Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 10/2011

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści numeru 10/2011
 
SPIS TREŚCI 
 
Artur Rycak
Konkurencja roszczeń restytucyjnych i kompensacyjnych z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę na tle prawnoporównawczym
Przedmiotem artykułu jest problematyka roszczeń restytucyjnych i kompensacyjnych z tytułu wadliwego rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z perspektywy prawnoporówawczej. Autor przedstawia kształtowanie się stanu prawnego w zakresie wskazanych roszczeń w polskim prawie pracy, a także stan prawa pracy w tym obszarze w wybranych krajach europejskich. Artykuł kończą wnioski, które autor wyprowadza z analizy prawnoporównaczej, oraz postulaty de lege ferenda skierowane do polskiego ustawodawcy.
Competitiveness of Restitution and Compensation Claims Arising From Wrongful Termination of Employment Contract at the Initiative of the Employer – Comparative Perspective
The subject of the article is the issue of restitution and compensation claims arising from wrongful termination of employment contract at the initiative of the employer from a comparative perspective. The Author presents formation of legal status of these claims in Polish labour law and contemporary regulations concerning such claims in main European countries. In the final remarks the Author presents his conclusions arising from the analysis of national legal systems from 11 European countries and de lege ferenda postulates addressed to the Polish legislator.
 

Studia i opracowania
 

Michał Bąba
Odwołanie komornika z powodu ukończenia 65 lat jako przejaw dyskryminacji bezpośredniej ze względu na wiek
Autor dowodzi, że przepis art. 15a ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustanawiający górną granicę wieku dla wykonywania działalności zawodowej komornika, jest nieefektywny. Nie stwarza on bowiem możliwości osiągnięcia zamierzonego przez prawo unijne celu, jakim jest zakaz dyskryminacji ze względu na wiek osób wykonujących prawniczą działalność zawodową, i w konsekwencji wymaga zmiany.
Dismissal of a Bailiff Due to Their Turning 65 as Manifestation of Unlawful Direct Discrimination on Grounds of Age
The author argues that Art. 15a, section 1, point 3 of the Act on court bailiffs and enforcement procedures, establishing the maximum age for the performance of professional activities of bailiffs, is ineffective. It does not create the possibility to achieve the intended by the EU law objective, namely the prohibition of discrimination on grounds of age of persons that practice legal professions and, as a consequence, it requires a change.
 

Wykładnia i praktyka
 

Marian Liwo, Edyta Nowosiadły-Krzywonos
Niezbędne dalsze zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy
8 sierpnia br. weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca nowe regulacje dotyczące sposobu wykonywania zadań, prowadzenia kontroli i stosowania środków prawnych przez organy tej inspekcji. Zdaniem autorów ustawodawca bardzo wąsko ujął zakres zmian, a niektóre z nich zostały sformułowane w sposób mogący budzić wątpliwości w praktyce ich stosowania, z uwzględnieniem prawa administracyjnego i intencji ustawodawcy. W ich ocenie niezbędne są dalsze zmiany w ustawie o PIP, które powinny dotyczyć między innymi pozycji ustrojowej Rady Ochrony Pracy, jej zadań, zakresu działania i kompetencji, obecnego i proponowanego usytuowania tej Rady, stabilności zatrudnienia Głównego Inspektora Pracy oraz okręgowych inspektorów pracy, a także doboru na stanowiska kierownicze w tej inspekcji. Ponadto powinny one dotyczyć wpływu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na działalność Państwowej Inspekcji Pracy oraz przyznania tej inspekcji efektywnych środków prawnych, tj. finansowego oddziaływania na pracodawców naruszających prawo pracy.
Necessary Further Amendments to the Act on the State Labour Inspectorate
On August 8, 2011 yet another change in the Act of 13 April 2007 on the State Labour Inspectorate and other laws came into force. As follows from the assumptions used, the main objective was to change the way of performing the tasks of monitoring and application of legal measures by the authorities of this inspection. Some of the changes included in the changing Act have been, however, formulated in a manner which could raise doubts on their use in practice, especially when it comes to administrative law and legislative intent. It is unfortunate that the legislature has undertaken a very narrow range of changes, introduction of which is of no doubt. Changes that should be implemented, should include, inter alia, the political position of the Labour Protection Council, its mission, scope of activities and competencies, current and proposed position of the Council, employment stability of the Chief Labour Inspector and District Labour Inspectors, as well as selection rules for managerial positions in this inspection. Furthermore, these changes should concern the impact of the Act on freedom of economic activity on the National Labour Inspectorate activity and grant the inspection effective remedies, such as financial impact on employers violating labour law.
 

Maciej Nawrocki
Proceduralne utrudnienia w dochodzeniu roszczeń pracowniczych na etapie inicjowania postępowania sądowego
W stosowaniu prawa instytucje procesowe miewają niekiedy nawet większą doniosłość niż regulacje materialnoprawne. Dzieje się tak zarówno wtedy, gdy strony umowy bądź postępowania są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, jak i wtedy, gdy działają samodzielnie, nie mając prawniczego przygotowania ani pomocy. W sprawach z zakresu prawa pracy pracownicy wnoszący pozwy często działają bez profesjonalnego pełnomocnika – zwłaszcza przed wszczęciem oraz na samym początku postępowania sądowego. Jest zatem niezwykle istotne, by regulacje poszczególnych instytucji procesowych oraz wykładnia obowiązujących w tym zakresie przepisów inicjowanie postępowania ułatwiały, a przynajmniej nie czyniły tego trudniejszym niż w przypadku wykładni ścisłej. Analiza przepisów kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz przepisów kodeksu pracy o implikacjach proceduralnych wskazuje, że w wielu przypadkach dotyczących typowych roszczeń, doniosłych dla pracowników, zachodzą istotne trudności w sprawnym i szybkim inicjowaniu postępowania sądowego.
Procedural Obstacles in Asserting Employees’ Claims at the Initial Stage of Court Proceeding
In applying the law, procedural provisions may be even more important than those of the substantive law. This is the case, when parties to a legal transaction or proceeding are represented by professional lawyers as well when they are representing themselves, while neither having legal background nor having hired legal support. In the area of labour litigation, employees are typically bringing their legal actions before courts without the support of a legal counsel – this is especially true prior to and at the very beginning of court proceeding. It is, therefore, of crucial importance that the regulation of the particular legal institutions as well as the way the law on such institutions is interpreted, make commencing a court proceeding easier or at least not more difficult than it is in case of strict interpretation. A legal analysis of several provisions of the Code of Civil Procedure, the Law on Court Costs in Civil Litigations as well as the provisions of the Labour Code with procedural implications proves that in many situations, concerning typical claims of significant importance for the employees, there are essential obstacles in efficient and quick initiating of court proceedings.
 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Prawo do urlopu rodzicielskiego w razie narodzin bliźniąt
Right to Parental Leave in the Event of the Birth of Twins
 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Artykuł 8 k.p.
Art. 8 of the Labour Code
Maciej Giaro
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 r., II UK 357/09, w sprawie pracowniczego statusu członka zarządu - jedynego wspólnika spółki
Gloss to the Judgment of the Supreme Court on 7 April 2010 (II UK 357/09) on Employee's Status of the Management Board Member - the Only Company Partner
 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
Równe traktowanie w zatrudnieniu
 

Konsultacje i wyjaśnienia
Czas pracy i urlop wypoczynkowy
 

Nowe przepisy
 

Przegląd Dzienników Ustaw od numeru 178 z 29 sierpnia 2011 r. do numeru 198 z 22 września 2011 r.
 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 października 2011
 

FELIETON

 
Czy spółdzielnia socjalna może przekształcić się w spółkę - wadliwa legislacja nie daje odpowiedzi na to zasadnicze pytanie
Ostatnio wiele miejsca poświęcam w swoich felietonach spółdzielczości pracy. Jednym z takich typów spółdzielni są spółdzielnie socjalne. Rządzą się one jednak swymi własnymi prawami zapisanymi w ustawie z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU nr 94, poz. 651 ze zm.). W myśl art. 1 ust. 2 tej ustawy w sprawach nieuregulowanych do spółdzielni socjalnej stosuje się przepisy ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (DzU z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.) Chodzi tu w szczególności o strukturę organizacyjną spółdzielni, rolę statutu, wstąpienie do korporacji, prawa członków, podstawy ich zatrudnienia, zakres stosowania postępowania wewnątrzspółdzielczego, sprawy związane z wykluczeniem i wykreśleniem ze spółdzielni. Odmiennie przy spółdzielniach socjalnych ustawodawca uregulował kwestię liczby członków wymaganą do rejestracji i działania, stanowiąc, iż liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, a spółdzielnia socjalna nie może zasadniczo liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków. Jedyny wyjątek, w którym liczba członków może być wyższa niż 50 osób, to powstanie spółdzielni socjalnej w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych. Odmiennie unormował też prawo do udziału w nadwyżce bilansowej, kwestie istnienia rady nadzorczej, odmiennie określono prawa członka do majątku spółdzielni. Inna jest regulacja prawna dotycząca łączenia i podziału spółdzielni socjalnej. W tym ostatnim przypadku ustawodawca ustanowił regułę, w myśl której spółdzielnia socjalna może się połączyć tylko z inną spółdzielnią socjalną, a podział spółdzielni socjalnej prowadzi do utworzenia wyłącznie spółdzielni socjalnych.
Ustawa wskazuje też na swoistości spółdzielni socjalnej, jej zadania. Zawsze jednak traktuje spółdzielnie socjalne jako spółdzielnie pracy (o ile są w niej zrzeszone osoby fizyczne) i nakłada bariery przeciw jej dowolnemu przekształceniu w „zwykłą” spółdzielnię pracy. Bariery są o tyle zrozumiałe, iż chodzi o odzyskanie pieniędzy z dotacji państwowych, które są przeznaczone na reintegrację.
Ustawa o spółdzielniach socjalnych nie zamieszcza w ogóle regulacji dotyczących przekształcenia spółdzielni w spółkę. Odnajdujemy w niej tylko przepisy o łączeniu spółdzielni i ich likwidacji. Trzeba przypomnieć, że do niedawna takiej regulacji nie było też w ustawie Prawo spółdzielcze, ale jak pisaliśmy w sierpniu 2011 r. to się zmieniło.
Aktualnie dla spółdzielni pracy, i tylko dla spółdzielni pracy, wprowadzono możliwość przekształcenia w spółkę (patrz dział VI dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, DzU nr 106, poz. 622).
Powstaje pytanie, czy taka możliwość jest też przewidziana dla spółdzielni socjalnych, skoro w sprawach nieuregulowanych w ustawie o spółdzielniach socjalnych stosuje się ustawę - Prawo spółdzielcze.
Niewątpliwie zmiany prawa spółdzielczego są późniejsze niż ustawa o spółdzielniach socjalnych. Powinno się zatem stosować regułę lex posterior derogat legii priori. W tym duchu interpretując prawo i szukając wzajemnych korelacji między obiema ustawami, należałoby się opowiedzieć za dopuszczalnością przekształcenia spółdzielni socjalnej w spółkę. Z drugiej jednak strony, reorganizacja osoby prawnej o tym charakterze i takich celach jak spółdzielnia socjalna - przekształcenie jej w spółkę stałoby w poprzek filozofii i zasad dotowania spółdzielni socjalnych. Z tego zatem powodu trzeba by przyjąć, iż jest to niemożliwe.
Jak zwykle w pośpiechu tworzone prawo, tu prawo o ograniczeniu barier ekonomicznych, nie jest przykładem dobrej legislacji, a kwestia jest niezwykle istotna tak ekonomicznie jak i systemowo, i wcześniej czy później będzie wymagała interpretacji Sądu Najwyższego.

 
Małgorzata Gersdorf

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł