Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Tomasz Lasocki
ORCID: 0000-0003-1485-486X

Dr Tomasz Lasocki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; były członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; współautor „Białej Księgi” przeglądu emerytalnego 2016: bezpieczeństwo dzięki różnorodności; były członek Komitetu ds. Interpretacji, Stanowisk i Wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.6.5
JEL: K39

Autor omawia przyczyny i skutki zniesienia z dniem 20 kwietnia 2022 r. rozwiązania stosunku pracy jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej i zastąpienie go konstrukcją zawieszenia prawa do emerytury, znaną z emerytury powszechnej. Wskazuje na zmianę, która przypadkowo pozbawiła rekompensaty część zainteresowanych, a w odniesieniu do emerytury pomostowej nie doprowadziła do istotnej poprawy sytuacji osób, które chcą z niej skorzystać. Na tym tle proponuje możliwe do zastosowania rozwiązania oraz formułuje wymogi, które w przyszłości powinien uwzględnić ustawodawca dokonując recepcji konstrukcji prawnych.

Słowa kluczowe: emerytura pomostowa; emerytura; proces legislacyjny; rekompensata
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.12.5
JEL: K39

Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w artykule są sformułowane dotychczas propozycje emerytur stażowych. Autor ocenia przyjęte w nich rozwiązania dotyczące rodzaju proponowanych świadczeń oraz przesłanek nabycia z perspektywy spójności z systemem emerytalnym. Pierwsza część artykułu, opublikowana w poprzednim numerze, była poświęcona problematyce nabywania nowego uprawnienia. W części drugiej natomiast autor analizuje wpływ wcześniejszego skorzystania ze świadczenia na jego wysokość, a także ustala moment, w którym korzyści z odłożenia w czasie emerytury przewyższą korzyści finansowe z tytułu przejścia na emeryturę stażową. Te ustalenia porównuje z prognozą dalszego trwania życia. Następnie omawia wpływ czynników niwelujących skutki wcześniejszego ustalenia emerytury w formule zdefiniowanej składki, tj. emerytury minimalnej, oraz możliwości wielokrotnego przechodzenia na emeryturę. Ostatni wątek dotyczy łączenia emerytury stażowej z pracą. W podsumowaniu autor proponuje odejście od koncepcji emerytury stażowej jako niespójnej z polskim systemem emerytalnym w jego obecnym kształcie. Zdaniem autora dla osób wyeksploatowanych wieloletnią pracą lepszym rozwiązaniem będzie scharakteryzowane również w podsumowaniu stażowe świadczenie przedemerytalne.

Słowa kluczowe: emerytura; emerytura stażowa; wcześniejsza emerytura; przywileje emerytalne
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.11.4
JEL: K39

Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w artykule są sformułowane dotychczas propozycje emerytur stażowych, które zostały ocenione w zakresie spójności ze zreformowanym systemem emerytalnym oraz wartościami, na których został oparty. Autor analizuje za pomocą metody dogmatycznej i ekonomicznej poszczególne propozycje zgłoszonych projektów oraz rozwiązania względem nich alternatywne. Pierwsza część artykułu jest poświęcona problematyce nabywania nowego uprawnienia. Autor ustala najbardziej adekwatną konstrukcję emerytury stażowej oraz wykazuje, że skonstruowanie warunku stażu na podstawie istniejących katalogów okresów składkowych i nieskładkowych jest wysoce problematyczne. W drugiej części, która ukaże się w kolejnym numerze PiZS, zostaną przedstawione przede wszystkim ekonomiczno-prawne aspekty emerytur stażowych, a także alternatywa dla konstrukcji emerytury stażowej. Niniejszy artykuł jest pierwszym opracowaniem szeroko opisującym prawną problematykę wcześniejszego przechodzenia na emeryturę w kontekście polskiego systemu zdefiniowanej składki. Przeprowadzony wywód ma na celu weryfikację i uporządkowanie argumentacji odnoszącej się do emerytur stażowych, co w zamierzeniu autora ma się przyczynić do usprawnienia dyskursu publicznego w tym przedmiocie oraz udoskonalenia projektów składanych w przyszłości.

Słowa kluczowe: emerytura; emerytura stażowa; wcześniejsza emerytura; przywileje emerytalne