Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Justyna Przedańska
ORCID: 0000-0002-3558-3969

Adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.9.3
JEL: K230, K380

Skuteczność ochrony praw konsumenta na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce

The aim of the paper is evaluation of the effectiveness of protection of consumer rights in the electricity market. According to analyses made in the course of an audit carried out in 2017 by the Supreme Audit Office, rights of electricity consumers have not been fully respected, despite legal regulations and actions taken by power companies and government administration. Therefore, the author notes that it should be in the public interest to monitor, in particular, the terms of consumer agreements made with businesses in the electricity and gas market who use standard contract terms. In addition, the initiative of public authorities in stimulating the development of the consumers' rights movement as an essential component of a civil society should also be increased.

Celem artykułu jest ocena skuteczności ochrony praw konsumentów na rynku energii elektrycznej. Jak wskazują analizy sporządzone podczas przeprowadzonej w 2017 r. kontroli Najwyższej Izby Kontroli, prawa konsumenta energii elektrycznej nie były i nie są w pełni respektowane pomimo regulacji prawnych oraz działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne i administrację rządową. Dlatego też autor zauważa, że w interesie publicznym powinno leżeć monitorowanie zwłaszcza treści umów konsumenckich przedsiębiorców z rynku energii elektrycznej i gazu, zawierających kontrakty masowe. Ponadto należałoby również zwiększyć inicjatywę władzy publicznej w pobudzaniu rozwoju ruchu konsumenckiego jako niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego.

Słowa kluczowe: consumer; consumer rights protection; consumer law; electricity and gas market (konsument; ochrona praw konsumenta; prawo konsumenckie; rynek energii elektrycznej i gazu)
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.11.1
JEL: O17 (artykuł w języku angielskim)

W  lipcu  2017  r.  powołano  do  życia  instytucję  Rzecznika  Funduszy  Europejskich,  który  ma  być  odpowiedzialny  za usprawnienie i ulepszenie procesu realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych. Rzecznik Funduszy Europejskich poprzez kontakt zarówno z wnioskodawcami, beneficjentami, jak i innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem  funduszy  europejskich  ma  za  zadanie  monitowanie  i  sygnalizowanie  poszczególnym  instytucjom  systemu wdrażania propozycji ułatwień związanych z realizacją krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Autorka w artykule dokonuje charakterystyki Rzecznika Funduszy Europejskich oraz jego zadań, jak również na podstawie rocznych raportów  przeprowadza  analizę  działalności  Rzecznika  powołanego  w  Ministerstwie  Inwestycji  i  Rozwoju  oraz Rzeczników powołanych przez instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi.

Słowa kluczowe: Rzecznik Funduszy Europejskich; krajowe programy operacyjne; regionalne programy operacyjne; instytucja zarządzająca