Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Legalizacja samowoli budowlanej w ustawie z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Celem artykułu jest ocena rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w zakresie legalizacji samowoli budowlanych. Powołany akt stanowi kolejny przykład działań ustawodawcy ukierunkowanych na ograniczenie liczby samowoli budowlanych w Polsce. W odróżnieniu od dotychczas obowiązującej regulacji ustawa tworzy jedno, czytelne postępowanie legalizacyjne, wprowadzając jednocześnie nieznaną prawu budowlanemu uproszczoną procedurę legalizacji tzw. starych samowoli budowlanych. Legalizacja nadal pozostaje zjawiskiem negatywnie ocenianym przez ustawodawcę, połączonym z obowiązkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej. W ustawie zabrakło rozwiązań usprawniających wykrywanie samowoli budowlanych oraz egzekucję nakazów rozbiórki. Uzasadnione wątpliwości jurydyczne, w aspekcie zgodności z zasadą równości wobec prawa wywołuje także sformułowanie przepisów poświęconych legalizacji samowoli, w których od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: samowola budowlana; obiekt budowlany; legalizacja

Bibliografia

Bibliografia/References

Bar, L., Radziszewski, E. (1995). Nowy kodeks budowlany. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Bosek, L. (2016). W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa: C.H. Beck.

Cherka, M., Grecki, W. (2013). Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym. Warszawa: LEX. Wolters Kluwer.

Jędrzejewski, S. (1997). Glosa do wyroku NSA we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 1996 r., sygn. akt II SA/Wr 236/96. Orzecznictwo Sądów Polskich, (11), poz. 202.

Jędrzejewski, S., Kijowski, D. R. (2001). Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1999 r. P. 2/98. Państwo i Prawo, (3).

Kijowski, D. R. (2000). Pozwolenie w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego, Białystok: Temida 2.

Mzyk, E. (1995). Nowe prawo budowlane. Zagadnienia wybrane, Warszawa.

Niewiadomski, Z. (red.) (2020). Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Serafin, S. (2005). Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym. Warszawa: C.H. Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę