Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
Dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
ORCID: 0000-0002-3930-6491

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego, autorka ponad 250 publikacji, w tym 10 monografii, redaktor i współautor komentarzy do ustaw. Adwokat specjalizujący się w prawie konkurencji, prawie zamówień publicznych oraz prawie medycznym, ekspert w zakresie zmów przetargowych. Wykładowca KSSiP, wykładowca UW na studiach Prawo medyczne w ochronie zdrowia, dyrektor Instytutu Zamówień Publicznych, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek CARS.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2024.5.3
JEL: K12, K29, K40

W praktyce zamówień publicznych zawierane są umowy ramowe. Mogą one zostać zawarte z jednym lub większą liczbą wykonawców. Istotą tej umowy jest określenie ram przyszłej współpracy zamawiającego z wykonawcami na podstawie umów realizacyjnych. Jednak zamawiający nie ma obowiązku udzielenia zamówienia na podstawie umowy ramowej, a wykonawcy nie mają roszczenia o zawarcie umowy realizacyjnej. W publikacji poddano analizie udzielenie zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania konkurencyjnego. Celem artykułu jest zbadanie, czy przy procedurze konkurencyjnej wykonawcom przysługuje odwołanie.

Słowa kluczowe: umowa ramowa; zamówienie publiczne; udzielenie zamówienia publicznego; umowa wykonawcza; odwołanie
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.9.7
JEL: K

Możliwość zmiany wykonawcy zamówienia publicznego w przypadku upadłości pierwotnego wykonawcy — glosa do wyroku TSUE z 3.02.2022 r., C-461/20

The aim of the article is to discuss the grounds for the exclusion of a public procurement contractor in the event of bankruptcy of the original contractor. The article presents the CJEU position on the acceptability of a change of contractor of a public contract in the event of bankruptcy of the original contractor. The issued ruling affects the application of the provisions of the Act of 11 September 2019 — Public Procurement Law as the national rules on amendments to the Public Procurement Law reflect the Art. 72 of the Directive 2014/24/EU. The CJEU examined whether in the light of Art. 72 para. 1(d)(ii) of the Directive 2014/24, a change of contractor is possible in the event of insolvency of the original contractor leading to its compulsory liquidation. Analysis of the position of the CJEU and the provisions of the Act of 28 February 2003 Bankruptcy Law1 makes it possible to confirm that the permissibility of changing the public contract also includes insolvency as an extraordinary way of terminating economic activity.

Celem artykułu jest omówienie podstaw wykluczenia wykonawcy zamówienia publicznego w przypadku upadłości pierwotnego wykonawcy. W artykule przedstawiono stanowisko TSUE w sprawie dopuszczalności zmiany wykonawcy zamówienia publicznego w przypadku upadłości pierwotnego wykonawcy. Wydane orzeczenie wpływa na stosowanie przepisów ustawy z 11.09.2019 r. — Prawo zamówień publicznych, gdyż krajowe przepisy dotyczące zmian w prawie zamówień publicznych odzwierciedlają art. 72 dyrektywy 2014/24/UE. TSUE zbadał, czy w świetle art. 72 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) dyrektywy 2014/24 zmiana wykonawcy jest możliwa w przypadku niewypłacalności pierwotnego wykonawcy prowadzącej do jego przymusowej likwidacji. Analiza stanowiska TSUE oraz przepisów ustawy z 28.02.2003 r. — Prawo upadłościowe pozwala potwierdzić, że dopuszczalność zmiany zamówienia publicznego obejmuje również niewypłacalność jako nadzwyczajny sposób zakończenia działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: public procurement; contract change; bankruptcy of the contractor; succession (zamówienia publiczne; zmiana umowy; upadłość wykonawcy; sukcesja)
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.8
JEL: K22, K29

Wyrok ETS z 30.01.2020 r. w sprawie C-395/18 — obowiązek wykluczenia wykonawcy, w przypadku gdy ustalono podstawy wykluczenia w stosunku do jego podwykonawców

The commented ruling of the ECJ has practical implications for the public procurement market in the Member States. The ECJ examined whether in the situation when grounds for exclusion arise in relation to a subcontractor, the contracting authority may exclude from the procedure the contractor who indicated the subcontractor in its tender. The aim of the article is to show the correct procedure of the contracting authority in a situation where the grounds for exclusion concern subcontractors. The ECJ confirmed the compliance with EU law of national regulations providing for the possibility of examining exclusion criteria also in relation to subcontractors. However, according to the principle of proportionality, the contracting authority must be able to assess whether the economic operator is able to perform the contract without the subcontractor's participation before the exclusion of the economic operator. Thus, the ECJ ruled that national legislation providing for the automatic character of such exclusion are incompatible with EU law.

Omawiane orzeczenie TSUE ma istotne znaczenie praktyczne dla rynku zamówień publicznych w państwach członkowskich. TSUE badał, czy w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia z postępowania w stosunku do podwykonawcy instytucja zamawiająca może wykluczyć z postępowania tego wykonawcę, który w ofercie wskazał podwykonawcę. Celem artykułu jest ukazanie prawidłowego postępowania zamawiającego w sytuacji, gdy podstawy wykluczenia dotyczą podwykonawców. TSUE potwierdził zgodność z prawem unijnym regulacji krajowych przewidujących możliwość badania przesłanek wykluczenia także w stosunku do podwykonawców. Jednak zgodnie z zasadą proporcjonalności instytucja zamawiająca musi mieć możliwość oceny przed wykluczeniem wykonawcy, czy jest on zdolny do wykonania zamówienia bez udziału podwykonawcy. TSUE uznał tym samym, że niezgodne z prawem unijnym są regulacje krajowe przewidujące automatyczny charakter takiego wykluczenia.

Słowa kluczowe: judgment of the ECJ; exclusion from the proceedings; Directive 2014/24; public procurement; automatic exclusion (wyrok TSUE; wykluczenie z postępowania; wykluczenie automatyczne; dyrektywa 2014/24; zamówienia publiczne)
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.1
JEL: K2 (artykuł w języku angielskim)

Celem zmian wprowadzonych przez ustawę

z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogra-
niczenia obciążeń regulacyjnych, nazywaną ustawą de-
regulacyjną, stało się ograniczenie zbędnych i nad-
miernych obciążeń regulacyjnych. Nowe przepisy mają

usprawnić sukcesję przez umożliwienie lub usprawnie-
nie wykonywania praw w stosunku do majątku przed-
siębiorstwa, w sytuacji gdy udział w przedsiębiorstwie

wejdzie do spadku po zmarłym małżonku przedsię-
biorcy jednoosobowego. Ustawa deregulacyjna zakła-
da nowelizację ustawy o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fizycznej w celu ograniczania nad-
miernych i nieadekwatnych obciążeń regulacyjnych,

w szczególności tych o charakterze administracyjnym.

Słowa kluczowe: przedsiębiorca; sukcesja; akty uprawniające; decyzja związana z przedsiębiorstwem; tymczasowy przedstawiciel