Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawców na podstawie ustawy Pzp – przesłanki, zakres i charakter prawny

Celem artykułu jest określenie przesłanek powstania, przedmiotowego i podmiotowego zakresu oraz charakteru prawnego odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, wynikającej z przepisów ustawy Pzp (art. 465 w zw. z art. 464). Wiąże się w szczególności z odpowiedzią na pytanie, czy zamawiający publiczny i wykonawca odpowiadają wobec podwykonawców solidarnie, czy in solidum? Dalszy cel dotyczy zbadania systemowych relacji między wspomnianymi przepisami ustawy Pzp a przepisami Kodeksu cywilnego (art. 6471, art. 366 i n. k.c.) statuującymi analogiczną odpowiedzialność inwestora (w tym zamawiającego publicznego) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w umowach o roboty budowlane. Nasuwa się zwłaszcza pytanie, czy relację tę określa zasada lex specialis derogat legi generali, czy też występuje zbieg przepisów (jaki?). Rozstrzygnięcie tych zagadnień ma istotne znaczenie z dogmatycznego punktu widzenia, a zarazem wpływa na wykładnię wspomnianych norm ustawy, a tym samym na efektywność ochrony roszczeń podwykonawców.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: podwykonawcy; ochrona roszczeń podwykonawców; odpowiedzialność zamawiającego publicznego

Bibliografia

Bibliografia/References

Allensworth, W., Altman R. J., Overcash A., Petterson C. J. (2009). Construction Law. American Bar Association.

Bączyk, M. (1981). Odpowiedzialność cywilna poręczyciela. Wydawnictwo Naukowe UMK.

Berek, M. (2016). Solidarność bierna w stosunkach z wierzycielem. Wolters Kluwer.

Drapała, P. (2015). Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (1).

Drapała, P. (2017). W: J. Gudowski (Red.). Kodeks cywilny. Komentarz. Wolter Kluwer.

Drapała, P. (2013). Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym – analiza krytyczna. Przegląd Prawa Handlowego, (7).

ESCL. (2014). Subcontracting in European Union. ESCL Conference. Final report. Liege.

ESCL. (2015). Studies in European Construction Law. European Society of Construction Law.

Gallagher, E. G. (1990). Unpaid subcontractor's or supplier's right to payment out of contract funds. Construction Lawyer, (10).

Jerzykowski, J. (2021). Komentarz do art. 465. W: W. Dzierżanowski, Ł. Jaźwiński, M. Kittel, M. Stachowiak, & J. Jerzykowski (Red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer.

Juśko, M. (2018). Kaucja gwarancyjna a umowa o roboty budowlane. Przegląd Sądowy, (1).

Krajewski, M. (2020). W: K. Osajda (Red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5. C.H.Beck.

Lackoroński, B. (2023). W: K. Osajda (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Legalis.

Lenz, C. (2009). Witholding payments due to subcontractor disputes. Construction Law International, (4).

Lewaszkiewicz-Petrykowska, B. (1976). Zobowiązania in solidum. Studia Prawno-Ekonomiczne, (27), 136–138.

Longchamps de Berier, R. (1938). Zobowiązania. Księgarnia Wydawnicza Gubrynowicz i Syn.

Łętowska, E. (2002). Zbieg norm w prawie cywilnym. C.H.Beck.

Nowak, H., & Winiarz, M. (Red.) (2021). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Urząd Zamówień Publicznych.

Ponce, Ch. (2006). Le contrat de construction de maison individuelle. LexisNexis. Litec.

Popiołek, W. (2020). Komentarz do art. 390. W: K. Pietrzykowski (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. C.H.Beck.

Radwański, Z. (1996). Poręczenie. Komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego. Bankowa Spółka Prawnicza.

Stalzer, J. (2021). W: R. Caranta, & A. Sanchez-Graells (Red.), European Public Procurement. Commentary on Directive 2014/24/EU. Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781789900682

Strzępka, J. A. (2019). W: J. A. Strzępka (Red.), Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych. C.H.Beck.

Pyziak-Szafnicka, M. (2020). W: K. Osajda (Red.) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 5. C.H.Beck.

Szpunar, A. (1980). O solidarności niewłaściwej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).

Wilmot-Smith, R. (2010). Construction Contract. Oxford.

Wyrzykowski, W. (2019). W: J. A. Strzępka (Red.). Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych. C.H.Beck.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę