Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.1.4
JEL: K31

Obowiązek dalszego zatrudniania pracownika przywróconego do pracy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania po nowelizacji art. 4772 § 2 k.p.c. - wybrane problemy

Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie 7 listopada 2019 r., został znowelizowany art. 4772 § 2 k.p.c. Zmiana ta może mieć wpływ na sytuację pracownika, który wniósł do sądu odwołanie od wypowiedzenia lub rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę. Na wniosek pracownika sąd ma możliwość nałożenia w nieprawomocnym wyroku przywracającym pracownika do pracy obowiązek zatrudnienia go przez dotychczasowego pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Ze względu na to, że przywrócenie do pracy ma miejsce wtedy gdy stosunek pracy uległ już rozwiązaniu, a zatrudnienie ma trwać do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w praktyce powstaje szereg wątpliwości i problemów, w jaki sposób wyrok powinien zostać wykonany przez pracodawcę. Zdaniem autorki pojawia się istotne pytanie, na które odpowiedzi powinien udzielić ustawodawca (nowelizując omawiany przepis), czy „przywrócenie do pracy”, o którym stanowi art. 4772 § 2 k.p.c., wiąże się z roszczeniem o przywrócenie do pracy będącym konsekwencją niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę czy również rozwiązania jej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy o pracę; roszczenie; przywrócenie do pracy; wynagrodzenie; prawomocne zakończenie postępowania

Bibliografia

Iwulski, J. (2013). Komentarz do art. 4772 § 1 k.p.c.. W: H. Dolecki i T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego komentarz, t. II. LEX/el. Kędzior, E. (2019). Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, www.solidarnosc.org.pl

Kochan, G. (2020). W: T. Szanciło (red.), Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. LEX/el. Korzan, K. (1985). Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy. Katowice.

Kraszewski, G. (2019). W: J. Ciszewski i P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Leszczyńska, A. (2003). Wykonanie orzeczenia przywracającego pracownika do pracy — wybrane problemy. W: L. Florek (red.), Prawo pracy a bez- robocie. Warszawa.

May, J. (2020). Komentarz do art. 4772 k.p.c. W: T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Mędrala, M. (2011). Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Warszawa: Oficyna.

Mitrus, L. (2018). Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika. Warszawa. Ohanowicz, A. (1967). Glosa do uchwały SN z 24 marca 1967 r., III PZP 42/66. Nowe Prawo, (12).

Pusinowski, P. (2013). W: Z. Góral (red.), Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy. Warszawa.

Zieliński, A. (1966). Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 16 września 1965 r., II CZ 107/65. Państwo i Prawo, (10). Żywolewska, K. (2018). Kontrowersje wokół prawa do zasiłku macierzyńskiego. W: A. Wypych-Żywicka (red.), Z zagadnień z zabezpieczenia społecznego. Gdańsk.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę