Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Sabina Pochopień-Belka
ORCID: 0000-0001-5505-6077
Dr Sabina Pochopień-Belka, asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, zastępca notarialny. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.5.5
JEL: K31, K12

Celem artykułu jest określenie wpływu zasady uprzywilejowania pracownika na swobodę kształtowania przez strony stosunku pracy postanowień umów o pracę oraz umów dodatkowych. W artykule zostały przedstawione argumenty uzasadniające tezę, zgodnie z którą mechanizm przewidziany w art. 18 § 2 kodeksu pracy może znaleźć zastosowanie wyłącznie do postanowień umów o pracę, nie obejmuje natomiast swym zakresem nazwanych i nienazwanych umów dodatkowych zawieranych przez strony stosunku pracy. Jednak o nadaniu określonej klauzuli statusu postanowienia umowy o pracę należy rozstrzygać w oparciu o jej treść, a nie umiejscowienie. Za kryterium oceny postanowień umów o pracę w świetle art. 18 k.p. należy uznać wyłącznie przepisy prawa pracy w ujęciu art. 9 § 1 k.p. Treść analizowanej regulacji uniemożliwia uznanie za wzorzec oceny zasad współżycia społecznego czy natury zobowiązania.

Słowa kluczowe: zasada swobody umów; zasada uprzywilejowania pracownika; umowa o pracę; nazwane umowy prawa pracy; nienazwane umowy prawa pracy

Dr Sabina Pochopień-Belka, asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, zastępca notarialny. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.