Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2020

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 64
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.1
JEL: K31

W artykule ustalono, że pomiędzy prawem ubezpieczeń społecznych a prawem cywilnym występuje stosunek odrębności i niezależności (autonomia stanowienia i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych względem prawa cywilnego). Przeprowadzono w nim także rozważania na temat stosowania na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych pojęć i terminów występujących w prawie cywilnym, z uwzględnieniem trzech możliwych sytuacji: 1) przepisy prawa ubezpieczeń społecznych zawierają identyczne terminy do tych, które występują w prawie cywilnym, i mają jednoznacznie cywilistyczny rodowód, 2) w prawie ubezpieczeń społecznych występują terminy podobne do terminów i pojęć prawa cywilnego, 3) regulacja prawa ubezpieczeń społecznych zawiera terminy jednoznacznie różniące się od terminów prawa cywilnego, lecz podobne do nich w zakresie ich funkcji lub będące synonimami na gruncie języka polskiego.

Słowa kluczowe: prawo ubezpieczeń społecznych; prawo cywilne; autonomia prawa ubezpieczeń społecznych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.2
JEL: K3

Autor podejmuje polemikę ze stanowiskiem Anny Musiały wyrażonym w artykule Stosunek pracy — zagadnienia podstawowe (część 2): kontraktowa czy deliktowa odpowiedzialność pracodawcy?, opublikowanym w numerze 8/2019 „Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”. Wskazuje, że tezy Autorki są analizowane w oderwaniu od kwestii modelowych i wynikających z nich pojęć podstawowych. W swojej polemice zwraca także uwagę na zagadnienie ochrony roszczeń niemajątkowych pracownika w koncepcji A. Musiały. W jego ocenie rozszerzenie modelu szkody niemajątkowej może zniweczyć kompensacyjny charakter zadośćuczynienia pieniężnego.

Słowa kluczowe: delikt; odpowiedzialność deliktowa; odpowiedzialność kontraktowa; szkoda; dobra osobiste
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.3
JEL: K31, H55

Ubezpieczenie wypadkowe służy ochronie ubezpieczonego w razie niezdolności do pracy będącą wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo członków rodziny w razie jego śmierci, która spowodowała utratę źródła utrzymania. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy tytuł do ubezpieczenia wypadkowego jest związany z potencjalnym zagrożeniem wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego? Zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego ujawnia, że obejmuje ono nie tylko zróżnicowane formy świadczenia pracy, ale także aktywność o charakterze niezarobkowym. Natomiast w innych sytuacjach kiedy ryzyko wypadku przy pracy lub choroby zawodowej występuje, wówczas brak jest ochrony ubezpieczenia wypadkowego.

Słowa kluczowe: obowiązek ubezpieczenia; powszechność ubezpieczenia; ryzyko niezdolności do pracy; wypadek przy pracy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.4
JEL: K31

Autor omawia doniosłą zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia kwestię, czy w sprawie o roszczenia pracownika z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy dochodzone od pracodawcy na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego (w związku z art. 300 k.p.), a nie na podstawie kodeksu pracy, właściwy jest skład sądu określony w art. 47 § 1 k.p.c. (tj. skład jednego sędziego), czy też w art. 47 § 2 pkt 1 lit.a k.p.c. (tj. skład ławniczy). W judykaturze Sądu Najwyższego, a także sądów powszechnych występuje pewna rozbieżność zapatrywań w tej kwestii. Jak się wydaje, przeważa raczej stanowisko, zgodnie z którym sprawa o takie roszczenia podlega rozpoznaniu przez sąd w składzie jednego sędziego.

Słowa kluczowe: sprawa o uzupełniające roszczenie odszkodowawcze z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę dochodzone przez pracownika na podstawie kodeksu cywilnego; sąd działający w składzie zgodnym z ustawą; sąd pracy w składzie jednego sędziego; sąd pracy w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.5
JEL: K31

Przedmiotem artykułu jest omówienie prawnych następstw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/15, który podważył konstytucyjność dotychczasowych zasad ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, przysługującego policjantowi zwolnionemu ze służby. Powstała w wyniku orzeczenia luka prawna i związany z nią stan normatywnej niepewności, pogłębiony przez bezczynność prawodawcy w zakresie ustanowienia nowych regulacji, zrodziły liczne problemy dla praktyki stosowania prawa. Mierzą się z nimi obecnie już nie tylko organy administracji publicznej, lecz także sądy administracyjne. Autor stara się te problemy uchwycić i odwołując się do wypracowanego w nauce teoretycznego modelu skutków orzeczeń sądu konstytucyjnego wskazuje na możliwe sposoby ich rozwiązania. Poddawane analizie zagadnienia wykraczają poza proste konsekwencje wyroku, stąd stanowi on jedynie punkt wyjścia dla dalszych rozważań, w których posłużono się specyficznymi metodami wykładni prawa, m.in. koncepcją bezpośredniego stosowania konstytucji.

Słowa kluczowe: prawo do wypoczynku; ekwiwalent urlopowy; policjanci; funkcjonariusze służb; Trybunał Konstytucyjny
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.6
JEL: K31

Ochrona pracowników–innych członków najbliższej rodziny, korzystających z uprawnień rodzicielskich, w świetle nowelizacji kodeksu pracy z 16 maja 2019 r.

 

The article presents protective rights afforded to employeesother immediate family members by the Act of 16 May 2019 amending the Act — Labour Code and certain other acts. At the beginning, it was reminded that the term "employee-other immediate family member" was introduced in the Labour Code by the Act of 24 July 2015 amending the Act — Labour Code and certain other acts. Due to the amendment of 24 July 2015, employees-other immediate family members were included in the class of persons entitled to maternal or parental leave. The following parts of the article discuss specifically — as presently afforded to employees-other immediate family members — the right to pay for the entire period of unemployment applicable in case of taking up employment as a result of reinstatement. The article explains the crucial relation between the new protective rights under Article 47 LC, Article 57 para. 2 LC and the amendment to Article 177 para. 5 LC. It also points to the positive impact of the reforms made by the legislator in the amended Articles: 50 para. 5 LC and 163 para. 3 LC. Attention was also drawn to the amendment to Article 4772 para. 2 of the Code of Civil Procedure, introduced by the Act of 4 July 2019 amending the Act — Code of Civil Procedure and certain other acts, in relation to the court's power to impose on an employer the obligation of further employment of an employee until valid conclusion of judicial proceedings. The final part of the article contains considerations on the weakest aspects of the reform introduced by the legislator in the amendment of 16 May 2019. It was emphasized that the legislator's use of the term "employee-other immediate family member" significantly impairs the positive effect of the commented reform of the Labour Code.

W artykule przedstawiono uprawnienia ochronne przyznane pracownikom-innym członkom najbliższej rodziny w ustawie z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. We wstępie artykułu przypomniano, że pojęcie ,,pracownik-inny członek najbliższej rodziny” zostało wprowadzone do kodeksu pracy za sprawą ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Dzięki nowelizacji z 24 lipca 2015 r. pracownicy-inni członkowie najbliższej rodziny zostali włączeni do kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. W kolejnych częściach artykułu szczegółowo omówiono — przyznane obecnie pracownikom-innym członkom najbliższej rodziny — uprawnienie do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy, należne w razie podjęcia pracy w wyniku przywrócenia do pracy. Wyjaśniono istotny związek zachodzący pomiędzy nowymi

uprawnieniami ochronnymi z art. 47 k.p. i art. 57 § 2 k.p. a nowelizacją art. 177 § 5 k.p. Wskazano też na pozytywne znaczenie zmian dokonanych przez ustawodawcę w znowelizowanych art.: 50 § 5 k.p. oraz 163 § 3 k.p. Zwrócono również uwagę na nowelizację art. 4772 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, dokonaną ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w zakresie kompetencji sądu do nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W końcowej części artykułu zawarto rozważania na temat najsłabszych aspektów przeprowadzonej przez ustawodawcę nowelizacji z 16 maja 2019 r. Podkreślono, iż posługiwanie się przez ustawodawcę pojęciem ,,pracownik-inny członek najbliższej rodziny” znacząco osłabia pozytywny efekt komentowanej nowelizacji kodeksu pracy.

Słowa kluczowe: employee-other immediate family member; employee protection; protective rights; parental rights; pay upon reinstatement (pracownik–inny członek najbliższej rodziny; ochrona pracownika; uprawnienia ochronne; uprawnienia rodzicielskie; wynagrodzenie po przywróceniu do pracy)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.7
JEL: K31

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 czerwca 2020 r. w sprawach połączonych C-762/18, QH przeciwko Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, i C-37/19, CV przeciwko Iccrea Banca SpA, dotyczy prawa pracownika do niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za okres od dnia zwolnienia do dnia przywrócenia do pracy. W myśl rozstrzygnięcia Trybunału pracownikowi zwolnionemu niezgodnie z prawem, a następnie przywróconemu do pracy zgodnie z prawem krajowym wskutek unieważnienia jego zwolnienia na mocy orzeczenia sądu przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego za okres od dnia zwolnienia do dnia przywrócenia do pracy. Wyrok ten może mieć istotne znaczenie dla polskiej praktyki prawa pracy. Dotychczas bowiem polskie sądy interpretowały przepisy prawa w ten sposób, że w przypadku przywrócenia do pracy za okres pozostawania bez pracy, z uwagi na fakt, że okres ten nie jest faktycznym okresem zatrudnienia, pracownik nie nabywa uprawnień uzależnionych od pozostawania w stosunku pracy, takich jak w szczególności prawo do urlopu wypoczynkowego.

Słowa kluczowe: prawo do corocznego płatnego urlopu; przywrócenie do pracy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.8
JEL: K31

Autorka omawia orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące zmiany żądania z przywrócenia do pracy na odszkodowanie i odwrotnie, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku z 11 lutego 2020 r., I PK 243/18.

Słowa kluczowe: : roszczenia alternatywne; konwersja roszczeń; roszczenie o przywrócenie do pracy; roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł