Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.6.6
JEL: G38, K39

Zasady weryfikacji i efekty wymierzania korekt finansowych beneficjentom w związku z udzielaniem zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020

Celem niniejszego artykułu była próba zidentyfikowania regulacji normatywnych określających zasady ustalania i nakładania korekt finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020. Zbadano też zasady sprawdzania prawidłowości udzielania zamówień realizowanych ze środków publicznych przez beneficjentów realizujących projekty objęte współfinansowaniem z funduszy strukturalnych oraz wymierzania korekt finansowych na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014–2020 (RPOWP 2014–2020). Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z budżetu UE są poddani szczególnemu reżimowi stosowania prawa zamówień publicznych. Jego źródłem są zarówno przepisy prawa unijnego, jak i krajowego, oraz nieposiadające waloru źródła powszechnie obowiązującego prawa wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju. Ukształtowany w taki sposób stan prawny skutkuje wysokim odsetkiem przeprowadzonych przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych zakwestionowanych przez właściwe instytucje w drodze kontroli. Mankament z punktu widzenia ochrony praw beneficjentów stanowi nadmierne normatywne skomplikowanie postępowania zwrotowego mającego zastosowanie również do systemu realizacji RPOWP 2014–2020. Postępowanie to jest złożone z dwóch etapów, tj. ustalenia i nałożenia korekt finansowych (z wyłączeniem stosowania przepisów k.p.a.), a następnie właściwego postępowania administracyjnego o zwrot środków. Pozytywnie należy jednakże ocenić przewidzianą w krajowych przepisach prawa możliwość miarkowania wysokości korekt finansowych w zależności od charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: fundusze unijne; korekty finansowe; beneficjenci; procedury zamówień publicznych; nieprawidłowości indywidualne

Bibliografia

Bibliografia/References

Brysiewicz, K. (2014). System wyboru i oceny projektów współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Przegląd Prawa Publicznego (10), 7–24.

Brysiewicz, K., Poździk, R. (2012). Ocena i wybór projektów do dofinansowania z funduszy unijnych w Polsce — uwagi na tle wyroku TK z 12.12.2011 r. (P 1/11). Europejski Przegląd Sądowy (10), 10–20.

Dyrberg, P., Kołyszko, A. (2014). Zasada autonomii proceduralnej w prawie Unii Europejskiej i jej ograniczenia w praktyce. Temidium (4), 23–28.

Gostomczyk, W. (2016). Kryteria podziału środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, (2), 9–23.

Jaśkiewicz, J. (2014). Komentarz do art. 24. W: J. Jaśkiewicz (red.), Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Komentarz. LEX.

Karwatowicz, G., Zawiślańska, A. (2013). Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unjnych. Wrocław: Presscom.

Krzykowski, P. (2013). Zasady wymierzania korekt finansowych na projekty współfinansowane ze środków UE za naruszenia prawa zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Journal of Modern Science, 16(1), 193–208.

Krzykowski, P. (2016). Nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014–2020. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Karwatowicz, G., Odachowski, J. (2009). Definicja legalna „nieprawidłowości” w kontekście Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Kontrola Państwowa, (4), 116–126.

Łacny, J. (2015). Korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie UE. Kontrola Państwowa, (1), 64–97.

Łacny, J. (2017). Korekty finansowe nakładane na instytucje zamawiające za naruszenia prawa zamówień publicznych. Europejski Przegląd Sądowy, (9), 40–49.

Najwyższa Izba Kontroli (2015). Zamówienia publiczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://www.nik.gov.pl/plik/id,8679,vp,10797.pdf (22.07.2020).

Ostałowski, J. (2016), Komentarz do art. 24, W: R. Poździk (red.), Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Piwowarczyk, A. (2019). Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w procedurach Prawa zamówień publicznych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11), 8–14. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.11.2

Podkowik, J. (2012). Charakter prawny wytycznych dotyczących programów operacyjnych finansowanych ze środków UE. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (4), 69–86.

Poździk, R. (2013a). Decyzje o zwrocie środków unijnych w praktyce wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Samorząd Terytorialny, (7–8), 105–116.

Poździk, R. (2013b). Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Sendrowski, P. (2019). Korekty finansowe w związku z udzielaniem zamówień publicznych. LEX.

Suwaj, R. (2014). Glosa do wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2013 r., II GSK 1777/12. LEX.

Walenia, A. (2018). Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014–2020. Warszawa: Difin.

Zarząd Województwa Podlaskiego (2020). Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/regionalny-program-operacyjny-wo.html (10.07.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę