Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.4.7
JEL: K23

Odpowiedzialność właściciela nieruchomości za prowadzone na niej nielegalne roboty geologiczne — glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.05.2021 r. (II GSK 1195/20)

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z art. 143 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego wynika, że jeżeli nie ustalono, kto bez wymaganych do tego decyzji poszukiwał lub rozpoznawał bądź wydobywał złoże bursztynu, to opłatą podwyższoną z tytułu takiego naruszenia prawa należy obciążyć właściciela nieruchomości. Ocena ta jest błędna, brak bowiem podstaw do interpretacji wspomnianego przepisu w opisany wyżej sposób. Inna jest zresztą sankcja z tytułu nielegalnego wykonywania robót geologicznych, a inna z tytułu nielegalnego wydobycia kopaliny. NSA nie dostrzegł również, że wspomniana „opłata podwyższona” w istocie jest „administracyjną karą pieniężną” w rozumieniu działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem dotyczące jej orzeczenia muszą być podejmowane z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w art. 189a i n. wspomnianego kodeksu. NSA uchylił wprawdzie wszystkie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, ale błędnie przesądził o odpowiedzialności właściciela nieruchomości za skutki działań dokonywanych bez zgody i wiedzy tego ostatniego.

Słowa kluczowe: poszukiwanie; rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin bez wymaganych w tym celu decyzji; nieustalony sprawca; odpowiedzialność właściciela nieruchomości; stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Jaroszewski, W., Marks, L., & Radomski, A. (1985). Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne.

Karpus, K. (2015). W: B. Rakoczy (red.), Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. LEX. A Wolters Kluwer business.

Lipiński, A. (2018). Interpretacyjne problemy Prawa geologicznego i górniczego — tzw. „połowy” bursztynu. Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2(74).

Ministerstwo Środowiska (2010). Zasady poszukiwania i dokumentowania złóż bursztynu. Zalecenia metodyczne. https://doi.org/10.13140/RG2.1.4783.3200

Rypina, M. (2021). Komentarz do art. 48. W: A. Plucińska-Filipowicz (red.), & M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Schwarz, H. (2019). Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom II. Amadeus.

 

Orzecznictwo/Judgments

Wyrok NSA z 14.05.2018 r., II OSK 2943/17.

Wyrok NSA z 14.07.2020 r., II OSK 942/20.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę