Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Jakub Kociubiński
ORCID: 0000-0002-4391-7439
Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa konkurencji UE ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu pomocy publicznej i regulacji transportu.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.10.4
JEL: K21, K29, H71

Jednym z aspektów szerokiego zjawiska prywatyzacji zadań publicznych jest wykorzystywanie niepublicznych pośredników, którzy bezpośrednio otrzymują państwowe środki, a w ramach wykonywania zleconych zadań wchodzą w relacje biznesowe z podmiotami trzecimi, przekazując w ten sposób otrzymane od władzy fundusze. Z perspektywy prawa pomocy publicznej rodzi to wyzwania, kiedy działania pośredników będą mogły być przypisane państwu i tym samym kontrolowane w reżimie prawa pomocy publicznej Unii Europejskiej, zwłaszcza jeżeli interes ekonomiczny wspomnianych pośredników jest przynajmniej częściowo uzależniony od rezultatów rozporządzania otrzymanymi środkami państwowymi. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na nasuwające się w tym kontekście pytania, czy i kiedy działania władz publicznych mogą być uznane za racjonalne ekonomicznie inwestycje, zapłatę za usługi zlecone pośrednikowi, kiedy zaś za pomoc w rozumieniu art. 107 TFUE. Czy istniejące ramy prawa pomocy publicznej są w stanie wykryć ewentualne zaburzenia konkurencji i handlu mogące być skutkiem takich relacji?

Słowa kluczowe: pomoc publiczna; test inwestora rynkowego; przypisanie środka państwu; prywatyzacja zadań publicznych
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.2

Pomoc publiczna na otwieranie nowych połączeń lotni-
czych została zaprojektowana w celu zachęcania prze-
woźników do wejścia na nowe rynki regionalne stano-
wiąc alternatywę dla zwalczanej przez Komisję Euro-
pejską praktyki zachęcania linii lotniczych preferencyj-
nymi stawkami opłat lotniskowych i zawieraniem kon-
traktów marketingowych. W założeniu przyznawana ma

być na czas określonym, po upływie, którego subsydio-
wana operacja ma stać się rentowna i przewoźnik ma

być zainteresowany pozostaniem na danym rynku.

W praktyce linie lotnicze wykorzystując możliwość zdo-
bycia subsydiowania generalnie nie utrzymują operacji

po zakończeniu pomocy, tylko zmieniają siatkę w sposób

umożliwiający uzyskanie kolejnych środków pomoco-
wych. To każe postawić pytanie o sposób postrzegania

skuteczności pomocy na otwieranie nowych połączeń

w kontekście regulacyjnego wyzwania stymulowania do-
celowo rentownego ruchu lotniczego w zliberalizowa-
nym sektorze za pomocą mechanizmów nakazowych.

Słowa kluczowe: pomoc publiczna; pomoc na otwieranie nowych połączeń; regionalne porty lotnicze; efekt zachęty; transport lotniczy; skuteczność prawa

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa konkurencji UE ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu pomocy publicznej i regulacji transportu.