Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.1.3
JEL: (artykuł w języku angielskim)

Publicyzacja nadzoru nad zadaniami gospodarczymi ze sfery użyteczności publicznej a ograniczenie autonomii ochrony prawnej jednostki

Opracowanie podejmuje problematykę wzrostu publicznego nadzoru nad sprywatyzowanymi zadaniami gospodarczymi z zakresu świadczenia usługi powszechnej realizowanej przez przedsiębiorstwa komunalne — w analizie porównawczej do reżimu prawa publicznego przedsiębiorstw energetycznych. Tłem jest de lege lata wzmożenie administracyjno-prawnych środków nadzoru nad tymi podmiotami prawa. Sednem podjętej analizy otoczenia prawnego przedsiębiorstw użyteczności publicznej jest pozbawienie odbiorcy usług przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego (monopolisty), przy okazji zmiany modelu regulacji taryfowej tego rodzaju dostawców, prawa do samodzielnej drogi administracyjnoprawnej zaskarżenia taryfy jako naruszającej interes prawny tego odbiorcy.

Autonomia jednostki w demokratycznym państwie prawa została ograniczona i powstaje pytanie, czy stan obecny jest wystarczająco uzasadniony, czy ochrona jednostki została wzmocniona, czy też ma miejsce jej osłabienie? Stąd przedmiotem analizy uczyniono możliwości zapewnienia aktywnej roli obywateli w promowaniu i efektywnym osiąganiu integracji systemu prawnego UE, na polu konkurencji i praw konsumentów. Przy okazji osiągania przez jednostkę jej interesu prywatnego może mieć miejsce jednoczesny udział jednostki i jej oddziaływanie w sferze publicznej, w której najefektywniej realizowana jest ochrona praw podstawowych w interesie ogółu jednostek.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: usługi publiczne; usługi użyteczności publicznej; administracyjny nadzór regulacyjny; ochrona praw jednostki; prawo UE; prawo konstytucyjne; postępowanie administracyjne; samorząd terytorialny

Bibliografia

Banasiński, C., (2006), Równoległe stosowanie instrumentów prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych w Polsce (na przykładzie

telekomunikacji i energetyki) [Paraller Application of Instruments of the Law of Competition and Regulatory Instruments in Poland (Following

the Example of Communication and Power Industry], in: Banasiński, C. (editor), Prawo konkurencji — stan obecny and przewidywane kierunki

zmian [Law of Competition — Current State and Anticipated Directions of Changes], Warsaw.

Bednarek, M., (2006), Wzorce umów, in: Olejniczak, A. (editor), System Prawa Prywatnego, vol. 5, Prawo zobowiązań — część ogólna, Warsaw.

Biernat, S., (1994), Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna [Privatization of Public Tasks. Legal Problems], Warsaw–Cracow.

Bogdanowicz, P., (2012), Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej [Public Interest in the Energy Law of the European Union],

Warsaw.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws No. 78, item 483 with corrections and as amended).

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the

field of water policy (EU OJ L 327, p. 1, as amended).

Directive 2006/111/EC on transparency of financial relations between member states and public undertakings as well as on financial transparency

within certain undertakings (EU OJ L 318, p. 17).

Directive No. 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in

electricity and repealing Directive 2003/54/EC (EC OJ L 211, p. 55, as amended).

Directive No. 2009/73/EC of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/WE (EC

OJ L 211, p. 94).

ECJ verdict of 27 April 1994, C-393/92, Gemeente Almelo and Others vs. NV Energiebedrijf Ijsselmij, EU:C:1994:171.

ECJ verdict of 24 July 2003, C-280/00, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH,

EU:C:2003:415.

ECJ verdict of 26 January 2006 on the T-92/02 case, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH and Stadtwerke Uelzen

GmbH vs. Commission of the European Communities, EU:T:2006:26;

Elżanowski, F.M., (2008), Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji [Power Policy. Legal Implementation Instruments], Warsaw.

European Commission, (1996), Communication from the Commission of 1996 — "Services Provided in a General Interest in Europe" (OJ C 281

of 1996, p. 3).

European Commission, (2000), Communication from the Commission — Services of general interest in Europe, Brussels (OJ C 17 of 2001, p. 4–23).

European Commission, (2004), Communication from the Commission entitled: "White Book on Public Services" of 12 May 2004, Brussels, COM

(2004) 374 final version — not published in the Official Journal.

European Commission (2004), Appendix No. 1 to the Communication from the Commission entitled: "White Paper on services of general interest",

of 12.05.2004.

