Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.6.3
JEL: K15
Piotr Kuźnicki ORCID: 0000-0001-5458-5487 , e-mail: pkuznicki|swps.edu.pl| |pkuznicki|swps.edu.pl

Czy wprowadzona do k.s.h. koncepcja biznesowej oceny sytuacji jest realną ochroną interesów spółki i członków organów?

Celem artykułu była analiza nowelizacji k.s.h., która rzekomo wprowadziła do polskiego systemu prawnego koncepcję biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule). Zdaniem autora nowelizacja budzi szereg zastrzeżeń, ponieważ nowe przepisy wciąż nie ustanawiają domniemania braku winy członka organu. Nowelizacja nie tworzy zatem bezpiecznej przystani członków organów, którzy nadal muszą bronić się przed zarzutem, że nie działali w sposób staranny i w interesie spółki. Dodatkowo treść nowelizacji może spowodować szukanie przez członków organów opinii doradców, aby uzyskać zabezpieczenie przy podejmowaniu wszelkich decyzji biznesowych. Nowelizacja nie rozstrzyga również istotnej kwestii związanej z funkcjonowaniem koncepcji business judgment rule w przypadku działania w warunkach konfliktu interesów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: odpowiedzialność członków organów; business judgment rule; należyta staranność; konflikt interesów

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Błaszczyk, P. (2009). Odpowiedzialność odszkodowawcza menedżerów spółek a przekroczenie tzw. dopuszczalnego ryzyka gospodarczego. Przegląd Prawa Handlowego, (11), s. 37–43.

Jastrzębski, J. (2013). W sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (7), 15–20.

Łysek, W. (2021). Zasada biznesowej oceny sytuacji potrzebna w kodeksie spółek, 19.11.2021. https://www.prawo.pl/biznes/kodeks-spolekzasada-biznesowej-oceny-sytuacji-potrzebna,511656.html

Modzelewska, L. (2023). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 27, Legalis.

Opalski, A., & Oplustil, K., (2013). Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (3), 11–23.

Palmiter, A. R., & Partnoy, F. (2014). Corporations. A Contemporary Approach. Second Edition. West Academic Publishing.

Popiołek, W. (2021). Obowiązek lojalności członków organów kolegialnych spółek handlowych. Przegląd Prawa Handlowego, (9), 28–34.

Romanowski, M. (2012). Spółka nie jest domkiem z bajki Fredry. Rzeczpospolita, (209), 07.09.2012. https://archiwum.rp.pl/artykul/1163795-Spolka--nie-jest-domkiem--z-bajki-Fredry.html

 

Akty prawne/Legal acts

Ustawa z 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2022 r., poz. 807.

Delaware Code, 7.11.2022 r. https://delcode.delaware.gov/.

European Model Company Act (EMCA). (2017). Nordic & European Company Law Working Paper No. 16–26. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2929348#

 

Inne źródła/Other sources

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1515

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę