Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Protection of employees–other immediate family members exercising parenthood rights in the light of the amendment of the Polish Labour Code of 16 May 2019

Ochrona pracowników–innych członków najbliższej rodziny, korzystających z uprawnień rodzicielskich, w świetle nowelizacji kodeksu pracy z 16 maja 2019 r.

 

The article presents protective rights afforded to employeesother immediate family members by the Act of 16 May 2019 amending the Act — Labour Code and certain other acts. At the beginning, it was reminded that the term "employee-other immediate family member" was introduced in the Labour Code by the Act of 24 July 2015 amending the Act — Labour Code and certain other acts. Due to the amendment of 24 July 2015, employees-other immediate family members were included in the class of persons entitled to maternal or parental leave. The following parts of the article discuss specifically — as presently afforded to employees-other immediate family members — the right to pay for the entire period of unemployment applicable in case of taking up employment as a result of reinstatement. The article explains the crucial relation between the new protective rights under Article 47 LC, Article 57 para. 2 LC and the amendment to Article 177 para. 5 LC. It also points to the positive impact of the reforms made by the legislator in the amended Articles: 50 para. 5 LC and 163 para. 3 LC. Attention was also drawn to the amendment to Article 4772 para. 2 of the Code of Civil Procedure, introduced by the Act of 4 July 2019 amending the Act — Code of Civil Procedure and certain other acts, in relation to the court's power to impose on an employer the obligation of further employment of an employee until valid conclusion of judicial proceedings. The final part of the article contains considerations on the weakest aspects of the reform introduced by the legislator in the amendment of 16 May 2019. It was emphasized that the legislator's use of the term "employee-other immediate family member" significantly impairs the positive effect of the commented reform of the Labour Code.

W artykule przedstawiono uprawnienia ochronne przyznane pracownikom-innym członkom najbliższej rodziny w ustawie z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. We wstępie artykułu przypomniano, że pojęcie ,,pracownik-inny członek najbliższej rodziny” zostało wprowadzone do kodeksu pracy za sprawą ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Dzięki nowelizacji z 24 lipca 2015 r. pracownicy-inni członkowie najbliższej rodziny zostali włączeni do kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. W kolejnych częściach artykułu szczegółowo omówiono — przyznane obecnie pracownikom-innym członkom najbliższej rodziny — uprawnienie do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy, należne w razie podjęcia pracy w wyniku przywrócenia do pracy. Wyjaśniono istotny związek zachodzący pomiędzy nowymi

uprawnieniami ochronnymi z art. 47 k.p. i art. 57 § 2 k.p. a nowelizacją art. 177 § 5 k.p. Wskazano też na pozytywne znaczenie zmian dokonanych przez ustawodawcę w znowelizowanych art.: 50 § 5 k.p. oraz 163 § 3 k.p. Zwrócono również uwagę na nowelizację art. 4772 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w zakresie kompetencji sądu do nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W końcowej części artykułu zawarto rozważania na temat najsłabszych aspektów przeprowadzonej przez ustawodawcę nowelizacji z 16 maja 2019 r. Podkreślono, iż posługiwanie się przez ustawodawcę pojęciem ,,pracownik-inny członek najbliższej rodziny” znacząco osłabia pozytywny efekt komentowanej nowelizacji kodeksu pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: employee-other immediate family member; employee protection; protective rights; parental rights; pay upon reinstatement (pracownik–inny członek najbliższej rodziny; ochrona pracownika; uprawnienia ochronne; uprawnienia rodzicielskie; wynagrodzenie po przywróceniu do pracy)

Bibliografia

References/Bibliografia

Bosak, M. (2016). Zgoda związku zawodowego na rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 13). Warszawa: Wolters Kluwer.

Czerniak-Swędzioł, J. (2016). Zakres uprawnień rodzicielskich członka najbliższej rodziny w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 36). Warszawa: Wolters Kluwer.

Góral, Z. (2018). In: K. W. Baran (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koczur, S. (2016). Szczególna ochrona pracownicy w ciąży zatrudnionej na podstawie terminowej umowy o pracę a ochrona kobiety w ciąży zatrudnionej na zastępstwo. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 38). Warszawa: Wolters Kluwer.

Latos-Miłkowska, M. (2008). Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w przepisach o czasie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7), 8–9.

Mędrala, M. (2016). Uprawnienia rodzicielskie niepracowników na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 65). Warszawa: Wolters Kluwer.

Mitrus, L. (2016). Prawo do zasiłku macierzyńskiego w świetle nowelizacji kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej (analiza zmian i postulaty de lege ferenda). In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 86). Warszawa: Wolters Kluwer.

Mitrus, L. (2018). In: A. Sobczyk (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Muszalski, W. (2019). In: W. Muszalski (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Pisarczyk, Ł. (2017). In: L. Florek (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Przybyłowicz, A. (2016). Regulacja prawna zasiłku macierzyńskiego po dniu 1 stycznia 2016 r. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 120). Warszawa: Wolters Kluwer.

Sekulski, P. (2016). Dopuszczalność zatrudnienia w okresie wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 134). Warszawa: Wolters Kluwer.

Serafin, K. (2016). Uprawnienia rodzicielskie pracownika-ojca po nowelizacji kodeksu pracy. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 157). Warszawa: Wolters Kluwer.

Sobczyk, A. (2018). In: A. Sobczyk (ed.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Torbus, U. (2016). Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich ułatwiających łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 199). Warszawa: Wolters Kluwer.

Walczak, K. (2016). Wynagrodzenie pracowników-opiekunów dzieci a zasady wynagradzania. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 228). Warszawa: Wolters Kluwer.

Wieleba, I. A. (2016). Pracownicze prawo do zasiłku macierzyńskiego. In: J. Czerniak-Swędzioł (ed.), Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (p. 252). Warszawa: Wolters Kluwer.

Ziembiński, Z. (1999). Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę