Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Effectiveness of protection of consumer rights in the electricity and gas market in Poland

Skuteczność ochrony praw konsumenta na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce

The aim of the paper is evaluation of the effectiveness of protection of consumer rights in the electricity market. According to analyses made in the course of an audit carried out in 2017 by the Supreme Audit Office, rights of electricity consumers have not been fully respected, despite legal regulations and actions taken by power companies and government administration. Therefore, the author notes that it should be in the public interest to monitor, in particular, the terms of consumer agreements made with businesses in the electricity and gas market who use standard contract terms. In addition, the initiative of public authorities in stimulating the development of the consumers' rights movement as an essential component of a civil society should also be increased.

Celem artykułu jest ocena skuteczności ochrony praw konsumentów na rynku energii elektrycznej. Jak wskazują analizy sporządzone podczas przeprowadzonej w 2017 r. kontroli Najwyższej Izby Kontroli, prawa konsumenta energii elektrycznej nie były i nie są w pełni respektowane pomimo regulacji prawnych oraz działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne i administrację rządową. Dlatego też autor zauważa, że w interesie publicznym powinno leżeć monitorowanie zwłaszcza treści umów konsumenckich przedsiębiorców z rynku energii elektrycznej i gazu, zawierających kontrakty masowe. Ponadto należałoby również zwiększyć inicjatywę władzy publicznej w pobudzaniu rozwoju ruchu konsumenckiego jako niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: consumer; consumer rights protection; consumer law; electricity and gas market (konsument; ochrona praw konsumenta; prawo konsumenckie; rynek energii elektrycznej i gazu)

Bibliografia

Bibliografia/References

BEUC (2013). Consumer rights in electricity and gas markets (2013), BEUC position paper. https://www.beuc.eu/publications/x2013_083_mst_consumer_rights_in_electricity_and_gas_markets.pdf (15.01.2020).

Chrisidu-Budnik, A. (2020). Asymetria informacji na rynku zamówień publicznych. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, (32). https://doi.org/10.19195/1733-5779.32.6

Czarnecka, M. (2014). Z problematyki ochrony praw konsumenta na rynku energii elektrycznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (200).

Czarnecka, M. (2015). Automatyczne przedłużanie umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4 (3). https://doi.org/10.7172/ikar

Domagała, P. K. (2019). RODO a proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i nieprawidłowości z nim związane. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (5). https://doi.org/10.7172/ikar

Jagielska, M., Podgórski K., Sługocka-Krupa E., Fras M. (eds.) (2018). Prawa konsumenta w teorii i praktyce. Warszawa: C.H.Beck.

Jurczyk, Z., Majewska-Jurczyk, B. (2015). Model ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (380). https://doi.org/10.15611/pn.2015.380.41

Kalus, S. (2018). Komentarz do art. 221 k.c., pkt 6. In: M. Fras, M. Habdas (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna (art. 1–125), t. 1. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lewandowski, P., Sałach, K. (2017). Ubóstwo energetyczne w Polsce w 2012–2016. Zmiany w czasie i charakterystyka zjawiska, https://ibs.org.pl/publications/ubostwo-energetyczne-w-polsce-2012-2016-zmiany-w-czasie-i-charakterystyka-zjawiska/ (18.03.2020).

Maciejewski, M., Ratcliff, Ch., Nass, K. (2020). Polityka ochrony konsumentów: zasady i instrumenty, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/46/polityka-ochrony-konsumentow-zasady-i-instrumenty#_ftn1 (15.01.2020).

Marczak, P. (2018). Ceny energii elektrycznej w wybranych państwach Europy. In: Ceny energii elektrycznej w wybranych państwach Europy, Warszawa: Kancelaria Senatu. https://doi.org/10.12797/9788376388991

Maziarz, A. (2012). Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów. Samorząd Terytorialny (6).

Mazuruk, P. (2011). Ochrona praw konsumenta w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, (51).

NIK (2018a). Kontrola NIK no. KGP.410.009.00.2017 Ochrona praw konsumenta energii elektrycznej, https://www.nik.gov.pl/plik/id,18282,vp,20880.pdf (8.04.2020).

NIK (2018b). Kontrola rozpoznawcza NIK no. R/17/002 Organizacja systemów ochrony praw konsumenta energii elektrycznej oraz ustanawiania stawek taryfowych, https://bip.nik.gov.pl/kontrole/R/17/002/KGP/ (10.04.2020).

Nowińska, E., Szczepanowska-Kozłowska, K. (2018). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. LEX, https://sip.lex.pl/komentarze-ipublikacje/komentarze/ustawa-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji-komentarz-587750746 (15.01.2020). https://doi.org/10.7172/ikar.5.4.4

Rypina, M., Wierzbowski, M. (2018). Brak zamkniętego katalogu umów w obrocie energią elektryczną. Przegląd Prawa Handlowego, (7).

Sozański, J. (2013). Niedostatki unijnej ochrony indywidualnych praw konsumenta w Polsce. Ius Novum, (3).

Stawicka, A. (2018). Ochrona praw konsumentów w Polsce i w wybranych krajach. In: Ochrona praw konsumentów w Polsce i w wybranych krajach.

Suski, P. (2015). Ustawa o prawach konsumenta a rynek energii elektrycznej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (3). https://doi.org/10.7172/ikar

UOKiK (2011). Raport Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej. Warszawa.

Żuławska, C. (1994–1995). O prawach konsumenta w okresie przemian. Roczniki Nauk Społecznych, 22–23 (1).

 

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 9/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę