the more, this higher degree of social harmfulness of this working is. State this makes difficult the realization of constitutional the citizen's right to social protection in razie of inability to work considerably as well as after achievement of pension age. Important change we which can notice in normalization in new Penal Code workers' situation from 1997 r. it is say the widening the field of protection workers. Penal Code introduced art. 219 - "Who violates about national insurance schemes the recipes of right, not notifying, even for agreement interested, exigible data or notifying false having on right influence to services data or their height, it be subject to the fine, punishment of limitation of freedom or depriving to summers 2 freedom". The recipes of Polish system of right in this right penal they should be shaped so, to protect before negative after-effects of processes of work the workers as well as to the work made possible them the professional development and social.

Maciej Kobak
Wojciech Maciejko

Pracownicze prawo do powietrza wolnego od dymu tytoniowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w obecnym stanie prawnym pracodawca w każdym przypadku jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom pomieszczenia odpowiednio przystosowanego do palenia tytoniu - palarni? Sformułowanie ostatecznej konkluzji autorzy poprzedzają omówieniem przepisów prawnych normujących kwestie związane z problematyką urządzania palarni w zakładach pracy oraz przedstawieniem tych orzeczeń sądów administracyjnych, które do niej nawiązywały. Zdaniem autorów, treść ustawowo gwarantowanej ochrony zdrowia osób wolnych od nałogu palenia tytoniu nie sprowadza się do obciążenia pracodawcy bezwzględnym nakazem urządzenia palarni, lecz do generalnego zakazu palenia w pomieszczeniach obejmujących zakład pracy. Podstawowym dobrem chronionym przez ustawodawcę jest wykonywanie pracy w pomieszczeniach wolnych od substancji toksycznych, przy czym ochrona ta obejmuje wszystkich pracowników, zarówno palących, jak i niepalaczy. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisu, który pozwalałby zasadnie twierdzić, że dobro to powinno ustąpić przed dyskomfortem osób uzależnionych od tytoniu. Zasada równości pracowników nie stanowi źródła gwarancji swobodnego dostępu do używek. Jest nośnikiem wartości, którą państwo powinno bezwzględnie respektować - zdrowia obywateli. Zaprezentowane ujęcie problemu pozwala spojrzeć na niego inaczej niż dotychczas, nie przez pryzmat potrzeb pracownika palacza, lecz z perspektywy ochrony zdrowia publicznego. Łatwiejsza dostępność stanu generalnego zakazu palenia w zakładzie pracy od stanu gwarantującego palenie tytoniu jest świadomym elementem ochrony zdrowia wszystkich obywateli przed następstwami używania tytoniu. W konsekwencji, nieurządzenie palarni, co do zasady, nie będzie naruszeniem prawa pracy i zasady równego traktowania pracowników.

Employees' Right to Air Free of Cigarette Smoke in View of Jurisdiction of Administrative Courts
The primary goal of the article is to answer the question whether in the present legislative conditionings an employer in any case is obliged to provide employees with a room suitably arranged for smoking cigarettes - a smoking room? Formulation of the final conclusion has followed a description of legal acts to regulate issues related to the problem of arranging smoking rooms in workplaces as well as presentation of those opinions of administrative courts that had been related to it. According to the authors, the content of the legally guaranteed health protection of people free of addiction to smoking tobacco does not imply imposing on the employer an absolute obligation to arrange a smoking room but rather a general prohibition of smoking in rooms within a workplace. A fundamental right protected by the legislator is carrying out job in rooms free of toxic substances, furthermore the protection encompasses all employees, both smokers and non-smokers. The current legal conditionings does not contain any regulation that would enable the claim that the particular right should respect discomfort of persons addicted to tobacco. The principle of equality of employees is not a source of guarantee of free access to stimulants. It is a carrier of the value that should be strictly respected by the state - health of the citizens. The presented formulation of the problem enables a different view than so far; not through the prism of the needs of a smoker-employee, but from the perspective of public health protection. Easier accessibility of the conditionings of general prohibition of smoking in a workplace than the conditionings that guarantee smoking tobacco is an aware component of protection of health of all citizens against the results of smoking tobacco. As a result, non arranging a smoking room, substantially, would not be considered violation of labour law and the principle of equal treatment of employees.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2007 (informowanie i przeprowadzanie konsultacji z pracownikami)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in 2007

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Granice swobody zawierania umów na czas określony

The Scope of Freedom of a Conclusion of an Employment Contract for a Fixed Term

Wioletta Witoszko Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2005 r. (I PK 253/04) w sprawie potrącenia odszkodowania wypadkowego w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych

Gloss to the Judgment of the Supreme Court on 22 June 2005 (I PK 253/04) on Recouping a Compensation for Accident at Work in the Event of Asserting Complementary Civil Claims

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej (3)

Konsultacje i wyjaśnienia

Urlopy wypoczynkowe

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 94 z 3 czerwca 2008 r. do numeru 113 z 30 czerwca 2008 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 lipca 2008 r.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł