Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Marek Martyniuk
ORCID: 0000-0002-4115-1898
Mgr Marek Martyniuk Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sekretarz Powiatu Bielskiego, członek zarządu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, współautor kilkunastu artykułów naukowych m.in. z zakresu funduszy Unii Europejskiej, kierownik i koordynator kilku projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.6.6
JEL: G38, K39

Celem niniejszego artykułu była próba zidentyfikowania regulacji normatywnych określających zasady ustalania i nakładania korekt finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020. Zbadano też zasady sprawdzania prawidłowości udzielania zamówień realizowanych ze środków publicznych przez beneficjentów realizujących projekty objęte współfinansowaniem z funduszy strukturalnych oraz wymierzania korekt finansowych na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020 (RPOWP 2014–2020). Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z budżetu UE są poddani szczególnemu reżimowi stosowania prawa zamówień publicznych. Jego źródłem są zarówno przepisy prawa unijnego, jak i krajowego, oraz nieposiadające waloru źródła powszechnie obowiązującego prawa wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju. Ukształtowany w taki sposób stan prawny skutkuje wysokim odsetkiem przeprowadzonych przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych zakwestionowanych przez właściwe instytucje w drodze kontroli. Mankament z punktu widzenia ochrony praw beneficjentów stanowi nadmierne normatywne skomplikowanie postępowania zwrotowego mającego zastosowanie również do systemu realizacji RPOWP 2014–2020. Postępowanie to jest złożone z dwóch etapów, tj. ustalenia i nałożenia korekt finansowych (z wyłączeniem stosowania przepisów k.p.a.), a następnie właściwego postępowania administracyjnego o zwrot środków. Pozytywnie należy jednakże ocenić przewidzianą w krajowych przepisach prawa możliwość miarkowania wysokości korekt finansowych w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnych.

Słowa kluczowe: fundusze unijne; korekty finansowe; beneficjenci; procedury zamówień publicznych; nieprawidłowości indywidualne

Mgr Marek Martyniuk

Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sekretarz Powiatu Bielskiego, członek zarządu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, współautor kilkunastu artykułów naukowych m.in. z zakresu funduszy Unii Europejskiej, kierownik i koordynator kilku projektów współfinansowanych ze środków unijnych.