Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Niech wolno być własnowolnym! Nie tylko o małoletnich przedsiębiorcach

W polskim piśmiennictwie prawniczym w zdecydowanej większości akceptowany jest pogląd, że małoletni może być przedsiębiorcą. Jednak polskie prawo nie dopuszcza przyznania małoletniemu przez sąd pełnej zdolności do czynności prawnych, choć niegdyś było inaczej. Podobnie, jak wiele ustawodawstw na pięciu kontynentach, prawa Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu przewidują możliwość emancypacji niepełnoletniego. W artykule szerzej uzasadniam wcześniej przedstawiony przeze mnie postulat, aby polskie prawo dopuszczało przyznanie małoletniemu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Słowa kluczowe: małoletni; emancypacja; przedsiębiorca; Polska; Rosja; Białoruś; Ukraina; Kazachstan

Bibliografia

References

Literatura/Literature

Allerhand, M. (1935). Kodeks handlowy. Komentarz. Lwów: „Kodeks” Spółka Wydawnicza.

Bernfeld, B., Mazurkiewicz, J., Zaporowska, M., Zaporowska, Z. (2016). Wiązanka urodzinowa dla Profesora Jacka Sobczaka (pięć prawniczych miniatur). W: J. W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko (red.), Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum”.

Bierć, A. (1998). Osoba fizyczna jako przedsiębiorca, Studia Prawnicze, (4), 5–61.

Бермічева, О. В. (2013). Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності — відображення реалій життя. Часопис цивільного і кримінального судочинства, (6), 81–89.

Борисов, А. Б. (2014). Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части третьей, части четвертой. Москва: Книжный мир.

Борзенкова, Ю. А. (2010). Эмансипация несовершеннолетних в Республике Беларусь. W: И. В. Вишневская и др. (ред.), Право Беларуси: история и современность: сб. материалов Междунар. науч.%теорет. конф. студентов, магистрантов и аспирантов „Развитие институтов гражданского права в законодательстве Беларуси от Статута BKJI 1529 г. до Гражданского кодекса Республики

Беларусь 1998 г.” (Минск, 24 нояб. 2009 г.) и Респ. науч.%теорет. конф. студентов, магистрантов и аспирантов „Декларация о государственном суверенитете Белорусской ССР от 27 июля 1990 г. и ее место в развитии конституционного процесса в Республике Беларусь” (Минск, 16 нояб. 2010 г.). Минск: Белорусский государственный экономический университет.

Букшина, С. В. (1998). Объявление несовершеннолетнего эмансипированным как основание приобретения полной дееспособности. W: В. Я. Мозюкин, В. В. Невинский (ред. ), Современное российское право: федеральное и региональное измерение. Сборник материалов межвузовской конференции. Барнаул: Издательство Алтайского Государственного Университета.

Букшина, С. В. (1999). Занятие предпринимательской деятельностью — основание для эмансипации несовершеннолетнего гражданина. W: В. Ф. Волович (ред.), Правовые проблемы укрепления российской государственности. Сборник статей Ч. 2. Томск: Издательство Томского Государственного Университета.

Букшина, С. В. (2003b). Механизм реализации права на эмансипацию в административном порядке. W: В. Я. Музюкин, В. В. Сорокин (ред.), Публично% и частноправовое регулирование в России: теоретические и практические проблемы. Материалы Всероссийской научной конференции. Барнаул: Издательство Алтайского Государственного Университета.

Букшина, С. В. (2008). Эмансипация несовершеннолетних граждан по законодательству Российской Федерации. Барнаул: Издательство Алтайского Государственного Университета.

Букшина, С. В. (2013). Правовое положение несовершеннолетних. Барнаул: ИП Колмогоров ИA.

Czarnik, Z. (2001). Zdolność gospodarcza osoby fizycznej W: E. Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 21–23 maja 2001 r., Rzeszów: Mitel.

Czepita, S., Kuniewicz, Z. (2007). Wybrane problemy definiowania określenia „przedsiębiorca” w prawie polskim. W: K. Sławik (red.), Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Дьячкова, Н. А., Кугот, Е. С. (2012). Емансипація неповнолітніх за цивільним законодавством України. Право і безпека, (3), 297–301.

Dziurzyński, T. (1947). Prawo handlowe. Część I. Według wykładów JW Pana Prof. Dr. T. Dziurzyńskiego. Kraków: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fenichel, Z. (1936). W: T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. II. Kraków: Księgarnia Powszechna.

Францифоров, А. Ю. (2020) W: М. Ю. Лебедев (ред.), Гражданский процесс. Москва: Юрайт. Гражданский кодекс Российской Федерации нa 1 марта 2020 годa. (2020). Герчикова Л. (ред.). Москва: Юрайт.

Гришаева, М. С., Наруцкая, Н. В. (2017). Отдельные проблемы дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Молодой учёный, (17), 163–165.

Гришмановский, Д. Ю. (2009). Некоторые теоретические проблемы в применении института эмансипации в Российской Федерации. Вестник Челябинского государственного университета. Специальный выпуск, (14), 12–14.

Идрышева, С. К. (2018). Астана: Fastprint.

I.L. (2000), Firma dla małoletniego. Rzeczpospolita, 182.

Janczewski, S. (1946). Prawo handlowe, wekslowe i czekowe. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski.

Карпенко, Т. Д. (2004). Правовая процедура эмансипации, осуществляемая уполномоченными органами. Право Беларуси, (16), 80–85.

Карпушина, Т. Д. (2006). Граждане как субъекты гражданского права. W: А. Г. Диденко (ред.), Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Алматы: Издательство „НурQпресс”.

Климкин, С. И. (2011). Гражданское право Республики Казахстан. Общая часть. Алматы: НИЦ КОУ.

Ключковська, Н. (2018). Підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі. Підприємництво, господарство і право, (7), 16–21.

Лукашевич, А. А. (2018). Эмансипация как основание приобретения полной дееспособнocти несовершеннолетними гражданaми. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право, (1), 48–54.

Mazurkiewicz, J. (2015). Rodzinne do remontu! Czyli o potrzebie wielkiej reformy prawa rodzinnego. W: P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Mazurkiewicz, J. (2016). Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet, Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mazurkiewicz, J. (2019). Każdy jest jakoś wykluczony. Czego profesor nie dowie się w czytelni? W: J. Blicharz, T. Kocowski, M. Paplicki (red), Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miczek, Z. (2005). Osoba fizyczna jako przedsiębiorca — na tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego, (9), 24–28.

Міщенко, М. В. (2015). Умови та порядок надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності. Право та інноваційне суспільство, (1), 114–119.

Мусаев, М. Г. (2010). О некоторых аспектах законодательного регулирования осуществления предпринимательской деятельности несовершеннолетними. Вестник Московского университета МВД России, (10), 114–117.

Namitkiewicz, J. (1922). Podręcznik prawa handlowego, wekslowego i czekowego. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka.

Namitkiewicz, J. (1934a). Kodeks handlowy. Komentarz, t. I. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów.

Namitkiewicz, J. (1934b). Nowy Kodeks Handlowy, Głos Sądownictwa, (1), 24–35.

Остапенко, А. В. (2010). Законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь: сравнительный анализ положений о дееспособности граждан (физических пиц). Вестник Волгоградского государственного университета, cерия 5 Юриспруденция, (2), 101–104.

Попов, Н. В. (2016). Человек и закон. Совершеннолетие и эмансипация несовершеннолетних, Пробелы в российском законодательстве, (5), 208–211.

Резніченко, С. В., Крутій М. О. (2017). ЦивільноQправовий статус фізичної неповнолітньої особи. Часопис цивілістики, (23), 13–17.

Ritterman, H. (1936). Zarys prawa handlowego. Warszawa: Związek Kupców. Centrala.

Стрнжак, М. С. (2019).Трудовое право. Минск: Вышэйшая школа.

Стрельцова, Е. С., Богданович, Е. О. (2015). Эмансипация в гражданском праве Республики Беларусь. W: Ю. П. Шкаплеров и др. (ред.), Борьба с преступностью: теория и практика. Тезисы докладов IІI Международной научно%практической конференции (Могилев, 20 марта 2015 года), ч. 1, Могилев: Могилевский институт МВД Республики Беларусь.

Szczygielski, A. D. (b.r.wyd.). Kupiec. W: F. Zoll i J. Wasilkowski (red.), Encyklopedja Podręczna Prawa Prywatnego. T. II. Księgi wieczyste — Ordynacje rodowe, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”.

Szczygielski, A. D. (1934). Zasady prawa handlowego, t. I. Podstawy konstrukcyjne polskiego Kodeksu Handlowego. Zasady podstawowe — Czynności handlowe — Pojęcie kupca. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteka Prawnicza.

Szczygielski, A. D. (1938). Nieletni handlujący. W: A. D. Szczygielski (red.), Encyklopedia praktyki prawniczej. Część I. Prawo handlowe, t. I. Warszawa: Wydawnictwo „Prasa Prawnicza”.

Szczygielski A. D. (1939a). Kupiec małoletni. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 12–30.

Szczygielski, A. D. (1939b). Kupiec małoletni (Dokończenie). Przegląd Prawa Handlowego, (2), 68–85.

Szydło, M. (2002). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim. Przegląd Sądowy, (7–8), 72–105.

Szydło, M. (2005). Swoboda działalności gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Трамбачева, Т. Д. (2008). Эмансипация несовершеннолетних в гражданском праве Республики Беларусь, Минск, 2008, на правах рукописи УДК 347.157.3 (476) (043.3) (zbiory własne).

Трамбачева, Т. Д. (2012). Отмена решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации) и ее правовые последствия. Веснiк Магiлёўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А.А. Куляшова, Серыя D. Эканоміка, сацыялогія, права, (1), 88–94.

Василевич, Г. А. (2016). Конституционное право Республики Беларусь. Минск: Вышэйшая школа.

Watrakiewicz, M. (2003). Wiek a zdolność do czynności prawnych. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (3), 497–529.

Wróblewski, S. (1935). Komentarz do kodeksu handlowego części I, zeszyt I (art. 1–13). Kraków: Leon Frommer.

Zaporowski, P. (2006). Czy przedsiębiorcą może być osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych? Palestra, (7–8), 37–45.

Zaporowski, P., Mazurkiewicz, J., Zaporowska, M., Zaporowska, Z. (2016). Polskie prawo firmowe. Zagadnienia wybrane. Wrocław: Jacek Mazurkiewicz.

Жаркенова, Г. А. (2019). W: Materiały XV Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Naukowa przestrzeń Europy — 2019”, vol. 5. Przemyśl: b.wskaz.wyd.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę