Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 2014-2020
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Sądu Najwyższego od 2008 r. Od 1975 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Warszawskim, na którym uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na uczelni pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych (1992–1993), następnie

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Sądu Najwyższego od 2008 r. Od 1975 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Warszawskim, na którym uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na uczelni pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych (1992–1993), następnie przez dwie kadencje była prodziekanem WPiA. W kadencji 2005–2008 zajmowała stanowisko prorektora UW. W 1981 r. uzyskała stopień naukowy doktora (na podstawie rozprawy pt. Zawarcie umowy o pracę), a w 2003 r. doktora habilitowanego (w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę pt. Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy). 4 marca 2015 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

 

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie i opracowania książkowe:
Prawo zatrudnienia. Warszawa 2013.
Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy (red. nauk.). Warszawa 2012.
Kodeks pracy. Komentarz (współautorzy K. Rączka i M. Raczkowski), szereg wydań.
Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (współautorzy J. Jagielski i K. Rączka). Warszawa 2010.
Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Warszawa 1993.
Zawarcie umowy o pracę. Warszawa 1985.

Artykuły:
Stosunek służbowy a stosunek pracy – ekspansja czy poszukiwanie równowagi? (współautor M. Raczkowski) [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. Warszawa 2018.
Charakterystyka umów o pracę [w:] System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, pod red. G. Goździewicza. Warszawa 2017.
Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka, pod red. M. Latos-Miłkowskiej i Ł. Pisarczyka. Warszawa 2016.
Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasach transformacji gospodarczej i kryzysu [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, pod red. T. Giaro. Warszawa 2016.
Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy (współautor M. Raczkowski) [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu. Warszawa 2016.
Renesans wypowiedzenia zmieniającego w praktyce i judykaturze Sądu Najwyższego [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2, 2014.