Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak
ORCID: 0000-0002-5029-4241
Krzysztof Ślebzak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł magister legum w zakresie prawa niemieckiego (LL.M). Od początku swojej kariery naukowej związany z Wydziałem Prawa i Administracji UAM. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. „System
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.2
JEL: K31

W przypadku jurydyzacji prawa do zabezpieczenia społecznego na poziomie konstytucyjnym jednym z bardziej interesujących zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych jest pytanie o możliwość domagania się na podstawie przepisu konstytucji wyrażającego przedmiotowe prawo świadczenia w określonej wysokości. Stąd też w powoływanych w artykule porządkach konstytucyjnych mamy do czynienia albo z konstytucyjnym prawem podmiotowym, albo wyłącznie z odesłaniem do przepisów konkretyzujących to prawo. W tym drugim przypadku nie ulega wątpliwości, że konkretna treść danego prawa ma być dopiero ustalona w aktach prawnych niższego rzędu. Natomiast w sytuacji, gdy prawo do zabezpieczenia społecznego wyrażone jest w konstytucji wprost, pojawia się pytanie o jego materialny (konkretny) substrat. Jest to zazwyczaj źródłem wielu kontrowersji, zarówno w piśmiennictwie jak i orzecznictwie. Problem ten dotyczy również prawa do zabezpieczenia społecznego uregulowanego w polskiej Konstytucji z 1997 r. Celem artykułu jest przedstawienie kontrowersji związanych z powyższym zagadnieniem w polskim porządku konstytucyjnym.

Słowa kluczowe: prawo do zabezpieczenia społecznego; polska Konstytucja

Krzysztof Ślebzak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł magister legum w zakresie prawa niemieckiego (LL.M). Od początku swojej kariery naukowej związany z Wydziałem Prawa i Administracji UAM. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. „System emerytalny pracowników jako element zabezpieczenia społecznego”, a w 2010 r. – stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt.” Ochrona emerytalnych praw nabytych”. Od października 2013 r. jest Kierownikiem Katedry Prawa i Prawa Socjalnego UAM. 27 lutego 2017 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. 
Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim prawo socjalne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń społecznych, europejskie prawo socjalne, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, konstytucyjne aspekty realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego.

Wykaz wybranych publikacji

Publikacje w czasopismach naukowych:
Nabycie prawa do emerytury a zagraniczne okresy ubezpieczenia, PiZS 2010/2, s. 25-31 (format czasopisma A4)
Konstytucyjne aspekty funkcjonowania drugiego filara ubezpieczenia emerytalnego, (w:) Prawo pracy wobec wyzwań współczesności, Zjazd Katedr, Warszawa 2011, s. 321-329
Ubezpieczenie wypadkowe, (w:) Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, red. B. Wagner, Wyd. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Bydgoszcz 2011, s. 44-46
Zasada solidarności w ubezpieczeniu społecznym, Księga jubileuszowa Prof. H. Szurgacza, Wrocław 2011, s. 538-551
Podmiotowy zakres zasady równego traktowania w świetle przepisów wspólnotowej koordynacji, (w:) Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Praca zbiorowa. Niedbała, Bydgoszcz 2011, s. 293-298
The scope of EU antidiscrimination law and definitions of key concepts, Materiały pokonferencyjne (Trewir 2011), Publikacje Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze
Die Alters-und Hinterbliebenrente, (w:) Die Realisierung der Arbeitmnehmerfreizügigkeit im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen aus arbeits-und sozialrechtlicher Sicht, red. U. Becker, Monachium, 2012, s. 185-19
Niektóre uwagi na tle zmian w prawie emerytalnym wprowadzonych ustawąz 11 maja 2012 r., PZIS 2012/7, s. 23-29
Kryteria oceny konstytucyjności zmian prawa ingerującego w ekspektatywę emerytalną w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, praca zbiorowa, red. Ćwiertniak, 2013, s. 303-318 
Konstytucyjne aspekty dopuszczalności likwidacji wcześniejszego stanu spoczynku, Księga Jubileuszowa Prof. W. Sanetry, Białystok 2013, s. 588-599
Prawny charakter składki na ubezpieczenie społeczne, Wrocław, 80 lecie ustawy scaleniowej, Wydawnictwo ZUS, Warszawa 2013, s. 115-141
Jednotematyczny cykl publikacji jako przesłanka ubiegania się o stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, Państwo i Prawo 2013, s. 31-40
Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów –aspekty materialnoprawne/M.Ślebzak, Rachunkowość 2013/11, s. 84-90 (format czasopisma A4)
Kilka uwag na temat procedury ustalania ustawodawstwa właściwego w kontekście delegowania pracowników oraz wykonywania pracy na terytorium więcej aniżeli jedynego państwa członkowskiego, Ubezpieczenia społeczne, Teoria i praktyka 2013/12, s. 22-27 (format czasopisma A4)
Antydyskryminacyjne prawo UE w dziedzinie zatrudnienia w świetle orzecznictwa TSUE, PiZS 2013/9, s. 2-10 (format czasopisma A4)
Podleganie ubezpieczeniu społecznemu w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium więcej aniżeli jednego państwa członkowskiego UE, PIZS 2013/11, s. 30-35, (format czasopisma A4)
Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem solidarności i sprawiedliwości, (w:) Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem solidarności i sprawiedliwości społecznej, Poznań 2014; s. 245-261
Świadczenia z tytułu inwalidztwa jako przedmiot koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, (w:) Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym, Warszawa-Chorzów 2014, s. 177-193
Determination of the legislation applicable and the principle of being subject to the legislation of a single member state –selected issues, IUS NOVUM 2014/2, s. 157-170
Ustalanie ustawodawstwa tymczasowego na podstawie rozporządzeń 883/2004 i 987/2009, PIZS 2014/7, s. 2-7 (format czasopisma A4)
Oświadczenie o przekazywaniu składki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych, Teoria i praktyka 2014/7, s. 26-30
Spodziewane zmiany w ustawie o rachunkowości a obligatoryjne badanie sprawozdań finansowych, współautor M. Ślebzak, Rachunkowość 2014/8, s. 2-6 (format czasopisma A4)
Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej (w:) Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, red. K. Antonów, Opole, Opolskie Studia Prawnicze2015; s. 53-69
Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, (w:) Składki na ubezpieczenia społeczne, Warszawa-Poznań 2015; s. 95-117
Działanie prawa intertemporalnego na ekspektatywę prawaa nabycie prawa in abstracto, ZNSA 2015/2, s. 58-76
A few comments on the charakter of the right to social security in the light of the constitution of the Republic of Poland, Ius Novum 2015/2, s. 44-55
Prawo intertemporalne w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych, (w:) Problematyka intertemporalna w prawie, red. J. Mikołajewicz, Warszawa 2015, s. 515-540
Niezależność biegłego rewidenta jako gwarancja ochrony obrotu gospodarczego w świetle prawa Unii Europejskiej, (w:) Rola rachunkowości i rewizji finansowej w ochronie obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządowych, XI Konferencja naukowo-zawodowa, współautor M. Ślebzak, Poznań 2015, s. 97-108
Kilka uwag na temat interpretacji przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz stosowania wyroków TSUE w zakresie delegowania pracowników, (w:) Księga jubileuszowa Prof. M. Seweryńskiego, Łódź 2015, s. 759-774
Skutki nieskładania sprawozdań finansowych a konieczność „odtworzenia” ksiąg rachunkowych, współautor M. Ślebzak, Rachunkowość 2015/12 (stron 18)
Ausgewählte Probleme der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in der Rechtsprechung des Obersten Gerichts unter besonderer Berücksichtigung der Berührungsproblematik des polnischen und deutschen Sozialversicherungssystems, (w:) Christina Elschner, Dagmara Jajeśniak-Quast, Stephan Kudert (Hg./red.) Unternehmensbesteuerung in Mittel-und Osteuropa: Bestandsaufnahme, Entwicklungen und praktische Fragen nach 10 Jahren EU-Osterweiterung (Frankfurt/Oder, 2016, (ISBN 978-3-7375-7530-0), s. 169-193
Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne, Ius Novum 2016, Nr 2, s. 274-300 (współautor J. Kosonoga)
Relacja umów międzynarodowych do przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem umów pomiędzy Polską i Niemcami z 1975 r. i z 1990 r., PiZS z 2016/3, s. 9-15
.Delegowanie równoległe w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, PiZS 2016, Nr 7
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego oraz umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Przegląd orzecznictwa za 2015 r., (red. J. Kosonoga), Warszawa 2016, ISBN 978-83-64878-70-1, s. 395-414
Konsekwencje utraty żywiciela rodziny w świetle koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, (w:) Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny, Warszwa-Jodłowa 2016, red. A. Wypych-Żywicka, ISBN 978-83-939899-3-5, s. 125-139
Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego –wybrane zagadnienia, PiZS 2017, Nr 2
Zabezpieczenie społeczne obywateli państw trzecich, Poznań, red. A. J. Szwarc, 2017 r.70.Intertemporal law in labour and social security law, (w:) The intertemporal problems –polish legal perspective, Poznań 2017, red. J. Mikołajewicz, W. Szafrański, A. Godek, ISBN 987-83-232-3248-3, s. 221-239
.O wymogu podlegania przed delegowaniem ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma pracodawca -w rozumieniu przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, PiZS 2017, Nr 10
Przegląd orzecznictwa Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego za rok 2016 w zakresie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Przegląd orzecznictwa za 2016 r., (red. J. Kosonoga), Warszawa 2017 
Ubezpieczenie społeczne rolników a wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia, PiZS 2018, Nr 2
Zasiłki i świadczenia przedemerytalne, red. naczelny Krzysztof W. Baran, Tom VIII, Prawo rynku pracy, red. nauk. M. Włodarczyk, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-599-9, s. 1219-124
Konstytucyjne podstawyprawa ubezpieczeń społecznych, OSAPXVI/3, 2018, s. 7-2176.Prawne kontrowersje związane z ustalaniem płatnika składek na podstawie art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, PiZS 2018, Nr 9
Ustawodawstwo właściwe dla delegowanych pracowników najemnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, EPS z 2018/678.Przegląd orzecznictwa Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego za rok 2017 w zakresie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Przegląd orzecznictwa za 2017 r., (red. J. Kosonoga), Warszawa 2018
Przegląd orzecznictwa Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego za rok 2018 w zakresie rozstrzygnięć w sprawach dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Przegląd orzecznictwa za 2018 r., (red. J. Kosonoga), Warszawa 2019
Konstytucyjne uwarunkowania gromadzenia i wydatkowania środków publicznych na cele ubezpieczenia społecznego, (w:) Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2019, red. R. Pacud; ISBN 978-83-8085-793-3; s. 195-208
The right to social security in the Constitution of the Republic of Poland, PiZS 12/2009, s. 9-12;
Intertemporalne problemy wprowadzania prawa do emerytury powszechnej, (w:) Z zagadnień ubezpieczeń społecznych, 2019/8, s. 97-113;83.Geneza i ewolucja europejskiego prawa pracy. Unia Europejska, (w:) System Prawa Pracy, Tom X, Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy, Standardy Europejskie, red. K.W. Baran, Warszawa 2020, s. 68-90;
Źródła europejskiego prawa pracy. Unia Europejska, (w:) System Prawa Pracy, Tom X, Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy, Standardy Europejskie, red. K.W. Baran, Warszawa 2020, s. 97-117;
Stanowienie prawa pracy w Unii Europejskiej, (w:) System Prawa Pracy, Tom X, Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy, Standardy Europejskie, red. K.W. Baran, Warszawa 2020, s. 145-158;

Monografie i komentarze:
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”. Komentarz, Współautor: Daniel E. Lach, S. Samol, Warszawa 2010
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Komentarz, Warszawa 2013
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Komentarz, Wolters Kluwer 2012 (s. 1016)
Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015 (s. 244)
Komentarz do Konstytucji RP, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016; 
Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz(red. K. Ślebzak, M. Ślebzak), Warszawa 2018; 
Akademickie prawo zatrudnienia, Komentarz, red. K. W. Baran, Warszawa 2020.
Prawo pracy, red. Z. Niedbała, szereg wydań.