Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Sądowa kontrola działania i zaniechania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Celem artykułu jest dokonanie wykładni art. 13v ust. 10 ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w kontekście problematyki sądowej kontroli działania i zaniechania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Dokonując prokonstytucyjnej wykładni tego przepisu, autor doszedł do wniosku, że kontroli sądu administracyjnego podlegają nie tylko decyzje Prezesa Urzędu ale również inne formy działania tego organu administracyjnego podejmowane w ramach postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a także jego bezczynność i przewlekłe prowadzenie tego postępowania.

Słowa kluczowe: postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych; sądowa kontrola administracji

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Jagielski, J. (2012). Kontrola administracji publicznej. Warszawa: LexisNexis.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, druk sejmowy nr 3475/VIII kadencji Sejmu RP.

Wiącek, M. (2016). Komentarz do art. 184. W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, Tom II, Komentarz. Art. 87–243, Warszawa: C.H. Beck.

Akty Prawne/Legal acts

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r., poz. 78 z późn. zm.).

Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Ustawa z 29.08.1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900).

Ustawa z 30.08.2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019, poz. 2325).

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).

Ustawa z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019, poz. 118).

Ustawa z 6.03.2018 r. — Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 1292).

Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. poz. 1649).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę