Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.1
JEL: K31

Work-life balance i koronakryzys. Kilka uwag o procesach i ich konsekwencjach

Artykuł dotyczy zagadnień, które uzewnętrzniły się wraz z pandemią COVID-19. Kwestie podejmowania opieki przez osoby wykonujące pracę ujawniły swoją kluczowość dla funkcjonowania rynku, choć pozostają niewidoczne i w dużej mierze niedoceniane jako istotne dla funkcjonowania rynku, a przede wszystkim społeczeństwa. Autorka nie odpowiada na pytanie, co dalej po pandemii, ale wskazuje sferę opieki jako tę, do której podejście wymaga zasadniczej rewizji. Zresztą podobnie jak i do innych kwestii, które wydawały się dotąd najważniejsze.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo pracy; prawo zatrudnienia; opiekunowie dzieci; równowaga między życiem prywatnym a zawodowym; koronakryzys; niepewność; ryzyko; przyszłość pracy; prywatność; ochrona prywatności; COVID-19

Bibliografia

Bibliografia?Reference

Adamczyk, S. i Surdykowska, B. (2020). Świat pracy na bezdrożach. Refleksje wokół możliwych skutków pandemii COVID-19. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4), 3–10.

Babińska-Górecka, R. (2015). Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób „zatrudnionych” na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska i J. Wantoch-Rekowski, Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Warszawa.

Beauregard, T. A. i Henry, L. C. (2009). Making the link between work-life balance practices and organizational performance. Human Resource Management Review, 19(1), 9–22. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2008.09.001

Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Boruta, I. (2005). W sprawie przyszłości prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4), 2–12.

Boruta, I. (2020). O przyszłości pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1), 3–10.

Busby, N. (2011). A right to care?: Unpaid work in European Employment Law. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199579020.003.0001

Chang, A., McDonald, P. i Burton, P. (2010). Methodological choices in work-life balance research 1987 to 2006: A critical review. The International Journal of Human Resource Management, 21(13), 2381–2413. https://doi.org/10.1080/09585192.2010.516592

Crompton, R. i Lyonette, C. (2006). Work-life „balance” in Europe. Acta Sociologica, 49(4), 379–393. https://doi.org/10.1177/0001699306071680

Godlewska-Bujok, B. (2008). Ryzyko wykluczenia i niepewność. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8), 2–7.

Godlewska-Bujok, B. (2015). Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Godlewska-Bujok, B. (2019). Work-life balance czy work-life conflict w kontekście prywatności pracowników sprawujących opiekę. W: B. Godlewska-Bujok i K. Walczak (red.), Różnorodność w jedności: studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu. Warszawa: CH Beck.

Golinowska, S. (2011). O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności. Polityka Społeczna, 38(5–6 (446–447)), 13–21.

GUS. (2018). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/7/1/kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2018.pdf (01.05.2020).

GUS. (2019). Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, „samozatrudnieni”, umowy zlecenia, umowy o dzieło). Dane dla 2018 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wybrane-zagadnienia-rynkupracy-dane-dla-2018-roku,9,7. tml, (01.05.2020).

Jang, S. J. (2009). The relationships of flexible work schedules, workplace support, supervisory support, work-life balance, and the well-being of working parents. Journal of Social Service Research, 35(2), 93–104. https://doi.org/10.1080/01488370802678561

Marczak, R. (2016). Obowiązek ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (3), 157–188.

MOP. (2020). Family-friendly policies and other good workplace practices in the context of Covid-19: Key steps employers can take, IN=nterim recommendations,27 marca, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_740708.pdf (01.05.2020).

Pacud, R. (2017). Rola przymusu w ubezpieczeniach społecznych. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (3).

Phillips, J. (2007). Care. Polity.

Pisarczyk, Ł. (2008). Ryzyko pracodawcy. Wolters Kluwer.

Rifkin, J. (2003). Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wydawnictwo Dolnośląskie.

Sepczyńska, D. (2012). Etyka troski jako filozofia polityki. Etyka, 45, 37–61.

Tronto, J. C. (1993). Moral boundaries: A political argument for an ethic of care. Psychology Press.

Walczak, K. i Godlewska-Bujok, B. (2019). Opiekunowie dzieci w zakładowych źródłach prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12), 14–18. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.2.4

Yacoub, A. i El-Zomor, M. (2020). Would COVID-19 be the turning point in history for the globalization era? The short-term and long-term impact of COVID-19 on Globalization. The Short-Term and Long-Term Impact of COVID-19 on Globalization. (April 6, 2020).

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Profile Books.

ZUS. (2019). Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według płci, województw*) w II kwartale 2019 r. https://dane.gov.pl/dataset/ 1921/resource/23387, zasiki-liczba-osob-pobierajacych-zasiki-wg-pci-i-wojewodztw-ii-kwarta-2019-r/table, (01.05.2020).

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę