Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rozbiórka obiektu jako przedmiot umowy o roboty budowlane — glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.01.2018 r. (V CSK 283/17)

Glosowany wyrok dotyczy możliwości uznania rozbiórki obiektu za przedmiot umowy o roboty budowlane. Kwestia ta jest jednak związana z szerszym zagadnieniem o istotnym znaczeniu dla praktyki — określeniem kryteriów odróżniających umowę o roboty budowlane od umowy o dzieło. Celem artykułu jest wskazanie przesłanek umożliwiających delimitację obu umów, w tym przede wszystkim dokonanie wykładni pojęć „obiekt” i „roboty budowlane”. Odniesiono się również do zakresu podmiotowego umowy o roboty budowlane oraz zakresu przedmiotowego ochrony, którą ustawodawca zapewnił podwykonawcom robót budowlanych. W konsekwencji autorka dochodzi do wniosku, że wykonanie rozbiórki obiektu może stanowić przedmiot umowy o roboty budowlane. Ustalenie zastosowania wskazanych przepisów wymaga jednak zbadania w ramach konkretnej umowy świadczenia wykonawcy oraz jego przedmiotu, oceny realizowanej inwestycji stosownie do wymagań prawa budowlanego, jak również istnienia szczególnej postaci współdziałania inwestora z wykonawcą.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kodeks cywilny; umowa o roboty budowlane; umowa o dzieło; rozbiórka obiektu

Bibliografia

Bibliografia/References

Białończyk, W. (2008). Z problematyki umów o podwykonawstwo robót budowlanych. Monitor Prawniczy, (4).

Białończyk, W. (2019). Zakres odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (art. 6471 § 3 KC). W: P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba (red.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce. Warszawa: C.H. Beck.

Błaszczyk, P. (2010a). Glosa do wyroku TK z 15 XII 2009, P 105/08. Państwo i Prawo, (8).

Błaszczyk, P. (2010b). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego — Izba Cywilna z dnia 17 października 2008 r., I CSK 106/08. Orzecznictwo Sądów Polskich, (9).

Cudny, Ł. (2012). Essentialia negotii umowy o roboty budowlane. Glosa do wyroku SN z 9.11.2007 r., V CSK 263/07. Monitor Prawniczy, (16).

Drapała, P. (2017). Komentarz do art. 647. W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. IV. Zobowiązania. Część szczegółowa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Dubis, W. (2009). Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji w umowie o roboty budowlane. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, (CCCVIII).

Gordon, Z. (2010). Przedmiot umowy o roboty budowlane. W: M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Gutowski, M. (2019). Komentarz do art. 647. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, T. III. Art. 627–1088. Warszawa: C.H. Beck.

Gutowski, M. (2008). Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 6471 § 5 k.c.). Państwo i Prawo, (2).

Kostecki, B. (2004). Uwagi na temat wykładni przepisu art. 6471 k.c. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7).

Lackoroński, B. (2020). Komentarz do art. 647. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Legalis/el.

Strzępka-Frania, E., Białończyk, W. (2006). Przedmiot świadczenia wykonawcy (generalnego wykonawcy) w umowie o roboty budowlane. Monitor Prawniczy, (15).

Strzępka, J. A. (2015). Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Problem rękojmi za wady. Monitor Prawniczy, (15).

Strzępka, J. A., Zielińska, E. (2002). Z problematyki prawnej umowy o roboty budowlane. Przegląd Prawa Handlowego, (12).

Strzępka, J. A., Zielińska, E. (2003). Umowa o roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie cywilnym — odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Monitor Prawniczy, (21).

Strzępka, J. A., Zielińska, E. (2007). Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego — de lege lata i de lege ferenda. Cz. 1. Monitor Prawniczy, (10).

Warciński, M. (2017). Odpowiedzialność inwestora na podstawie art. 6471 § 5 k.c. Glosa do uchwały SN z 10.07.2015 r., III CZP 45/15. Przegląd Sądowy, (4).

Zielińska, E. (2018). Komentarz do art. 647. W: M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–7649). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Zielińska, E. (2019a). Zastosowanie przepisów umowy o roboty budowlane do umów o podwykonawstwo. Glosa do wyroku SN z 11.01.2017 r., IV CSK 161/16. Orzecznictwo Sądów Polskich, (2).

Zielińska, E. (2019b). Pojęcie i charakter prawny umów o podwykonawstwo robót budowlanych. W: J. A. Strzępka, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych. Warszawa: C.H. Beck.

 

Orzecznictwo/Judgments:

Uchwała SN (7) z 11.01.2002 r., III CZP 63/01, OSNC 2002, nr 9, poz. 106.

Wyrok SA w Białymstoku z 4.09.2014 r., I ACa 269/14, LEX nr 1511623.

Wyrok SA w Warszawie z 10.05.2016 r., VI ACa 231/15, LEX nr 2076730.

Wyrok SA w Warszawie z 3.09.2015 r., VI ACa 1326/14, LEX nr 1934370.

Wyrok SN z 7.11.1997 r., II CKN 446/97, OSNC 1998, nr 4, poz. 67.

Wyrok SN z 25.03.1998 r., II CKN 653/97, OSNC 1998, nr 12, poz. 207.

Wyrok SN z 6.11.2002 r., III CKN 997/00, LEX nr 577476.

Wyrok SN z 6.10.2004 r., I CK 71/04, OSP 2005, z. 12, poz. 146.

Wyrok SN z 7.12.2005 r., V CK 423/05, LEX nr 269751.

Wyrok SN z 18.05.2007 r., I CSK 51/07, LEX nr 334975.

Wyrok SN z 17.07.2008 r., II CSK 112/08, LEX nr 447653.

Wyrok SN z 17.10.2008 r., I CSK 106/08, OSNC-ZD 2009, nr 3, poz. 64.

Wyrok SN z 20.11.2008 r., III CSK 184/08, LEX nr 479317.

Wyrok SN z 12.10.2011 r., II CSK 63/11, LEX nr 1229546.

Wyrok SN z 26.09.2012 r., II CSK 84/12, LEX nr 1232233.

Wyrok SN z 14.10.2015 r., V CSK 720/14, LEX nr 1929136.

Wyrok SN z 8.11.2016 r., III CSK 3/16, LEX nr 2248724.

Wyrok SN z 17.11.2016 r., IV CSK 57/16, LEX nr 2237416.

Wyrok TK z 15.12.2009 r., P 105/08, OTK-A 2009, nr 11, poz. 168.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę