Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński
ORCID: 0000-0001-8733-1627
Profesor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor i współautor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa pracy (np. w kwestii twórczości intelektualnej pracowników, konkurencji i nieuczciwej konkurencji w prawie pracy) i prawa stosunków służbowych (sprawy dotyczące zatrudnienia mianowanych pracowników służb państwowych, żołnierzy
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.1
JEL: K31

Artykuł dotyczy prawnej instytucji składania ślubowania przez osoby zawierające pracownicze i niepracownicze stosunki służbowe. Instytucja ta ma długoletnią tradycję, a jej źródłem jest obowiązek wierności. Ślubowanie jest czynnością konwencjonalną o charakterze performatywnym, która dla swej skuteczności powinna spełniać określone wymagania dotyczące formy i treści. Mimo że akty ślubowania spełniają funkcjonalnie podobną rolę, to jednak poszczególne przepisy w bezzasadnie odmienny sposób określają moment powstania obowiązku złożenia ślubowania oraz skutki jego naruszenia (np. nieważność czynności prawnej, zwolnienie ze służby, wygaśnięcie stosunku pracy). Regulacje te mają wpływ na status procesowy pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych związany z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Słowa kluczowe: ślubowanie; pracownik; funkcjonariusz; forma i treśćślubowania; odmowa złożenia ślubowania
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.3.4
JEL: K23, K31

Autor omawia podstawowe problemy prawne związane z desygnowaniem żołnierzy zawodowych i
funkcjonariuszy służb państwowych, np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, na
stanowisko nauczyciela akademickiego w uczelniach wojskowych i uczelniach służb państwowych.
Status stron takiego stosunku zatrudnienia jest regulowany przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, przepisami dotyczącymi odpowiednio służby wojskowej żołnierzy zawodowych
albo funkcjonariuszy służb państwowych oraz postanowieniami statutów uczelni. Szczególne
zadania w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa realizowane przez te uczelnie oraz złożoność
metod regulacji prawnej statusu stron skutkuje tym, że występują one jednocześnie w różnych
rolach: podmiot zatrudniający w roli uczelni wyższej oraz jednostki wojskowej albo jednostki
właściwej służby państwowej reprezentowanej przez komendanta-rektora, a zatrudniony w roli
nauczyciela akademickiego oraz żołnierza zawodowego albo funkcjonariusza. W porównaniu z
uczelniami cywilnymi różnice dotyczące desygnowania żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy
służb państwowych na stanowisko nauczyciela akademickiego mają swoje źródło przede wszystkim
w: a) sposobie i trybie powierzania stanowiska, b) wymaganiach kwalifikacyjnych stawianych
kandydatom, c) wymogach dotyczących obowiązku przeprowadzania postępowania konkursowego
poprzedzającego nawiązania zatrudnienia, d) trybie dochodzenia sporów.

Słowa kluczowe: żołnierz zawodowy; funkcjonariusz służb państwowych; nauczyciel akademicki; uczelnia wojskowa; uczelnia służb państwowych

Profesor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor i współautor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa pracy (np. w kwestii twórczości intelektualnej pracowników, konkurencji i nieuczciwej konkurencji w prawie pracy) i prawa stosunków służbowych (sprawy dotyczące zatrudnienia mianowanych pracowników służb państwowych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych).