Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.1
JEL: (artykuł w języku angielskim)
Piotr Pinior ORCID: 0000-0003-2084-0425 , e-mail: piotr.pinior|us.edu.pl| |piotr.pinior|us.edu.pl

System monistyczny w prostej spółce akcyjnej

Na podstawie ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do polskiego systemu prawa wprowadzony został z dniem 1.03.2021 r. nowy typ spółki kapitałowej — prosta spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna jest innowacyjną instytucją dzięki wprowadzonej swobodzie wyboru pomiędzy monistycznym a dualistycznym systemem organów. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów związanych z pozycją prawną i kompetencjami rady dyrektorów, z uwzględnieniem nowych regulacji obejmujących takie zagadnienia, jak: obowiązek lojalności, elastyczność struktury organu w systemie monistycznym oraz zasad biznesowej oceny sytuacji.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prosta spółka akcyjna; system monistyczny; rada dyrektorów

Bibliografia

Błaszczyk P., (2012), Koncepcja "biznesowej oceny sytuacji" na tle prawa polskiego (uwagi de lege lata i de lege ferenda), Państwo i Prawo, 3,
s. 75–88. https://doi.org/10.12775/pbps.2014.007.
Briand M., Romanowski M., (2018) Geneza powstania i ewolucja kształtowania się francuskiej Société par actions simplifiée — wnioski dla prawa
polskiego, Przegląd Prawa Handlowego, 2, s. 13–21.
Èorba J., Mrázová Ž., (2018) New flexible corporate vehicle in Slovakia: Simple joint-stock company (in:) Evolution of Private Law. New
Perspectives, Katowice.
Girvin S., Frisby S., Hudson A., (2010) Charlesworth's Company Law, 18th ed. London;
Hoffman-Becking M., (2007) Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts. B. 4. Aktiengesellschaft, München.
Kappes A., (2018), Prosta spółka akcyjna — czy rzeczywiści prosta i potrzebna? Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych,
wprowadzającego prostą spółkę akcyjną (projektowane art. 3001 — 300121 k.s.h.), Przegląd Prawa Handlowego, 5, s .10–16.
Kruczalak-Jankowska J., (2018) Prosta spółka akcyjna — polską superspółką? Przegląd Prawa Handlowego, 9, s. 27–28.
Opalska D., (2015) Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, Warsaw.
Opalski A., (2016), Kodeks spółek handlowych. ed. A. Opalski, Vol. III A., Warsaw.
Opalski A., (2019), Prosta spółka akcyjna — nowy typ spółki handlowej (część II), Przegląd Prawa Handlowego, 12, s. 4–16.
Oplustil K., (2010) Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warsaw.
Pinior P., (2013) Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warsaw.

Pinior P., (2017) Wygaśnięcie mandatu członków organów spółki kapitałowej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Przegląd
Prawa Handlowego, 7, s. 12–16.
Pinior P., (2019) Ocena rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zeszyty
Prawnicze BAS, 3.
Priester H.J., Mayer D., (2009) Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts. B. 3. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. München.
Przychoda M., (2017), Francuska spółka akcyjna uproszczona (SAS), Przegląd Prawa Handlowego, 2, s. 53–58.
Sołtysiński S., (2010) System Prawa Prywatnego. Vol. 17B. ed. S. Sołtysiński, Warsaw.
Szumański A., (2010) System Prawa Prywatnego. Vol. 17A. ed. S. Sołtysiński, Warsaw.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę