Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4/2020

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.1
JEL: G28, K23

Niniejszy artykuł został poświęcony analizie prawnej transakcji nabywania znacznych pakietów akcji towarzystw firm inwestycyjnych. Autorzy skupili się w jego treści wyłącznie na kwestiach najważniejszych z punktu widzenia praktyki prowadzenia takich transakcji.

W artykule przedstawili w szczególności specyfikę takich transakcji, ratio poddania ich przebiegu nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak również szczegółowo scharakteryzowali instytucję zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Słowa kluczowe: towarzystwo funduszy inwestycyj- nych; znaczny pakiet akcji; nadzór; Komisja Nadzoru Finansowego; sprzeciw; zawiadomienie; zgoda
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.2
JEL: G2, K14

Przedmiotem niniejszego artykułu są zagadnienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Istotne zmiany w systemie prewencji przed tym zjawiskiem przyniosła ustawa z 1.03.2018 r. i przepisy wykonawcze do niej. Wejście w życie tej ustawy zostało podyktowane przede wszystkim potrzebą dostosowania krajowych przepisów do unormowań unijnych, w szczególności IV i V dyrektywy AML. Celem analizy przepisów ustawy z 1.03.2018 r. jest jednak nie tylko ukazanie zmian oraz ocena kształtu bieżących rozwiązań prawnych, ale przede wszystkim wskazanie kierunku
pożądanych jej nowelizacji. Wysunięcie stosownych postulatów de lege ferenda jest uzasadnione w szczególności potrzebą implementacji do krajowego porządku prawnego odnośnych dyrektyw Unii Europejskiej w pełnej rozciągłości.

Słowa kluczowe: pranie pieniędzy; dyrektywa UE; ocena ryzyka; waluta wirtualna
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.3
JEL: K230

Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnej dotyczącej zasad przymusowego wykonania obowiązków publicznoprawnych po śmierci przedsiębiorcy w drodze egzekucji administracyjnej skierowanej do majątku
przedsiębiorstwa w spadku. Zasady te są zróżnicowane w zależności od tego, czy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła w trakcie toczącego się wobec niego postępowania egzekucyjnego, czy też przed wszczęciem takiego postępowania. W pierwszym przypadku, po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, przy czym egzekucja może być prowadzona wyłącznie z majątku przedsiębiorstwa w spadku. W drugim zaś, w celu przeprowadzenia egzekucji z majątku przedsiębiorstwa w spadku wszczyna się postępowanie egzekucyjne na zasadach ogólnych.

W obu tych sytuacjach prawa i obowiązki zobowiązanego wykonuje zarządca tego przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo w spadku; zarządca przedsiębiorstwa w spadku; administracyjne postępowanie egzekucyjne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.4
JEL: K22, K23, K34

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest nowym rodzajem decyzji podatkowej. Istotą tej decyzji jest klasyfikacja towaru lub usługi oraz określenie prawidłowej stawki VAT. Wiążąca informacja stawkowa jest efektem przeprowadzenia odrębnej procedury interpretacyjnej. W artykule autor analizuje i ocenia przepisy regulujące wydawanie wiążącej informacji stawkowej. Podkreśla znaczenie tej instytucji oraz jej charakter prawny na tle innych podatkowych procedur interpretacyjnych, a także wskazuje na specyficzne aspekty postępowania wyjaśniającego w sprawach wydawania WIS. W konkluzji sformułowany został postulat zmiany niektórych rozwiązań procesowych z zakresu nadzoru oraz sądowej kontroli wydanych wiążących informacji stawkowych.

Słowa kluczowe: wiążąca informacja stawkowa; postępowanie podatkowe; decyzja podatkowa; podatek od towarów i usług; Ordynacja podatkowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.5
JEL: artykuł w języku angielskim

W artykule autorzy podejmują się oceny wpływu na bieżącą i przyszłą politykę energetyczną Unii Europejskiej i państw członkowskich wyroku Sądu (10.09.2019 r.) w sprawie OPAL (T-883/16). Przede wszystkim należy podkreślić, że obecne ustawodawstwo i orzecznictwo nie definiują wyraźnie zasady solidarności energetycznej.

W doktrynie prawnej termin ten był najczęściej utożsamiany z obowiązkiem wzajemnej pomocy. Przykładem takiej współpracy jest pomoc Państwom Członkowskim w przypadku klęsk żywiołowych wywołujących nadzwyczajne sytuacje dotyczące chociażby dostaw gazu. Dlatego analizowane orzeczenie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia pojęcia solidarności energetycznej. W praktyce rozwija ono koncepcję solidarności energetycznej określając kryterium jej stosowania. Sąd zwraca uwagę na co najmniej dwa poziomy rozumienia powyższej zasady.

W świetle swojego stanowiska zasada solidarności energetycznej dotyczy nie tylko interesu UE jako całości, ale mu-
si także uwzględniać interesy poszczególnych państw członkowskich. Pod tym względem komentowana decyzja jest kamieniem milowym w rozumieniu zasady solidarności energetycznej, jej umiejscowienia w systemie prawnym, a także jej stosowania przez Unię Europejską i władze krajowe.

Słowa kluczowe: zasada solidarności energetycznej; prawne kryteria stosowania; polityka energetyczna; Sprawa Opal; prawo energetyczne; Unia Europejska
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł