Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
ORCID: 0000-0001-7856-4613

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od 2008 r. Sędzia Sądu Najwyższego, do 2020 r. I Prezes Sądu Najwyższego. Przed nominacją sędziowską wykonywała zawód radcy prawnego. Autorka i współautorka ponad 300 publikacji z zakresu prawa pracy, prawa handlowego i prawa spółdzielczego, w tym monografii Prawo zatrudnienia, komentarzy, artykułów, glos i innych. Pełni funkcję redaktora naczelnego Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz członka kolegium redakcyjnego Przeglądu Sądowego.

 

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie i opracowania książkowe:
Prawo zatrudnienia. Warszawa 2013.
Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy (red. nauk.). Warszawa 2012.
Kodeks pracy. Komentarz (współautorzy K. Rączka i M. Raczkowski), szereg wydań.
Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (współautorzy J. Jagielski i K. Rączka). Warszawa 2010.
Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Warszawa 1993.
Zawarcie umowy o pracę. Warszawa 1985.

Artykuły:
Stosunek służbowy a stosunek pracy – ekspansja czy poszukiwanie równowagi? (współautor M. Raczkowski) [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. Warszawa 2018.
Charakterystyka umów o pracę [w:] System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, pod red. G. Goździewicza. Warszawa 2017.
Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka, pod red. M. Latos-Miłkowskiej i Ł. Pisarczyka. Warszawa 2016.
Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasach transformacji gospodarczej i kryzysu [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, pod red. T. Giaro. Warszawa 2016.
Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy (współautor M. Raczkowski) [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu. Warszawa 2016.
Renesans wypowiedzenia zmieniającego w praktyce i judykaturze Sądu Najwyższego [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2, 2014.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.10.3
JEL: K31

Koncepcja miejsca pracy i czasu pracy uznana jest za kluczową dla stwierdzenia istnienia stosunku pracy, choć w modelu nomadycznym równie kluczowe jest właśnie pozbawienie pracy przywiązania do miejsca i rozmycie granic czasowych – tak aby dopasować to do indywidualnych preferencji. To niewątpliwie powoduje również konsekwencje dla elementu podporządkowania, szczególnie przy przyjętej w Polsce jego konstrukcji, ponieważ te jedne z ważniejszych sfer władczych pracodawcy – miejsce i czas zostają niemal wyeliminowane w modelu nomadycznym. Model nomadyczny upowszechnia się dzięki wszechobecności osobistych technologii cyfrowych i infrastruktury informacyjnej w połączeniu ze zmieniającymi się normami pracy. Model ten i mniej radykalne modele pracy wykonywanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie stanowią na pewno o kierunku rozwoju pracy, ale ich kontekst skłania do przemyśleń, w jakim kierunku powinno prawo pracy zmierzać i jaki jest obszar badań, które powinno się podejmować, tak aby w sposób odpowiadający potrzebom obrotu gospodarczego kształtować system prawa pracy.

Słowa kluczowe: prawo zatrudnienia; era cyfrowa; czas pracy; miejsce pracy; podporządkowanie; nomadyzm; nomadzi cyfrowi; przyszłość prawa pracy; kategorie oczywiste