Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.7
JEL: K20

Dylematy wspólników spółek komandytowych w obliczu zmiany formy opodatkowania

Celem artykułu jest przeanalizowanie ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, skutkiem której jest uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W treści artykułu w sposób szczegółowy opisano regulacje dotyczące opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT oraz wyjątki od tej zasady. Z uwagi na fakt, że wskazana ustawa w sposób całkowity zmienia sytuację podatkową przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółek komandytowych, a w szczególności tzw. sp. z o.o. sp.k., oceniono zasadność jej uchwalenia oraz określono skutki jej wejścia w życie z perspektywy wspólników takich spółek. Ponadto w treści artykułu postawiono tezę, zgodnie z którą w chwili obecnej nie jest już możliwe utworzenie struktury przedsiębiorstwa łączącej w sobie cechy dotychczasowej spółki komandytowej, której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmusza to wspólników do rozważenia zmian w strukturze przedsiębiorstw prowadzonych do tej pory w formie w formie spółek komandytowych, których komplementariuszami są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym w treści artykułu podjęto próbę określenia alternatywnych do sp. z o. o. sp. k. form prowadzenia działalności gospodarczej wraz z opisem sposobu ich przekształcenia.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: spółka komandytowa; osoba prawna; podatek CIT

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Borowy, B. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 3. Warszawa: C.H.Beck.

Dmoch, W. (2021). Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 9. Warszawa: C.H.Beck.

Małecki, P., Mazurkiewicz. M. (2020). CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość. Wyd. XI. Warszawa: Wolters Kluwer.

Modzelewski, W., Pyssa, J. (red.) (2020). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 16. Legalis, https://sip-1legalis-1pl-1lp6svaw300c1.han.bg.us.edu.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrugy4tmoa#tabs-metrical-info (31.07.2021).

Modzelewski, W., Słomka, M. (red.) (2021). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyd. 16, Legalis, https://sip-1legalis-1pl-1lp6svaw300c1.han.bg.us.edu. pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrzgqztmnq (31.07.2021).

Mojak, J., 2020. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910. Wyd. 10, Warszawa: C.H.Beck.

Okolski, D., Kwaśniewska, M. (2007). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa — w praktyce. Monitor Prawniczy, (6), 333–338.

Pinior, P. (2015). W: J. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. VII, wyd. Warszawa: C.H.Beck.

Rodzynkiewicz, M. (2018). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. VII. Warszawa: Wolters Kluwer.

Szalbierz, P. (2021). W: A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wyd. I, Warszawa: C.H.Beck.

Zarębińska, S. (2020). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 3. Warszawa: C.H.Beck.

 

Akty prawne/Legal acts

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, druk nr 642 z 30.09.2020 r. (data wpływu do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, druk nr 1725 z 17.09.2013 r. (data wpływu do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej).

Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny, Dz.U. 2019, poz. 1495 z późn zm.

Ustawa z 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 z późn zm.

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2020, poz. 1426 z późn zm.

Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2020, poz. 1406 z późn zm.

Ustawa z 29.08.1997 r. — Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2020, poz. 1325 z późn zm.

Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2021, poz. 423 z późn zm.

Ustawa z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dz.U. 2019, poz. 1461 z późn zm.

Ustawa z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.

Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, Dz.U. 2013, poz. 1387.

Ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 2123.

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.08.1995 r., sygn. akt III SA 37/95, ONSA 1996, nr 1, poz. 50.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31.01.2019 r., sygn. akt II FSK 3242/18, ONSAiWSA 2020/5/63.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29.01.2016 r., sygn. akt I ACa 630/15.

Wyrok Sądu Najwyższego z 28.10.2005 r., sygn. akt II CK 275/05, OSN 2006/11, poz. 126.

Wyrok Sądu Najwyższego z 13.09.2017 r., sygn. akt IV CSK 603/16, LEX nr 2390748.

Wyrok Sądu Najwyższego z 30.06.2020 r., sygn. akt I CZ 15/20, LEX nr 3046030.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27.02.2002 r., sygn. akt K 47/01, Dz.U. 2002, nr 19, poz. 199.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.02.2005 r., sygn. akt K 48/04, Dz.U. 2005, nr 30, poz. 262.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę