Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 11/2009

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
39.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Jakub Stelina
Marcin Zieleniecki

Ustawa antykryzysowa
W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się skutkom społecznym globalnego kryzysu gospodarczego, a w szczególności wpływowi, jaki on wywiera na sytuację na rynku pracy. W wielu państwach podejmowane są działania o zróżnicowanym charakterze zmierzające do przeciwdziałania i łagodzenia owych skutków. W Polsce w omawianym kontekście na uwagę zasługują rozwiązania normatywne przyjęte w ustawie z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej potocznie ustawą antykryzysową. W ramach niniejszego opracowania autorzy podejmują próbę ogólnej charakterystyki tej ustawy, a zwłaszcza omawiają jej zakres podmiotowy oraz funkcjonowanie porozumień zbiorowych, za pomocą których możliwe jest wprowadzenie pewnych przewidzianych w niej rozwiązań dotyczących czasu pracy. W kolejnych opracowaniach przedstawione zostaną szczegółowo poszczególne nowe instytucje wprowadzone ustawą antykryzysową

General Characteristic of so Called Anticrisis Law
Much attention is devoted to social effects of the global economic crisis nowadays, in particular its influence on labour market. In many countries diverse actions are being undertaken to counteract and mitigate the crisis's effects. In this context in Poland normative solutions established in the act of July 1st 2009 commonly named the anti-crisis act deserve attention. Whithin the framework of this study authors aim to generally characterize the act, in particular describe its subjective scope and functioning of collective agreements on the basis of which it is possible to implement labour time regulation solutions instituted in above-mentioned act.

Studia i opracowania

Katarzyna Obałka

Problem kontroli osobistej pracowników - artykuł polemiczny
Nie jest przesadne stwierdzenie, iż do niedawna zagadnienie kontroli osobistej pracownika stanowiło w doktrynie prawa pracy swoisty temat tabu. Dostrzeżenie problemu zaowocowało dyskusją, której celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy poddawanie pracowników przeszukaniu powinno zostać objęte regulacją ustawową. Autorka odpowiada na to pytanie twierdząco, odnosząc się jednocześnie do odmiennego poglądu wyrażonego w literaturze prawa pracy. Na poparcie swojego stanowiska przytacza wiele argumentów, z których wynika, że ustawowe uregulowanie kontroli osobistej pracownika jest konieczne ze względów natury jurydycznej i prawnej, oraz formułuje postulaty pod adresem ustawodawcy. Podkreśla, że regulacja prawna dotycząca zasad przeprowadzania kontroli osobistej pracownika nie będzie stanowiła zagrożenia dla jego dóbr osobistych, a wręcz przeciwnie - doprowadzi do zwiększenia zakresu ochrony tych dóbr.

The Issue of a Personal Control of an Employee - Polemic
ArticleIt is not an exaggerated statement that until recently the issue of a personal control of an employee has constituted a peculiar taboo subject in the labour law doctrine. Noticing of the problem bore fruit in the form of a discussion, whose aim is to find an answer to the question whether applying searching procedures to employees should be administered by an act of law. The author replies the question affirmatively referring simultaneously to a contrasting opinion stated in the literature of the labour law. In order to support her stand she provides a number of arguments, which allege that a statutory regulation of a personal control of an employee is necessary on account of the nature of the law. Also, she makes demands addressing the legislator. She underlines that the regulation concerning the rules of making a personal inspection of an employee will not constitute a threat to his personal goods, on the contrary it will result in an increase of the range of their protection.

Wykładnia i praktyka

Arkadiusz Sobczyk

Przedłużone okresy rozliczeniowe czasu pracy
Światowy kryzys finansowy stał się bodźcem do podjęcia różnych działań zaradczych. Przyjęty w Polsce pakiet antykryzysowy został skierowany nie tylko do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, lecz również do wszystkich innych. Ustawodawca przyjął bowiem założenie, że pracodawcy obok rozwiązań zaradczych potrzebują także rozwiązań prewencyjnych. W artykule analizowane są te rozwiązania, które obejmują wszystkich przedsiębiorców. Dotyczą one czasu pracy, a dokładnie jednego z jego aspektów, jakim jest przedłużenie okresów rozliczeniowych. Przepisy ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców pozwalają pracodawcy na przedłużanie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy. Autor analizuje przesłanki dopuszczalności wprowadzenia takiego rozwiązania. Dotyczy to w szczególności wymogów formalnych związanych z potrzebą zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi. Rozważa także potencjalną treść powyższych porozumień oraz ich stosunek do już istniejących u danego pracodawcy źródeł prawa pracy. Porusza też wątek relacji, jaka zachodzi pomiędzy długością okresu rozliczeniowego a rozkładem wynagrodzenia za pracę

Extended Settlement Period in the Anticrisis Law
The global financial crisis has become an incentive to take various remedial actions. The anti-crisis package adopted in Poland is addressed not only to entrepreneurs who are in a difficult situation, but also to all other. The legislator assumed that employers needed not only remedial, but also preventive measures. This article reviews the measures which apply to all entrepreneurs. These measures concern the working time, and in particular, one of its aspects which is the prolongation of settlement periods. The solution adopted in Poland allows the employer to prolong working time settlement periods up to 12 months. This solution was adopted till the end of 2011. The article analyses the premises for the admissibility of such solution. This refers in particular to formal requirements connected with the need to enter into an agreement with trade unions or workers' representatives. The article considers also the potential content of such agreements and their relation to the sources of labor law that already exist at the given employer. It also brings up the issue of the relation between the length of the settlement period and the schedule of the wage.

Piotr Grzebyk

Jurysdykcja krajowa dla powództw pracodawcy przeciwko pracownikowi według art. 20 rozporządzenia 44/2001 - uwagi na tle praktycznym
Przedmiotem artykułu jest jurysdykcja sądów polskich dla powództw pracodawcy przeciwko pracownikowi, której podstawą jest art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I). Artykuł 20 ust. 1 ustawania zasadę, że pracownik może zostać pozwany jedynie przed sądami państwa członkowskiego, na terytorium którego ma miejsce zamieszkania, natomiast ust. 2 tego przepisu dopuszcza możliwość wnoszenia powództw wzajemnych przez pracodawcę, przewidując tym samym wyjątek od powyższej zasady. Analiza autora koncentruje się na praktycznym znaczeniu dla sądów polskich art. 20 rozporządzenia.

Jurisdiction to Entertain Employer's Suits Against Employee According to the Art. 20 of 44/2001 Regulation - Some Practical Comment
Article examines jurisdiction of the polish courts based on art 20 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial over employer's suits against the employee. Art 20 (1) sets rule that the employee may be sued only in the courts of the Member State in which he is domiciled. Art 20 (2) is to be treated as an exception to aforementioned rule. It allows to bring a counter-claim in the court in which, in accordance with section 5 of the 44/2001, the original claim is pending. Essay concentrates on practical aspects of applying art. 20 by the polish courts.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (umowy o pracę na czas określony)

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r., SK 18/05 a wykładnia art. 47 k.p.

The Judgment of the Constitutional Tribunal of 27 November 2007 and the Interpretation of Art. 47 Labour Code's

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Konsultacje i wyjaśnienia

Nowe regulacje w zakresie umów na czas określony

Nowe przepisy
Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 138 z 28 sierpnia 2009 r. do numeru 162 z 30 września 2009 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na 1 października 2009 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł