Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Sabina Pochopień-Belka
ORCID: 0000-0001-5505-6077

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, zastępca notarialny. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.2
JEL: K31, K22

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie w kontekście dostępu związku zawodowego do informacji dotyczących parametrów algorytmów służących zarządzaniu pracą ma okoliczność posiadania przez nie statusu tajemnicy przedsiębiorstwa. Ze względu na okoliczność, że charakteryzowana kategoria informacji posiada status informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej w ujęciu art. 28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jednoczesne zakwalifikowanie jej jako tajemnicy przedsiębiorstwa co do zasady nie stanowi samodzielnej podstawy do odmowy ich przekazania. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy żądanie takie formułowane jest z naruszeniem przepisów prawa. Zakwalifikowanie informacji dotyczących parametrów algorytmów służących zarządzaniu pracą jako tajemnicy przedsiębiorstwa determinuje szczególny reżim postępowania z nimi oraz odpowiedzialności za dopuszczenie się naruszeń w tym zakresie.

Słowa kluczowe: tajemnica przedsiębiorstwa; algorytmy; związek zawodowy
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.11.9
JEL: H55, K31

W dniu 27 października 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. ,,Czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby” zorganizowana, przy współpracy z Oddziałem ZUS w Opolu, przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Opolskiego oraz Dolnośląski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele środowiska naukowego, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciele zawodów prawniczych. Celem konferencji była analiza teoretycznych oraz praktycznych aspektów instytucji czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby.

Słowa kluczowe: czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby; ubezpieczenie chorobowe; zasiłek chorobowy; wynagrodzenie chorobowe; ryzyko socjalne
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.5.5
JEL: K31, K12

Celem artykułu jest określenie wpływu zasady uprzywilejowania pracownika na swobodę kształtowania przez strony stosunku pracy postanowień umów o pracę oraz umów dodatkowych. W artykule zostały przedstawione argumenty uzasadniające tezę, zgodnie z którą mechanizm przewidziany w art. 18 § 2 kodeksu pracy może znaleźć zastosowanie wyłącznie do postanowień umów o pracę, nie obejmuje natomiast swym zakresem nazwanych i nienazwanych umów dodatkowych zawieranych przez strony stosunku pracy. Jednak o nadaniu określonej klauzuli statusu postanowienia umowy o pracę należy rozstrzygać w oparciu o jej treść, a nie umiejscowienie. Za kryterium oceny postanowień umów o pracę w świetle art. 18 k.p. należy uznać wyłącznie przepisy prawa pracy w ujęciu art. 9 § 1 k.p. Treść analizowanej regulacji uniemożliwia uznanie za wzorzec oceny zasad współżycia społecznego czy natury zobowiązania.

Słowa kluczowe: zasada swobody umów; zasada uprzywilejowania pracownika; umowa o pracę; nazwane umowy prawa pracy; nienazwane umowy prawa pracy