Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.1.5
JEL: K21, K29, K40
Maria Cudowska ORCID: 0000-0002-8907-4211 , e-mail: m.cudowska|uwb.edu.pl| |m.cudowska|uwb.edu.pl

Remarks on the arbitrability of corporate disputes in Poland

Uwagi dotyczące zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych w Polsce

The primary goal of the paper is to elaborate on some of the recent changes of arbitration laws in Poland. The paper tracks selected measures relating to corporate disputes on an international level and compares and contrasts them with Polish regulations pertinent to the concept of arbitrability. The underlying objective of the paper is to highlight the novelties in Polish law, and how they correspond to the current international trends in the realm of arbitration. The paper highlights the importance of implementing ADR in a corporate setting. As evidenced by case law, corporate disputes are prone of having a significant impact on the functioning of a business enterprise, the market, and the economy. For these reasons, implementing the idea of dispute resolution into corporate governance may contribute to a shift in the way of doing business in Poland. The applied methodology is based on an analysis of selected Polish and international legislative acts pertinent to arbitration, supplemented by statistical data, viewpoints and opinion present in the doctrine of arbitration law.

Głównym celem artykułu jest ukazanie ostatnich zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, w kontekście zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych w Polsce. Zasadniczy charakter zmian regulacji dotyczących arbitrażu korporacyjnego wymaga dogłębnej analizy z jednoczesnym uwzględnieniem wybranych uregulowań międzynarodowych. Intencją artykułu jest podkreślenie wartości implementacji idei arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów korporacyjnych. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w zakresie sporów korporacyjnych ma szczególną wartość dla gospodarki. W związku z tym wysiłki ustawodawcy korespondujące ze światowymi trendami w dziedzinie arbitrażu mają szczególną wartość nie tylko praktyczną, ale również edukacyjną. Oprócz przedstawienia w sposób przyczynkowy zmian w zakresie zdatności arbitrażowej artykuł ukazuje użyteczność arbitrażu w kontekście sporów korporacyjnych, jak również ma na celu promocję alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: arbitrability; ADR (alternative dispute resolution); corporate disputes; corporate governance; shareholder's rights (zdatność arbitrażowa; ADR (alternatywne metody rozwiązywania sporów); arbitraż; spory korporacyjne)

Bibliografia

Literatura/Literature

Bryant Frank, M. L. (2019). The Mind of a Peacemaker. Kendall Hunt Publishing.

Carrol, E., Mackie, K. J. (2006). International Mediation — The art of business diplomacy. Kluwer Law International.

Chattatterje, C., Lefcovitch, A. (2008). Alternative resolution. A practical Guide. Routlege.

Chyla, Ł. (2019). Reforma KPC w zakresie zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych. ADR. Arbitraż i Mediacja, (3). https://doi.org/10.12775/sit.2017.005

Geddes, D. (1997). U.S corporations now widely use Alternative Dispute Resolution over litigation to solve disputes, national survey shows, https://news.cornell.edu/stories/1997/05/survey-also-finds-lack-confidence-qualifications-arbitrators (17.03.2020).

Gessel-Kalinowska, B. (red.) (2014). Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian. Wrocław: Konfederacja Lewiatan.

Guillemin, J. F. (2011). Reasons for Choosing Alternative Dispute Resolution. In: A. Ingren-Housz (ed.), ADR in Business, Practices and Issues across countries and cultures. Vol. II. Kluwer Law International.

Hodge O'Neal, F. (1954). Resolving Disputes in Closely Held Corporations: Intra-Institutional Arbitration. Harvard Law Review, 67(5).

Marciniak, A. (red.) (2020). Kodeks Postępowania Cywilnego. Tom V. Komentarz do art. 1096–1217. Warszawa: C.H. Beck.

Markert, L. (2015). Arbitrating Corporate Disputes — German Approaches and International Solutions to Reconcile Conflicting Principles. Contemporary Asia Arbitration Journal, 8.

Olechowski, M., Tujakowska, A. (2019). Latest Changes in Polish Civil Procedure: An Opportunity for Arbitration? Kluwer Arbitration Blog, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/19/latest-changes-in-polish-civil-procedure-an-opportunity-for-arbitration/ (09.03.2020).

Perales Viscasillas, M. P. (2016). Is a Uniform Arbitrability Rule Needed at an International Level? Kluwer Arbitration Blog, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/01/05/is-a-uniform-arbitrability-rule-needed-at-an-international-level/ (09.03.2020).

Runnels, M. B. (2011). Dispute Resolution and New Governance: Role of the Corporate Apology. Seattle University Law Review, 34(2).

Srokowski, Ł. (2012). Polski tygiel, czyli biznes po naszemu, Forbes, 22.10.2012, https://www.forbes.pl/przywodztwo/polski-tygiel-czyli-biznes-ponaszemu/zqspynzzyli-biznes-po-naszemu/zqspynz (17.03.2020).

Stipanowitch, T. J., Lamare J. R. (2014). Living with ADR: Evolving Perceptions and Use of Mediation, Arbitration and Conflict Management in Fortune 1000 Corporations. Harvard Negotiation Review, 19. https://doi.org/10.2139/ssrn.2221471

Tercier, P. (2011). ADR and Arbitration. In: A. Ingren-Housz (ed.), ADR in Business, Practices and issues across countries and cultures. Kluwer Law International.

Włodyka, A., Szumański, A. (eds) (2019). System Prawa Handlowego.T. 2A. Warszawa: C.H. Beck.

 

Akty prawne/Legal Acts

Act of 17 November 1964 as later amended — The Polish Code of Civil Procedure (Journal of Law 2019 item 1460 with later amendments); ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Polish Commercial Companies Code, (Official Journal 2000 No. 94, item 1037, following Official Journal 2019 item 505); Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505).

United Nations Commission in International Trade Law, Model Law on International Commercial Arbitration 1985, with amendments as adopted in 2006 (1985), https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf (10.03.2020).

 

Inne źródła/Other sources

European Union ADR solutions (2019). https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-disputeresolution/index_pl.htmons website:https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_pl.htm (15.03.2020).

Judgement issued by the Civil Chamber of the Supreme Court of Poland, 12.10.2012, sign. IV CSK 82/12.

OECD. Alternative Dispute Resolution and Corporate Governance, https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/alternativedisputeresolutionandcorporategovernance.htm (17.03.2020)

OECD Exploratory meeting, Resolution of Corporate Governance Related Disputes, Stockholm, Sweden 20 March 2006, https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37188720.pdf (17.03.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę