Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.10.1
JEL: K25, K110

Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali — środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. I)

Inspiracją do badań przedstawionych w pracy stały się pojawiające się w ostatnim czasie postulaty nowelizacji ustawy o własności lokali w kontekście wyposażenia wspólnot mieszkaniowych w prawo do podejmowania uchwał w przedmiocie zakazu wynajmu krótkoterminowego lokali. Postulaty te argumentowano m.in. brakiem jednoznacznej regulacji dotyczącej dopuszczalności podejmowania takich uchwał, jak też brakiem odpowiednich środków ochrony praw właścicieli lokali przed naruszeniami generowanymi zjawiskiem najmu krótkoterminowego lokali. Celem artykułu jest zatem ustosunkowanie się do zasadności podnoszonych argumentów. W pierwszej kolejności przedmiotem analiz stał się problem dopuszczalności podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał zakazujących wynajmu krótkoterminowego lokali na gruncie obowiązujących przepisów. Dodatkowo przedstawiono również problem dopuszczalności podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał o zwiększeniu obciążenia właścicieli lokali, które wynajmowane są krótkoterminowo w sytuacji, gdy wpływa to na zwiększenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej właścicieli lokali. W drugiej części artykułu badaniem objęto problematykę środków ochrony praw przysługujących właścicielom lokali na gruncie obowiązujących przepisów.

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa; najem krótkoterminowy; ochrona praw właścicieli lokali; własność; współwłasność przymusowa

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature/

Balwicka-Szczyrba, M., Karaszewski, G., Sylwestrzak, A. (2014). Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Benilsi, S. (2012). La proportionnalité en droit de la copropriété: le contrôle des clauses d'habitation bourgeoise. Immeuble et droit privé, hal-01874768, www.hal.archives-ouvertes.fr/hal-01874768.

Bończak-Kucharczyk, E. (2012). Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwers Polska.

Czerwiakowski, J. (1994). O ustawie o własności lokali, Palestra (7–8), 75.

Deszczka, E., Zaklikocka, K. (2019). Usługi hotelarskie a obowiązki — zagadnienia prawne i praktyczne. Nieruchomości (9), 4.

Doliwa, A. (2012). Prawo mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Dziczek, R. (2010). Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ereciński, T. (red.) (2004). Kodeks postepowania cywilnego. Warszawa: LexisNexis.

Gniewek, E. (red.) (2013). System Prawa Prywatnego, T. 3, Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.

Gola, A., Suchecki, J. (2000). Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Ignatowicz, J. (1995). Komentarz do ustawy o własności lokali. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Izdebski, H. (red.) (2019). Ustawa o własności lokali. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Katner, W. J. (2003). Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Warszawa: LexisNexis.

Kaźmierczyk, A. (2015). Nieruchomość wspólna właścicieli lokali. Problematyka prawno-rzeczowa. Warszawa: C.H. Beck.

Kaźmierczyk, A. (2016). Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe. Krakowski Przegląd Notarialny, (3), 45–61.

Kaźmierczyk, A. (2019). Issues of short — term rental in light of EU and member states' regulations. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, XVII, 180–198.

Mączyński, A., Proksa, A. (1995). Nowe prawo lokalowe z komentarzem. Kraków: Centrum Prawne.

Osajda, K. (red.) (2018). Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VIA. Warszawa: C.H. Beck.

Sikorowska- Lewandowska, A. (2017). Udział w nieruchomości wspólnej jako podstawa naliczenia opłat właściciela lokalu, Przegląd Sądowy (5), 77.

Strzelczyk, R., Turlej, A. (2013). Własność lokali. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Szymczak, I. (2014), Wspólnota mieszkaniowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Żelazna, A. (2015). Zwiększenie obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Nieruchomości (1), 38.

 

Orzecznictwo/Judgments

 

Uchwała SN z 25.04.2003 r., III CZP 8/03, OSNC 2004, nr 1, poz. 1.

Wyrok NSA z 25.10.1995 r., II SA 1059/94, Wokanda, 1996, nr 2, s. 40.

Wyrok NSA z 20.02.1996 r., II SA 442/95, Prawo Gospodarcze, 1996, nr 9, s. 35.

Wyrok NSA z 17.09.1997 r., II SA 1089/86, Prawo Gospodarcze, 1998, nr 1.

Wyrok SA w Katowicach z 19.10.2011 r., I Aca 568/11, orzeczenia.katowice.sa.gov.pl.

Wyrok SA w Katowicach z 3.09.2013 r., V Aca 290/13, saos.org.pl.

Wyrok SA w Katowicach z 20.03.2014 r., I Aca 1237/13, orzeczenia.katowice.sa.gov.pl.

Wyrok SA w Katowicach z 20.03.2014 r., I Aca 1237/13, orzeczenia.katowice.sa.gov.pl.

Wyrok SA w Krakowie z 10.02.2017 r., I Aca 961/16; www.zarządca.pl.

Wyrok SA w Lublinie z 6.04.2011 r., I ACa 23/11, LEX nr 1089037.

Wyrok SA w Łodzi z 31.01.2013 r., I Aca 1064/12, orzeczenia.lodz.sa.gov.pl.

Wyrok SA w Poznaniu z 20.05.2008 r., I Aca 367/08, Lex Polonica nr 6694039.

Wyrok SA w Poznaniu z 20.05.2008 r., I Aca 367/08, zarządca.pl.

Wyrok SA w Poznaniu z 20.05.2008 r., I ACa 367/08, zarządca.pl.

Wyrok SA w Szczecinie z 10.04.2019 r., I Aca 628/18, LEX nr 2668067.

Wyrok SA w Warszawie z 22.02.2001 r., I Sca 1309/00; saos.org.pl.

Wyrok SN z 11.10.1996 r., III RN 4/96, OSNAP 1997, nr 10, poz. 160.

Wyrok SN z 20.06.1997 r., II CKN 226/97, OSNC 1998, nr 1, poz. 6.

Wyrok SN z 8.05.1998 r., I CKN 664/97, OSNC 1999, nr 1, poz. 7.

Wyrok SN z 3.04.2009 r., II CSK 600/08, Legalis nr 218579.

Wyrok SN z 3.04.2009 r., II CSK 600/08, Lex nr 500188.

Wyrok SN z 3.04.2009 r., II CSK 600/08; zarządca.pl.

Wyrok SN z 25.01.2017 r., II UK 621/15, sn.pl.

Wyrok SO w Gdańsku z 17.01.2018 r., XVC677/16, www.zarządca.pl.

Wyrok SO w Krakowie z 11.04.2016 r., IC 1809/15, www.orzeczenia.ms.gov.pl.

Wyrok SO w Lublinie z 9.12.2013 r., I C 75/2013, Lex Polonica nr 8518582.

Wyrok SO w Warszawie z 26.05.2017 r., I C 132/17; www.zarządca.pl.

Wyrok SO w Warszawie z 8.05.2018 r., I C 741/17, saos.org.pl.

Wyrok TK z 28.06.2000 r., K 25/99, OTK Zb. Urz. 2000, nr 5, poz. 141.

Wyrok TK z 29.07.2013 r., SK 12/12, OTK -A 2013/6, poz. 87.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę