Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach gospodarczych w 2019 r.

Przedmiotem niniejszego przeglądu jest orzecznictwo Są-
du Najwyższego, które zostało wydane w 2019 r. Analiza

dotyczy tych orzeczeń, które mają istotne znaczenie dla
obrotu gospodarczego, a odnoszących się w szczególności

do takich zagadnień jak: moc zatwierdzonej listy wierzy-
telności, rodzaj pełnomocnictwa udzielanego na podsta-
wie art. 210 k. s. h., prawo syndyka do wytoczenia powódz-
twa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, kosz-
tów prywatnej opinii jako elementu szkody, kosztów win-
dykacji wierzytelności oraz powstania rozdzielności ma-
jątkowej między małżonkami w związku z ogłoszeniem

upadłości jednego z nich. Prezentacja orzeczeń nastąpi
w kolejności chronologicznej i będzie opatrzona krótkim
komentarzem. Miejscem publikacji wszystkich orzeczeń
jest strona internetowa Sądu Najwyższego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: orzecznictwo; Sąd Najwyższy

Bibliografia

Uchwała SN z 18.01.2019 r. (III CZP 55/18), Legalis nr 1865154.
Uchwała SN z 30.01.2019 r. (III CZP 71/18), Legalis nr 1870561.
Uchwała SN z 20.02.2019 r. (III CZP 93/18), Legalis nr 1875337.
Uchwała SN z 29.05.2019 r., (III CZP 68/18), Legalis nr 1923011.
Uchwała SN z 25.07.2019 r. (III CZP 18/19), Legalis nr 1977201.
Uchwała SN z 2.09.2019 r. (III CZP 99/18), Legalis nr 2202957.
Uchwała SN z 20.11.2019 r. (III CZP 3/19), Legalis nr 2250688.
Uchwała SN z 12.12.2019 r. (III CZP 48/19), Legalis nr 2259275.
Uchwała SN z 16.12.2019 r., (III CZP 7/19), Legalis nr 2260968.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę