Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.9.5
JEL: K12, K15, K22
Michał P. Ziemiak ORCID: 0000-0001-8543-9458 , e-mail: mpz|umk.pl| |mpz|umk.pl

Glosa aprobująca do wyroku TSUE z 29.09.2022 r. w sprawie C-633/20. Ubezpieczający a pośrednik ubezpieczeniowy

W głosowanym wyroku z 29.09.2022 r. (sprawa C-633/20 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV przeciwko TC Medical Air Ambulance Agency GmbH – ECLI:EU:C:2022:733) TSUE uznał, że w świetle dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń osoba prawna, której działalność polega na oferowaniu swoim klientom dobrowolnego przystąpienia – za wynagrodzeniem – do umowy ubezpieczenia grupowego, jest pośrednikiem, a więc i dystrybutorem ubezpieczeń. TSUE przyjął, że potrzeba ochrony konsumentów jest równie istotna w odniesieniu do osoby prawnej, zachęcającej konsumentów do przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego, którą z kolei zawarła z ubezpieczycielem, jak wobec pośrednika ubezpieczeniowego (dystrybutora ubezpieczeń), którego działalność zarobkowa ma na celu bezpośrednie zawieranie umów ubezpieczenia przez takich konsumentów. W ocenie autora tezy ujęte w głosowanym wyroku wymagają pogłębionej refleksji. Celem glosy jest więc ustalenie praktycznego znaczenia orzeczenia TSUE w kontekście polskiego prawa ubezpieczeniowego, które zawiera pewne uregulowania dotyczące możliwości przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego (m.in. art. 18 u.d.u.r.).

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pośrednik ubezpieczeniowy; dystrybutor ubezpieczeń; ubezpieczenia grupowe; ubezpieczający

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Fras, M., & Zgonina, O. (2023). ECJ – Group organizer as a distributor by the terms of IDD Commentary Judgement of the Court (First Chamber) of 29 September 2022 in case C-633/20, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale

Bundesverband eV v. TC Medical Air Ambulance Agency GmbH, ECLI:EU:C:2022:733. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (1), 97–113. https://doi.org/10.33995/wu2023.1.6

Kowalewski, E., & Ziemiak, M. P. (2016). Problem wynagradzania ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek z pozycji agenta ubezpieczeniowego. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (3), 55–66. https://doi.org/10.33995/wu2019.3.5

Krajewski, M. (2016). Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz. C.H.Beck.

Krajewski, M. (2017). Komentarz do art.18. W: M. Szczepańska, & P. Wajda (Red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz. Lex.

Maśniak, D. (2016). Specyfika ubezpieczeń grupowych w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i kodeksu cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2), 281–294.

Orlicki, M. (2016). Kilka uwag o przepisach dotyczących ubezpieczeń na cudzy rachunek w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Prawo Asekuracyjne, (1), 13–23.

Orlicki, M. (2019). Ubezpieczenia grupowe po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Prawo Asekuracyjne, (1).

Pokrzywniak, J. (2016). Zakaz otrzymywania przez ubezpieczającego oraz osoby reprezentujące ubezpieczającego wynagrodzenia lub innych korzyści w ubezpieczeniu na cudzy rachunek. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (3), s. 31–43.

Zieleniecki, M. (2010). Glosa do wyroku SN z dnia 12 listopada 2008 r., I UK 87/08. Orzecznictwo Sądów Polskich, (11), poz. 117.

Ziemiak, M. P. (2017). Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne. TNOiK.

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.12.2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. Urz. L 9 z 15.01.2003, s. 3).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20.01.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz. Urz. L 26 z 2.02.2016, s. 19).

Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360).

Ustawa z 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1206 ze zm.).

Ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2283).

Ustawa z 17.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 905 ze zm.).

Ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 221).

 

Orzeczenia/Judgments

Postanowienie SN z 16.09.2019 r., III CZP 107/18, Legalis nr 1921266.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.05.2019 r., VII AGa 684/18, Legalis nr 2241795.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23.05.2019 r., V Ca 1540/18, Legalis nr 2438411.

Wyrok Trybunału z 7.09.1989 r. w sprawie Criminal proceedings against H. F. M. Nijman, C-125/88, ECR 1989, s. I-3533.

Wyrok TSUE z 31.05.2018 r., w sprawie Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag i in., C-542/16, ECLI:EU:C:2018:369.

Wyrok TSUE z 24.02.2022 r. w sprawach połączonych C-143/20 i C-213/20 A przeciwko O oraz G.W., E.S. przeciwko A. Towarzystwu Ubezpieczeń Życie S.A., ECLI:EU:C:2022:118.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę