Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.12.10
JEL: K23, K31

Stosunek służbowy – od Systemu Prawa Administracyjnego do Systemu Prawa Pracy. (artykuł recenzyjny*) *System Prawa Pracy. Tom 12. Zatrudnienie administracyjnoprawne. Red. Krzysztof W. Baran, Przemysław Szustakiewicz, Elżbieta Ura, Wydawnictwo Wolters Klu

W ostatnim czasie ukazała się kolejna – chronologicznie trzynasta, a dwunasta w porządku merytorycznym – część Systemu Prawa Pracy. Recenzowany tom jest poświęcony zatrudnieniu administracyjnoprawnemu. Opracowanie dowodzi słuszności tezy, że prawo stosunków służbowych stanowi domenę nie tylko prawa administracyjnego, ale również prawa pracy. Po raz pierwszy w polskiej literaturze prawniczej tak całościowo została przedstawiona tematyka zatrudnienia administracyjnoprawnego. Elementy stosunku służbowego, stosunków funkcjonalnie z nim związanych oraz systemu zaopatrzenia społecznego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przybliżono kompleksowo i w przeważającej większości dogłębnie.

Słowa kluczowe: zatrudnienie administracyjnoprawne; stosunek służbowy; funkcjonariusze formacji umundurowanych i służb specjalnych; żołnierze zawodowi

Bibliografia

Baran, K.W. (2010). Źródła prawa pracy. W: K.W. Baran (Red.), Zarys systemu prawa pracy, t. 1: Część ogólna prawa pracy. Wolters Kluwer.

Baran, K.W. (2011). O zakresie przedmiotowym nauki prawa pracy na tle niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W: L. Florek, Ł. Pisarczyk (Red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. LexisNexis.

Baran, K.W. (2019). Słowo wstępne. W: K.W. Baran (Red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wolters Kluwer.

Grześków, M. (2020). Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych. C.H.Beck.

Jaśkiewicz, W. (1977). Pracownicy administracji. W: J. Jendrośka (Red.), System prawa administracyjnego, t. 2. Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Kuczyński, T. (2000). Właściwość sądów administracyjnych w sprawach stosunków służbowych. Kolonia Limited.

Kuczyński, T. (2007). Odesłania do prawa pracy i prawa cywilnego w niepracowniczych pragmatykach służbowych. Przegląd Sądowy (10).

Kuczyński, T. (2010a). Stosunek pracy na podstawie mianowania. W: H. Szurgacz (Red.), Prawo pracy. Zarys wykładu. Difin.

Kuczyński, T. (2010b). Kierunki rozwoju pragmatyk zawodowych (służbowych). W: J. Gołaczyński, P. Machnikowski (Red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. C.H.Beck.

Kuczyński, T., Mazurczak-Jasińska, E. & Stelina, J. (2011). Stosunek służbowy. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (Red.), System Prawa Administracyjnego, t. 11. C.H.Beck.

Kuczyński, T. & Mazurczak-Jasińska, E. (2015). Administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze. W: K.W. Baran (Red.), System Prawa Pracy, t. 7: Zatrudnienie niepracownicze. Wolters Kluwer.

Liwo, M.A. (2015). Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego. Przegląd Prawa Publicznego (9).

Liwo, M.A. (2017). Nabór do służb mundurowych. W: S. Płażek (Red.), Nabory i konkursy w służbie publicznej. Wolters Kluwer.

Mazurczak-Jasińska, E. (2015). Wkraczanie prawa pracy w sferę stosunków służbowych służb mundurowych, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, tom 3661.

Oklejak, T. & Wilkołaska-Żuromska, K. (2018). Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskrymiancji w służbach mundurowych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opaliński, B. & Szustakiewicz, P. (2015). Centralne Biuro Antykorupcyjne. W: W. Maciejko, P. Szustakiewicz (Red.), Stosunek służbowy w formacjach mundurowych. C.H.Beck.

Sobol, E. (Red.). (1996). Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szustakiewicz, P. (2012). Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna. Difin.

Szymański (2021). Degradacja emerytur i rent wojskowych, czyli historia bezprawia stosowanego przez władze państwa polskiego wobec żołnierzy zawodowych. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. Tom I. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szymczak, M. (Red.). (1995). Słownik języka polskiego. t. I. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ślebzak, K. (2009). Konstytucyjne aspekty waloryzacji emerytur wojskowych, Wojskowy Przegląd Prawniczy (1).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę