Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.9
JEL: K12, K15, K22

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23.06.2020 r., V CSK 521/18. Przyznanie radzie nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kompetencji do delegowania jej członka do wykonywania czynności członka zarządu

Wyrok Sądu Najwyższego z 23.06.2020 r. (V CSK 521/18) ma szczególne znaczenie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których powołano radę nadzorczą, a także dla podmiotów rozważających zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i powołanie w jej ramach rady nadzorczej. Glosowane orzeczenie wskazuje na dopuszczalność delegowania członka rady nadzorczej do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie wskazuje ramy, w jakich musi mieścić się taka konstrukcja, aby nie pozostawać w sprzeczności z naturą stosunku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Glosowane orzeczenie zasługuje na aprobatę. Celem artykułu jest wzięcie udziału w dyskusji o możliwości i zasadach delegowania członka rady nadzorczej do zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Słowa kluczowe: rada nadzorcza; zarząd; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; konstrukcja postanowień umowy spółki w zakresie procedury delegowania

Bibliografia

Bibliografia/References

Dumkiewicz, M. (2020). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kidyba, A. (2021). Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, art. 201, LEX/el., https://sip.lex.pl/#/commentary/587248969/650545/kidyba-andrzej-komentarz-aktualizowany-do-art-1-300-kodeksu-spolek-handlowych?cm=URELATIONS (15.11.2021).

Kidyba, A. (2021). Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, art. 383, LEX/el., https://sip.lex.pl/#/commentary/587252853/651496/kidyba-andrzej-komentarz-aktualizowany-do-art-301-633-kodeksu-spolek-handlowych?cm=URELATIONS (04.11.2021).

Kozłowska-Chyła, B. (2015). Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonania pojedynczej czynności członka zarządu. Glosa do wyroku WSA z 9.06.2011 r., I SA/Ke 228/11, Glosa, (2), 34–41.

Kułak, K. (2015). Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej. Warszawa: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/monograph/369362155/269993 (03.11.2021).

Lewandowski, P. (2019). Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do pełnienia funkcji w zarządzie. Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (3), 117–135. https://doi.org/10.18276/ais.2019.27-07

Matysiak, W. P. (2014). Dopuszczalność przyjęcia nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej przez wszystkich partnerów. Przegląd Prawa Handlowego, (2), 22–28.

Nowacki, A. (2010). Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu. Przegląd Prawa Handlowego, (10), 13–21.

Osajda, K. (2014). Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli. Warszawa: LexisNexis.

Romanowski, M. (2000). Oddelegowanie członka rady nadzorczej spółki z o.o. do zarządu. Przegląd Prawa Handlowego, (8), 35–41.

Seredyński, F. (2007). Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do pełnienia funkcji członka zarządu. Przegląd Prawa Handlowego, (9), 21–25.

Sikorski, G. (2019). Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zarządu. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (10), 21–26.

Strzelczyk, K. (2012). W: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna. Warszawa: LexisNexis.

Strzępka, W. (2001). Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w spółce z o.o. Prawo spółek, (5).

Szumański, A. (1999). Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych. Gdańskie Studia Prawnicze, (2), s. 411–422.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę