Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Moc wiążąca przepisu implementującego art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 86/653/EWG. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13.10.2022 r., sygn. akt C-64/21

Celem glosy jest ocena z perspektywy polskiego prawa cywilnego dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej interpretacji art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 86/653/EWG, według której to interpretacji przedstawiciel handlowy może być pozbawiony prowizji od umowy zawartej bez jego udziału z klientem poprzednio przez niego pozyskanym dla umowy tego samego rodzaju. W glosie zaaprobowano tę interpretację i podważono wysuwane przeciwko niej w polskim piśmiennictwie argumenty, które pomijają rolę wykonywanego przez agenta pośrednictwa jako zasadniczej przesłanki prawa do prowizji. W glosie wskazano na znaczenie słusznych interesów zleceniodawcy jako kluczowego argumentu na rzecz interpretacji przyjętej w komentowanym wyroku.

Słowa kluczowe: dyrektywa Rady 86/653/EWG; przedstawiciel handlowy; umowa agencyjna; prowizja; moc wiążąca przepisu prawa; pośrednictwo finansowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Bucior, D. (2018). W: M. Habdas, & M. Fras, (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–7649). Wolters Kluwer.

Bar, C. von, & Clive, E. (red.). (2010). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Vol. I. Oxford University Press.

Grochowski, M., & Rott-Pietrzyk, E. (2018). Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje). Transformacje Prawa Prywatnego, (3).

Grochowski, M., & Rott-Pietrzyk, E. (2020). Wynagrodzenie agenta z tytułu interesów pośrednich – granice dyspozytywności na tle pytania prejudycjalnego w sprawie Rigall. Monitor Prawniczy, (23).

Machnikowski, P., & Pajor, T. (2012). Rozdział V. Prawo prywatne Unii Europejskiej i jego wpływ na prawo polskie. W: M. Safjan (red.). System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna. C.H.Beck.

Rott-Pietrzyk, E. (2018). Rozdział XI. Umowa agencyjna. W: J. Rajski, (red.). System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. C.H.Beck.

Topolewski, K. (2007). Cywilnoprawne skutki niewykonania umowy agencyjnej. Verba.

Topolewski, K. (2010). Wybrane zagadnienia prawa agenta do świadczenia wyrównawczego (praktyka i teoria). Monitor Prawniczy, (21).

Topolewski, K. (2015a). Umowa agencyjna według Kodeksu Cywilnego. Wybrane problemy de lege ferenda. W: A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, & D. Sokołowska, (red.) Współczesne problemy prawa zobowiązań. Wolters Kluwer.

Topolewski, K. (2015b). Klientela a świadczenie wyrównawcze (art. 7643 k.c.). W: M. Nazar (red.) Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia, stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Topolewski, K. (2022). Ochrona agenta jako podmiotu w zobowiązaniu z umowy agencyjnej – zagadnienia wybrane. W: E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęgłowski, & R. Poździk (red.) In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza. C.H.Beck.

Topolewski, K. (2023). Obowiązek informacyjny dotyczący wynagrodzenia pośrednika w czynnościach bankowych oraz moc wiążąca art. 761 § 1 in fine Kodeksu cywilnego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2019 r. (VII AGa 467/18, Legalis nr 2668772). Studia Iuridica Lublinensia, (1). https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.1.373–394

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę