Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2020

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.1
JEL: (artykuł w języku angielskim)

Na podstawie ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do polskiego systemu prawa wprowadzony został z dniem 1.03.2021 r. nowy typ spółki kapitałowej — prosta spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna jest innowacyjną instytucją dzięki wprowadzonej swobodzie wyboru pomiędzy monistycznym a dualistycznym systemem organów. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z pozycją prawną i kompetencjami rady dyrektorów, z uwzględnieniem nowych regulacji obejmujących takie zagadnienia, jak: obowiązek lojalności, elastyczność struktury organu w systemie monistycznym oraz zasad biznesowej oceny sytuacji.

Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna; system monistyczny; rada dyrektorów
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.2

Pomoc publiczna na otwieranie nowych połączeń lotni-
czych została zaprojektowana w celu zachęcania prze-
woźników do wejścia na nowe rynki regionalne stano-
wiąc alternatywę dla zwalczanej przez Komisję Euro-
pejską praktyki zachęcania linii lotniczych preferencyj-
nymi stawkami opłat lotniskowych i zawieraniem kon-
traktów marketingowych. W założeniu przyznawana ma

być na czas określonym, po upływie, którego subsydio-
wana operacja ma stać się rentowna i przewoźnik ma

być zainteresowany pozostaniem na danym rynku.

W praktyce linie lotnicze wykorzystując możliwość zdo-
bycia subsydiowania generalnie nie utrzymują operacji

po zakończeniu pomocy, tylko zmieniają siatkę w sposób

umożliwiający uzyskanie kolejnych środków pomoco-
wych. To każe postawić pytanie o sposób postrzegania

skuteczności pomocy na otwieranie nowych połączeń

w kontekście regulacyjnego wyzwania stymulowania do-
celowo rentownego ruchu lotniczego w zliberalizowa-
nym sektorze za pomocą mechanizmów nakazowych.

Słowa kluczowe: pomoc publiczna; pomoc na otwieranie nowych połączeń; regionalne porty lotnicze; efekt zachęty; transport lotniczy; skuteczność prawa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.3
JEL: D18, G18, K20

Celem opracowania jest analiza orzecznictwa unijnego
i krajowego dotyczącego systemów promocyjnych typu
,,piramida”. Konstrukcja tego systemu została opisana

z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajowe-
go. Ponadto analizie poddano wybrane postępowania

i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów (UOKIK) dotyczące tego problemu oraz

ich wpływ na polskie prawo ochrony konsumentów.

Słowa kluczowe: prawo ochrony konsumenta; rynek finansowy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.4
JEL: K22

Z dniem 1.03.2019 r. moc obowiązującą utracił art. 231
§ 4 ustawy z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych,

wyłączający pisemne głosowanie w sprawach absoluto-
rium rozstrzyganych wobec członków organów (likwida-
torów) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Roz-
wiązanie to budzi wątpliwości. W związku z tym, w ni-
niejszym artykule zostały omówione zagadnienia niedo-
puszczalności pisemnego głosowania w sprawach abso-
lutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

w prawie polskim i niemieckim oraz celu tej regulacji,
znaczenia pojęcia „pisemne głosowanie” z art. 231

§ 4 k.s.h., a także przyczyn oraz skutków prawnych uchy-
lenia art. 231 § 4 k.s.h. w ujęciu instytucji absolutorium.

Słowa kluczowe: absolutorium; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; głosowanie pisemne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.5

Celem opracowania jest przedstawienie regulacji doty-
czących ustanawiania likwidatorów w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością. W pierwszej kolejności wska-
zany jest przyjęty podział przypadków ustanowienia li-
kwidatorów na dwie kategorie — z woli wspólników oraz

przez sąd. Następnie omówione zostały aspekty dotyczą-
ce ustanawiania likwidatorów z woli wspólników (do

której to kategorii zalicza się ustanowienie tzw. „likwida-
torów ustawowych”) oraz zagadnienia związane z usta-
nawianiem likwidatorów przez sąd. Na koniec autor

przedstawia możliwe postulaty de lege ferenda oraz pod-
sumowanie.

Słowa kluczowe: spółka; likwidacja; likwidator; ustanowienie
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł