Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Piotr Pinior
ORCID: 0000-0003-2084-0425
Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ, Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego; dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, prodziekan ds. Badań Naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.1
JEL: K15, K20, K22, K33

Polityka wynagrodzeń i raport wynagrodzeń w spółkach publicznych

Due to the amendment to the Act of 29 July 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, and listed companies introduced by the Act of 16 October 2019, a new obligation was imposed in listed companies on the shareholders' meeting to adopt a remuneration policy and the supervisory board to draw up a remuneration report. The first issue to be considered in this paper will be selected aspects concerning the adoption of a remuneration policy by the shareholders' meeting and its implications for the remuneration system of members of the management board and supervisory board, as well as its implications for concluding contracts with management board members. The second issue will concern the remuneration report with respect to liability towards the company.

Na podstawie ustawy z 16.10.2019 r. zmieniającej ustawę z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na spółki publiczne nałożono nowy obowiązek w postaci przyjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń oraz obowiązek sporządzania przez radę nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z podejmowaniem uchwały przez walne zgromadzenie w sprawie polityki wynagrodzeń i jej skutków w zakresie systemu wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych oraz zawierania umów z członkami zarządów. Przedstawiona także zostanie problematyka sporządzania sprawozdania z wynagrodzeń i związanej z tym odpowiedzialności.

Słowa kluczowe: listed company; remuneration policy; remuneration report (spółka publiczna; polityka wynagrodzeń; sprawozdanie z wynagrodzeń)
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.1
JEL: (artykuł w języku angielskim)

Na podstawie ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do polskiego systemu prawa wprowadzony został z dniem 1.03.2021 r. nowy typ spółki kapitałowej — prosta spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna jest innowacyjną instytucją dzięki wprowadzonej swobodzie wyboru pomiędzy monistycznym a dualistycznym systemem organów. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z pozycją prawną i kompetencjami rady dyrektorów, z uwzględnieniem nowych regulacji obejmujących takie zagadnienia, jak: obowiązek lojalności, elastyczność struktury organu w systemie monistycznym oraz zasad biznesowej oceny sytuacji.

Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna; system monistyczny; rada dyrektorów

Dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ, Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego; dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, prodziekan ds. Badań Naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.