European Commission, (2007), Communication from the Commission entitled: "Services Provided in a General Interest, Including Social Services

Provided for a Public Interest: a new European Commitment", Brussels, COM (2007) 725 final version of 20 November 2007 — not published

in the Official Journal.

European Commission, (2011), Communication of the Commission entitled: "A Quality Framework for Services of General Interest in Europe",

Brussels 2011, COM (2011) 900 final version of 20 December 2011 — unpublished in the Official Journal.

European Commission, (2005), decision on provision of state aid no. N 284/2005 — Ireland — Metropolitan Area Networks,

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/199656/199656_581678_68_2.pdf (12.01.2020).

European Commission, (2006), decision on provision of state aid no. N 890/2006 — France — SICOVAL,

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/218142/218142_723454_30_2.pdf (12.01.2020).

European Commission, (2007), decision of 24 April 2007, case No. C 7/2005 (notified as document No. C(2007) 1181), Brussels 2007 (EU OJ L

219, p. 9).

Grzegorczyk, F., (2012), Przedsiębiorstwo publiczne (public undertaking) kontrolowane przez państwo. Zagadnienia konstrukcyjne [Public

undertaking controlled by the state. Construction issues], Warsaw;

Helios, J., (2013), Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim [Making the

Private Law More Public — Privatization of Public Law in the Context of Considerations of the European Law], Acta Universitatis

Wratislaviensis, "Przegląd Prawa i Administracji" [Law and Administration Review] No. 92.

Jakimowicz, W. (2006), Wykładnia w prawie administracyjnym ["Interpretation in Administrative Law"], Cracow.

Jaroszyński, K., Wierzbowski, M., (2011), Organy regulacyjne [Regulatory Authorities], in: Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (editors),

System Prawa Administracyjnego [Administrative Law System], vol. 6, Podmioty administrujące [Administering Entities], Warsaw.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 12 September 2008, V SA/Wa 943/08, Legalis.

Jurkowska, A., Skoczny, T. (2010), Wstęp [Introduction], in: Jurkowska, A., Skoczny, T. (editors), Polityki Unii Europejskie: Polityki sektorów

infrastrukturalnych. Aspekty prawne [European Union Policies: Policies of Infrastructure Sectors], Warsaw.

Kociubiński, J. (2013), Prawo dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym jako prawo podstawowe? Rozważania na tle

reorientacji priorytetów europejskiego modelu gospodarczego [Right of Access to the Services Provided in a General Public Interest as a Basic

Right? Considerations Based on Re-Orientation of Priorities of the European Economic Model]. in: Bator, A., Jabłoński, M., Maciejewski,

M., Wójtowicz, K. (editors), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych [Modern Concepts of Protection of Freedom and

Basic Rights], Wroclaw.

Kucharski, P., (2007), Prywatyzacja sektora publicznego a wspólnotowe prawo konkurencji [Privatization of a Public Sector and the Community

Competition Law], "Europejski Przegląd Sądowy", No. 11.t. LXXIII z nr 1/2020 (859) z DOI 10.33226/0137-5490.2020.1.3

Law of 23 April 1964 — Civil Code (consolidated text, Journal of Laws of 2019. item 1445).

Law of 17 November 1964 Code of Civil Conduct (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 1460).

Law of 8 March 1990 on Municipal Government (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 506).

Law of 20 December 1996 on municipal services (consolidated text, Journal of Laws of 2019 item 712).

Law of 10 April 1997 — Power Law (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 755).

Law of 7 June 2001 on mass water supply and mass wastewater discharge (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 1437).

Law of 22 September 2006 on transparency of financial relations between public authorities and public undertakings as well as on financial

transparency of some entrepreneurs (Journal of Laws No. 191, item 1411 as amended).

Law of 16 February 2007 on competition and consumer protection (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 369).

Law of 5 August 2015 amending the law on protection of competition and consumers and some other laws (Journal of Laws, item 1634).

Law of 27 October 2017 on amendment on the law on mass water supply and mass wastewater discharge and some other laws (Journal of Law

of 2017, item 2180).

Łętowska, E., (2001), Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz [Protection of Some Consumers' Rights. Comments], Warsaw.

Łętowska, E., (2002), Prawo umów konsumenckich [Law of Consumer Agreements], Warsaw.

Łętowska, E. (2004), Europejskie prawo umów konsumenckich [European Law of Consumer Agreements], Warsaw.

Mielecka, M. (2000), Sytuacja przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym [Situation of Undertakings Providing

Services in General Economic Interest], in: Biernat, S. (editor) Studia z prawa Unii Europejskiej [Studies on European Union Law], Cracow.

Niewiadomski, Z., (2009), Podmioty administrujące [Administering Entities], in: Niewiadomski, Z. (editor), Prawo administracyjne

[Administrative Law], Warsaw.

Nowacki, M. (2010), Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE [Legal Aspects of Power Security in the EU], Warsaw.

Prosser, T., (2008), Regulatory Agencies, Regulatory Legitimacy and European Private Law, in: . Cafaggi, F. and Muir-Watt, H. (editors),

Governance in European Private Law, Cheltenham: Edward Elgar.

Radwański, Z. (editor), (2008), in: System Prawa Prywatnego, vol. 2, Prawo cywilne — część ogólna, Warsaw;

Skoczny, T., (2007), Prokonkurencyjne funkcje interwencji publicznej w gospodarce [Pro-Competitive Functions of Public Intervention in

Economy], Warsaw.

Stahl, M. (2000), Instytucja zlecania funkcji z zakresu administracji publicznej i prywatyzacja zadań publicznych [Institution of Recommendation

of Functions from the Public Administration Area and Privatization of Public Tasks], in: Stahl, M. (editor), Prawo administracyjne. Pojęcia,

instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie [Administratve Law. Concepts, Institutions, Principles in Theory and Case Law], Warsaw.

Stahl, M. (2007). Cele publiczne i zadania publiczne [Public Objectives and Public Tasks], in: Zimmermann, J. (editor), Koncepcja systemu

prawa administracyjnego [A Concept of Administrative Law System], Warsaw–Cracow.

Stober., R., (2013), Prawo administracyjne gospodarcze [Economic Administrative Law], Warsaw,

Szafrański, A., (2008), Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej [Public entrepreneur vs economic freedom], Warsaw.

Szydło, M. (2005), Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki [Regulation of Infrastructure Sectors

as a Type of Functions of State Relative to the Economy], Warsaw.

Treaty on the European Union (consolidated version: EU OJ C 202 of 2016, p. 13), hereinabove in text referred to as TEU.

Treaty on the functioning of the European Union (consolidated version: EU OJ C 202 of 2016, p. 47), hereinabove in text referred to as TfEU.

Verdict of the Anti-Monopoly Court of 15 May 2002, XVII Ame 61/01, LEX No. 63081.

Verdict of the Constitutional Tribunal of 21 April 2004, K 33/03, OTK-A 2004/4, item 31.

Verdict of the Constitutional Tribunal of 7 June 2005, K 23/04, OTK-A 2005/6, item 62.

Verdict of the Constitutional Tribunal, of 25 July 2006, P 24/05, OTK-A 2006/7, item 87.

Verdict of the Constitutional Tribunal of 17 May 2006, K 33/05, OTK-A 2006/5, item 57.

Verdict of the Court of Competition and Consumer Protection of 8 March 2007, XVII AmE 119/06, www.ure.gov.pl (12.01.2020).

Verdict of the Supreme Administrative Court of 18 August 2010, I OSK 851/10, LEX No. 737513.

Verdict of the Supreme Administrative Court of 19 May 2016, II GSK 1148/16.

Verdict of the Supreme Administrative Court of 26 January 2017, II GSK 5550/18.

Verdict of the Supreme Court of 8 March 2000, I CKN 1217/99.

Verdict of the Supreme Court of 28 June 2002, I CKN 1234/00, LEX No. 75258.

Verdict of the Voivodship Administrative Court in Kielce of 17 December 2015, II SA/Ke 854/15.

Verdict of the Voivodship Administrative Court in Lublin of 23 April 2013, II SAB/Lu 121/13, LEX No. 1326084.

Verdict of the Voivodship Administrative Court in Wroclaw of 28 April 2017, II SA/Wr 130/17.

Wyrzykowski, M. (1986), Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym ["The Concept of Social Interest in Administrative Law"],

Warsaw.

Zelek, E., (2012), Niedozwolone klauzule umowne w umowach sprzedaży energii elektrycznej [Forbidden Contractual Clauses in Electricity

Sales Agreements], "Energetyka" [Power Industry] No. 5, www.cire.pl (12.01.2020).

Zimmermann, J. (2014), Prawo administracyjne [Administrative Law], Warsaw.

Ziekow, J., (2007), Öffentliches Wirtschaftsrecht, München.

Żurawik, A. (2013), "Interes publiczny", "interes społeczny" i "interes społecznie uzasadniony" — próba dookreślenia pojęć ["Public Interest",

"Social Interest" and "Socially Justified Interest" — an Attempt to Define, "RPEiS", LXXV, vol. 2.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę