Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Tomasz Brzezicki
ORCID: 0000-0003-1048-1402

Dr Tomasz Brzezicki, zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoim dorobku posiada około 100 publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym postępowania administracyjnego i egzekucyjnego. Autor i współautor monografii naukowych i komentarzy, głównie do przepisów prawa podatkowego i finansów ubezpieczeń społecznych. Radca prawny, były etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień dotyczących opłat administracyjnych oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.4
JEL: K29, K49

Artykuł 28 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych umarzanie należności z tytułu składek. Wniosek płatnika jest rozstrzygany w formie decyzji. Od pewnego czasu problematyka umarzania należności z tytułu składek została przez ZUS „scentralizowana” i zajmuje się tym Centrum Umorzeń. Z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia jest istotne, czy podmiotem wydającym decyzje jest Centrum Umorzeń (kierownik Centrum Umorzeń), czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych działający poprzez Prezesa Zakładu lub pracownicy Zakładu działający z upoważnienia Prezesa ZUS.

Słowa kluczowe: składki na ubezpieczenia społeczne; umorzenia; ZUS; decyzje