Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Dylematy oceny i zapewnienia skuteczności interwencji państwowych w zliberalizowanym sektorze na przykładzie pomocy publicznej na otwieranie nowych połączeń lotniczych

Pomoc publiczna na otwieranie nowych połączeń lotni-
czych została zaprojektowana w celu zachęcania prze-
woźników do wejścia na nowe rynki regionalne stano-
wiąc alternatywę dla zwalczanej przez Komisję Euro-
pejską praktyki zachęcania linii lotniczych preferencyj-
nymi stawkami opłat lotniskowych i zawieraniem kon-
traktów marketingowych. W założeniu przyznawana ma

być na czas określonym, po upływie, którego subsydio-
wana operacja ma stać się rentowna i przewoźnik ma

być zainteresowany pozostaniem na danym rynku.

W praktyce linie lotnicze wykorzystując możliwość zdo-
bycia subsydiowania generalnie nie utrzymują operacji

po zakończeniu pomocy, tylko zmieniają siatkę w sposób

umożliwiający uzyskanie kolejnych środków pomoco-
wych. To każe postawić pytanie o sposób postrzegania

skuteczności pomocy na otwieranie nowych połączeń

w kontekście regulacyjnego wyzwania stymulowania do-
celowo rentownego ruchu lotniczego w zliberalizowa-
nym sektorze za pomocą mechanizmów nakazowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pomoc publiczna; pomoc na otwieranie nowych połączeń; regionalne porty lotnicze; efekt zachęty; transport lotniczy; skuteczność prawa

Bibliografia

Bacon, K. (2017). European Union Law of State Aid. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press.
Bishop, S. Walker, M. (2010). The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement, London: Sweet & Maxwell.
Bork, R. H. (1978). The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, New York: Basic Books Inc.
Button, K. (2017). Wings Across Europe: Towards an Efficient European Air Transport System. Abingdon: Routledge.
Clark, J. M. (1960). Competition as a Dynamic Process. Washington DC: The Brookings Institution.
Elburz, Z., Nijkamp, P., Pels, E. (2017). Public infrastructure and regional growth: Lessons from meta-analysis, Journal of Transport Geography,
1(58) 1, s. 1–8.
Evans L., Nyssens H. (2010). Economics in State Aid: Soon as Routine as Dentistry? W: A. M. Mateus, T. Moreira (red.), Competition Law and
Economics: Advances in Competition Policy Enforcement in the EU and North America. Cheltenham, Northampton MA: Edward Elgar.
Fageda X., Gonzalez-Aregall, M. (2017). Do all transport modes impact on industrial employment? Empirical evidence from the Spanish Regions,
Transport Policy, (55), 70–78.

Fageda, X., Flores-Fillol, R. (2011) Air services on thin routes: Regional versus low-cost airlines. Institut de Recerca en Economia Aplicada Regio-
nal i Pública Working Paper, (23), 1–45.

Gerardin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N. (2012). EU Competition Law and Economics. Oxford: Oxford University Press.
Gross, S., Lück, M. (2016). The Low Cost Carrier Worldwide. Routledge: Abingdon.
Holloway, S. (2016). Straight and Level: Practical Airline Economics. Abingdon: Routledge.

Huderek-Glapska, S. (2011). Wpływ portu lotniczego na gospodarkę regionu. W: M. Rekowski (red.), Regionalne porty lotnicze w Polsce — cha-
rakterystyka i tendencje rozwojowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Humphreys I., Ison, S., Francis G. (2017). Airports’ perspectives on the growth of low-cost airlines and the remodeling of the airport-airline rela-
tionship W: L. Budd, S. Ison (red.), Low Cost Carriers: Emergence, Expansion and Evolution. Routledge: London, New York.

Hylton K. N. (red.) (2010), Antitrust Law and Economics. Cheltenham: Edward Elgar.
Jones, A., Sufrin, B. (2013). EU Competition Law, Text Cases & Materials. Oxford: Oxford University Press.
Kociubiński, J. (2014). Between lifeline services and transport of convenience: the model of public service obligation in air transport. European
Networks Law and Regulation Quarterly, 2(3), s. 232–243.
Kociubiński, J. (2017). Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy, 6, s. 13–19.

Kociubiński, J. (2018). European „ghost airports”: EU law failure or policy failure? The need for economic analysis in state aid law. Polish Year-
book of International Law 2017 (37), s. 163–183.

Kotler, P. T., Armstrong, G. (2017). Principles of Marketing, 17th Edition. Pearsons: Harlow.

Lorenz, E. (2001). The Butterfly Effect W: R. Abraham, Y. Ueda (red.), The Chaos Avant-Garde. Memories of the Early Days of Chaos Theory.
Singapore: World Scientific.
Morawski L. (1999). Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa: LexisNexis.
Nicolaides, P. (2009). The Incentive Effect of State Aid: Its Meaning, Measurement, Pitfalls and Application, World Competition, 4, s. 579.
Núnez-Sánchez, R. (2015). Regional public support to airlines and airports: An unsolved puzzle, Transportation Research Part E: Logistics and
Transportation Review, (76), s. 93–107.
Ortiz Blanco, L., Van Houtte, B. (2017). EU Regulation and Competition Law in the Transport Sector. 2nd Edition. Oxford: Oxford University
Press.
Peoples, J., Bitzan, J. (2017). The Economics of Airport Operations. Bingley: Emerald Publishing.
Postorino, M. N., (red.) (2011). Regional Airports. WIT Press: Southampton, Boston.

Ramos-Pérez, D. (2016). State aid to airlines in Spain: An assessment of regional and local government support from 1996 to 2014, Transport Po-
licy, (49), s. 137–147.

Recchi, E. (2015). Mobile Europe: The Theory and Practice of Free Movement in the EU. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice, The Quarterly Journal of Economics, (69), s. 99–118.

Smyth, A., Christodoulou, G., Dennis, N., Al-Azzawi, M., Campbell, J. (2012). Is air transport a necessity for social inclusion and economic deve-
lopment? Journal of Air Transport Management, 7(22), s. 53–59.

Truxal, S. (2012). Competition and Regulation in the Airline Industry. Puppets in Chaos. Routledge: London, New York.
Wensveen, G. (2015). Air Transportation: A Management Perspective, 8th Edition. Ashgate: Farnham.
Wróblewski, J. (1979). Zasady tworzenia prawa. Łódź: PWN.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę