Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.11.3
JEL: K25, K110

Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali — środki ochrony praw przysługujących właścicielom lokali sąsiednich (cz. II)

Inspiracją do badań przedstawionych w artykule stały się pojawiające się w ostatnim czasie postulaty nowelizacji ustawy o własności lokali w kontekście wyposażenia wspólnot mieszkaniowych w prawo do podejmowania uchwał w przedmiocie zakazu wynajmu krótkoterminowego lokali. Postulaty te argumentowano m.in. brakiem jednoznacznej regulacji dotyczącej dopuszczalności podejmowania takich uchwał, jak też brakiem odpowiednich środków ochrony praw właścicieli lokali przed naruszeniami generowanymi zjawiskiem najmu krótkoterminowego lokali. Celem artykułu stało się zatem ustosunkowanie się do zasadności podnoszonych argumentów. W pierwszej części artykułu przedmiotem analiz uczyniono problem dopuszczalności podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał zakazujących wynajmu krótkoterminowego lokali oraz uchwał o zwiększeniu obciążenia właścicieli lokali wynajmowanych krótkoterminowo na gruncie obowiązujących przepisów. W drugiej części artykułu badaniem objęto problematykę przysługujących właścicielom lokali środków ochrony ich praw w sytuacji, w której w budynku sąsiednie lokale wynajmowane są w reżimie najmu krótkoterminowego. Omówione zostały środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali, uregulowane zarówno w kodeksie cywilnym, jak i ustawie o własności lokali. Dokonano też ich oceny w kontekście możliwości ich wykorzystania w sytuacji naruszeń generowanych najmem krótkoterminowym lokali.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa; najem krótkoterminowy; ochrona praw właścicieli lokali; własność; współwłasność przymusowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Balwicka-Szczyrba, M., Karaszewski, G., Sylwestrzak, A. (2014). Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Bieniek, G., Marmaj, Z. (2006). Własność lokali. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Bieniek, G., Rudnicki, S. (2011). Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa: LexisNexis.

Biernat, J. (2008). Glosa do uchwały SN z 19 VI 2007, III CZP 59/07. Monitor Prawniczy (11), 602.

Bończak-Kucharczyk, E. (2010). Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czachórski, W. (1968). Prawo zobowiązań w zarysie. Warszawa: PWN.

Czarnecki, R. (1972). W: Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Warszawa.

Czarnecki, R. (1979). Naruszenie dóbr osobistych przez immisje pośrednie. Nowe Prawo (12), 52–53.

Doliwa, A. (2012). Prawo mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Drozd, E. (1995). Prawa i obowiązki właścicieli lokali. Rejent (3), 19.

Drozd, E. (2007). Podział do korzystania nieruchomości wspólnej. W: E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan (red.), Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, Kluczbork: Zakład Poligraficzno-Papierniczy Klucz--Druk.

Dybowski, T. (1969). Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Dybowski, T. (red.) (2007). System Prawa Prywatnego. T. 3. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.

Dziczek, R. (2009). Spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa jako zarządcy nieruchomości wielolokalowych. Warszawa: LexisNexis.

Dziczek, R. (2010). Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gniewek, E. (1986). Własność osobista lokali mieszkalnych w prawie polskim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gniewek, E. (red.) (2006). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Gniewek, E. (red.) (2007). System Prawa Prywatnego. T. 4. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.

Gniewek, E. (red.) (2013). System Prawa Prywatnego. T. 3. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.

Gola, A. (1987). Współwłasność. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Gola, A., Suchecki, J. (2000). Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Grzybowski, S. (1957). Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Hryćków, K. (2000). Licytacyjna sprzedaż lokalu w trybie art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali — uwagi krytyczne. Rejent (1), 144.

Ignatowicz, J. (red.) (1977). System prawa cywilnego. T. II. Prawo własności i inne prawa rzeczowe. Ossolineum: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ignatowicz, J. (2000). Prawo rzeczowe. Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze.

Ignatowicz, J. (1995). Komentarz do ustawy o własności lokali. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Izdebski, H. (red.) (2019). Ustawa o własności lokali. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Karnicka-Kawczyńska, A., Kawczyński, J. (2004). Współwłasność jako szczególna forma własności. Problematyka i wzory pism. Warszawa: LexisNexis.

Katner, W. J. (1981). Ukształtowanie legitymacji w procesie negatoryjnym o pośrednie naruszenie własności. Palestra (25), 46.

Katner, W. J. (1982). Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Kaźmierczyk, A. (2016). Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe. Krakowski Przegląd Notarialny (3), 45–61.

Kaźmierczyk, A. (2020). Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali — środki ochrony praw przysługujących właścicielom lokali sąsiednich (cz. I). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (10), 2–10. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.10.1

Klein, A. (1962). Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kocoń, W. (1978). Pojęcie działania w rozumieniu art. 144 k.c. Państwo i Prawo, (2), 98–99.

Krzekotowska, K. (1999). Eksmisja z lokali mieszkalnych. Bielsko-Biała: Studio Sto.

Krzekotowska, K. (2013). Własność budynków i lokali. Poznań: IURIS.

Mikosz, R. (1991). Prewencyjna ochrona praw rzeczowych. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Nazar, M. (1995). Własność lokali, Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne. Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze.

Osajda, K. (red.) (2018). Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. T. VIb, Warszawa: C.H. Beck.

Piątkowski, J. S. (1977). W: W. Czachórski (red.), System prawa cywilnego. T. II. Prawo własności i inne prawa rzeczowe. Wrocław: Ossolineum, 1977.

Pisuliński, J. (2007). Własność lokalu. W: E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego. T 4. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck.

Resich, Z. (red.) (1972). Kodeks cywilny. Komentarz. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Rudnicki, S. (1998). Sąsiedztwo nieruchomości. Kraków: Zakamycze.

Rudnicki, S. (1999). Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Rudnicki, S. (2001). Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga II. Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Skąpski, J. (1996). Własność lokali w świetle ustawy z 24 czerwca 1994 r. Kwartalnik Prawa Prywatnego (2), 233.

Strzelczyk, R., Turlej, A. (2013). Własność lokali. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Szymczak, I. (2011). Odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku znajdujące się w części stanowiącej nieruchomość wspólną. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (203), 256.

Szymczak, I. (2014). Wspólnota mieszkaniowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Uliasz, M. (2004). Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przegląd Sądowy (4), 76–77.

Walaszek, B. (1965). Prawo sąsiedzkie a najem lokalu mieszkalnego. Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny (1), 31.

Warciński, M. (2011). Podział rzeczy quo ad usum. Państwo i Prawo (9), 36–37.

Zięba, M. (2011). Licytacyjna sprzedaż lokali w trybie art. 16 ustawy o własności lokali — de lege lata i de lege ferenda. Monitor Prawniczy, (9), 46.

 

Orzecznictwo/Judgments

Orzeczenie SN z 25.06.1971 r., III CRN 137/71, GSiP 1972/3 s. 2.

Orzeczenie SN z 5.06.1985 r., III CZP 35/85, OSNCP 4/86, poz. 47.

Uchwała SN z 25.09.1960 r., I CO 16/60, OSNCP II/61, poz. 31.

Uchwała SN z 30.03.1962 r., III RC 237/62, OSPiKA 1962, poz. 330.

Uchwała SN z 25.06.1971 r., III CRN 137/71, GSiP 1972, nr 3, s. 2.

Uchwała SN z 5.06.1985 r., III CZP 35/85, OSNC 1986, nr 4, poz. 47.

Uchwała SN z 8.11.1989 r., III CZP 68/89, OSNCP 1990, nr 6, poz. 70.

Wyrok SA w Białymstoku z 24.09.2014 r., I Aca 301/14, Lex nr 1526919.

Wyrok SA w Gdańsku z 29.12.2000 r., I Aca 910/00, OSA 2002, nr 2, poz. 11.

Wyrok SA w Katowicach z 6.12.2013 r., I ACa 905/13,

Wyrok SA w Krakowie z 6.09.2012 r., I Aca 772/12, LEX nr 1223209.

Wyrok SA w Krakowie z 25.02.2015 r., I ACa 1719/14.

Wyrok SA w Łodzi z 18.10.2013 r., I Aca 517/13, LEX nr 1386146.

Wyrok SA w Łodzi z 11.03.2015 r. I Aca 1291/14.

Wyrok SA w Poznaniu z 8.11.2002 r., I ACo 841/00, Wokanda 2002, nr 11, s. 45.

Wyrok SA w Poznaniu z 17.06.2014 r., I Aca 372/14, LEX nr 1496030.

Wyrok SA w Warszawie z 20.10.2006 r., VI Aca 353/06, LEX nr 693977.

Wyrok SA w Warszawie z 20.01.2014 r., I Aca 1394/2013, orzeczenia. waw.sa.gov. pl.

Wyrok SA w Warszawie z 12.12.2014 r., I Aca 877/14, LEX nr 1746367.

Wyrok SA w Warszawie z 8.11.2018 r., I Aca 849/17, LEX nr 2605235.

Wyrok SA w Warszawie z 8.11.2018 r., I Aca 849/17, LEX nr 2605235.

Wyrok SA we Wrocławiu z 24.08.2005 r., I ACa 919/05, saos. org. pl.

Wyrok SN z 21.06.1957 r., I CR 935/56, OSPiKA 5/58, poz. 134.

Wyrok SN z 3.06.1983 r., III CRN 100/83, OSN 1984, nr 1 poz. 10.

Wyrok SN z 5.06.1985 r., III CZP 35/85, OSNCP 4/86, poz. 47.

Wyrok SN z 8.11.1989 r., III CZP 68/98, OSNCP 6/90, poz. 70.

Wyrok SN z 14.05.2002 r., V CKN 1021/00, LEX nr 55512.

Wyrok SN z 11.10.2007 r., IV CSK 264/2007, sn.pl.

Wyrok SN z 15.10.2008r., I CSK 118/08, saos.org.pl.

Wyrok SN z 6.03.2009 r., II CSK 513/08, Lex nr 738100.

Wyrok SN z 3.04.2009 r., II CSK 600/08, sn.pl.

Wyrok SN z 16.06.2009 r., V CSK 442/08, LEX nr 602338.

Wyrok SN z 25.02.2010 r., V CSK 290/09, Lex nr 585904.

Wyrok SN z 26.02.2013 r., I CSK 480/12, saos.org.pl.

Wyrok SN z 30.10.2013 r., II CSK 673/12, OSP 2014, nr 7–8, poz. 72.

Wyrok SN z 23.10.2014 r., I CSK 728/13, Legalis.

Wyrok SO w Łodzi z 30.06.2015 r., III Ca 427/15, saos.org.pl.

Wyrok SO w Sieradzu z 27.01.2015 r., I C 312/12, saos.org.pl.

Wyrok SO we Wrocławiu z 21.03.2005 r., I C 711/04, saos.org.pl.

Wyrok TK z 23.06.2009 r., K 54/07, OTK-A 2009, nr 6, poz. 86.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę