Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2020

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.1
JEL: K2 (artykuł w języku angielskim)

Celem zmian wprowadzonych przez ustawę

z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogra-
niczenia obciążeń regulacyjnych, nazywaną ustawą de-
regulacyjną, stało się ograniczenie zbędnych i nad-
miernych obciążeń regulacyjnych. Nowe przepisy mają

usprawnić sukcesję przez umożliwienie lub usprawnie-
nie wykonywania praw w stosunku do majątku przed-
siębiorstwa, w sytuacji gdy udział w przedsiębiorstwie

wejdzie do spadku po zmarłym małżonku przedsię-
biorcy jednoosobowego. Ustawa deregulacyjna zakła-
da nowelizację ustawy o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fizycznej w celu ograniczania nad-
miernych i nieadekwatnych obciążeń regulacyjnych,

w szczególności tych o charakterze administracyjnym.

Słowa kluczowe: przedsiębiorca; sukcesja; akty uprawniające; decyzja związana z przedsiębiorstwem; tymczasowy przedstawiciel
Pobierz artykul
DOI: 0000-0002-8838-7806
JEL: K34

Zapłata podatków powinna następować w sposób

i terminach określonych przepisami prawa podatko-
wego. W pewnych sytuacjach podatnik nie jest jednak

w stanie dostosować się do tych wymogów. Jeżeli jest

to usprawiedliwione jego ważnym interesem lub inte-
resem publicznym może ubiegać się o ulgę w spłacie.

Przepisy obowiązującej Ordynacji podatkowej do-
puszczają taką możliwość, podobnie jak projekt nowej

Ordynacji podatkowej. Proponowane przepisy różnią

się jednak w pewnych istotnych kwestiach od unormo-
wań obowiązujących. Wymaga to podjęcia pogłębio-
nej analizy przedmiotowych rozwiązań.

Słowa kluczowe: podatek; ordynacja; ulga; spłata; zobowiązany
Pobierz artykul
DOI: 0000000236366456
JEL: K12, K15, K19

Celem niniejszego artykułu jest analiza najnowszych re-
gulacji dotyczących możliwości uczestnictwa i głosowa-
nia w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu

środków komunikacji na odległość. Odniesiono się rów-
nież do możliwych sposobów uczestnictwa przy wyko-
rzystaniu środków komunikacji na odległość oraz tech-
nicznych wymogów organizacji tego typu zgromadzeń

wspólników. Ponadto należy podkreślić, że szczególną
uwagę poświęcono także zasadom wykonywania prawa

głosu oraz protokołowaniu uchwał podjętych przy wy-
korzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Słowa kluczowe: zgromadzenie wspólników; środki komunikacji elektronicznej; e-voting; telezgromadzenie; wideokonferencja
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.4
JEL: K34

Przedmiotem artykułu jest koncepcja „look through ap-
proach” zaproponowana przez Ministerstwo Finansów

w opublikowanym „Projekcie objaśnień podatkowych
do nowych zasad poboru podatku u źródła z 19.06.2019 r.”,

która może znaleźć zastosowanie w ramach wprowa-
dzonej nowej definicji rzeczywistego właściciela. Kon-
cepcja ta, polegająca na możliwości skorzystania z pre-
ferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem u źródła

wobec podmiotu, który otrzymał daną płatność od po-
średnika, nie została jednak bezpośrednio przewidziana

w nowelizacji ustawy, a jedynie wspomina o niej projekt

objaśnień. Stąd status normatywny tego rozwiązania po-
zostaje niejasny. W artykule podjęto próbę zidentyfiko-
wania najważniejszych problemów, jakie wiążą się

z wprowadzeniem nowej definicji rzeczywistego właści-
ciela oraz brakiem odpowiednich wyjaśnień dotyczą-
cych zastosowania koncepcji „look through approach”,

które mogą spotkać przedsiębiorców, chcących ze wska-
zanej koncepcji skorzystać.

Słowa kluczowe: podatek u źródła; rzeczywisty właściciel; projekt objaśnień; płatności
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.5
JEL: K12, K22, K23

Artykuł dotyczy kognicji sądu rejestrowego w sprawach,
w których uczestnik postępowania złożył oświadczenie

o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia wo-
li z uwagi na to, że zostało ono złożone pod wpływem

błędu lub groźby. W tym kontekście istotne jest, czy sąd
jest uprawniony do badania skuteczności takiego

oświadczenia, w jakim zakresie może prowadzić postę-
powanie dowodowe, na kim ciąży ciężar wykazania jego

skuteczności oraz czy sąd rejestrowy może uzależniać
wpis od rozstrzygnięcia sprawy o ustalenie istnienia lub
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Słowa kluczowe: postępowanie rejestrowe; badanie materialne; oświadczenie woli; błąd; groźba
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.6
JEL: K22

Przedmiotem niniejszego przeglądu jest orzecznictwo Są-
du Najwyższego, które zostało wydane w 2019 r. Analiza

dotyczy tych orzeczeń, które mają istotne znaczenie dla
obrotu gospodarczego, a odnoszących się w szczególności

do takich zagadnień jak: moc zatwierdzonej listy wierzy-
telności, rodzaj pełnomocnictwa udzielanego na podsta-
wie art. 210 k. s. h., prawo syndyka do wytoczenia powódz-
twa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, kosz-
tów prywatnej opinii jako elementu szkody, kosztów win-
dykacji wierzytelności oraz powstania rozdzielności ma-
jątkowej między małżonkami w związku z ogłoszeniem

upadłości jednego z nich. Prezentacja orzeczeń nastąpi
w kolejności chronologicznej i będzie opatrzona krótkim
komentarzem. Miejscem publikacji wszystkich orzeczeń
jest strona internetowa Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe: orzecznictwo; Sąd Najwyższy
Pobierz artykul
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł