Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.4.2
JEL: H57, H76

Status wykonawcy-oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Celem artykułu jest analiza statusu wykonawcy-oferenta na podstawie Prawa zamówień publicznych, a w szczególności: ustalenie granic temporalnych tego statusu, praw i obowiązków podmiotu, któremu przysługuje ten status, oraz zbadanie wewnętrznej dynamiki zachodzącej w grupie wykonawców-oferentów. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opartym na modelu przetargowym można wyróżnić trzy etapy: przedofertowy, ofertowy i przedkontraktowy. Z kolei art. 7 pkt 30 Pzp pozwala zidentyfikować cztery kategorie wykonawców, z których tylko dwie odnoszą się do uczestników postępowania. Status wykonawcy-kandydata łączy się z przedofertowym etapem postępowania, natomiast status wykonawcy- -oferenta aktualizuje się wraz z rozpoczęciem etapu ofertowego, ustaje zaś z chwilą zakończenia etapu przedkontraktowego, a więc w momencie udzielenia zamówienia. Zarówno krąg wykonawców-oferentów, jak i ich prawa i obowiązki ulegają przeobrażeniom w momencie uprawomocnienia się wyniku postępowania ogłoszonego przez zamawiającego. O ile na etapie ofertowym wykonawcy- oferenci mają prawo aktywnie działać w kierunku utrzymania swojej oferty w postępowaniu lub wyeliminowania ofert konkurentów, o tyle na etapie przedkontraktowym niewybranym wykonawcom pozostaje oczekiwać na reaktywację etapu ofertowego, do czego może dojść w przypadku uchylania się wykonawcy, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne; etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wykonawca; oferent

Bibliografia

Bibliografia/References

Boratyńska, M. (2001). Przetarg w prawie polskim. Zagadnienia cywilistyczne. Dom Wydawniczy ABC.

Dzierżanowski, W., Jerzykowski, J., & Stachowiak, M. (2018). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer.

Gordon, Z. (2012). Charakter prawny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prawo zamówień publicznych. (3), 30–40.

Gordon, Z. (2018). Konsekwencje poprzetargowego obowiązku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Prawo Zamówień Publicznych, (1), 17–27.

Hartung, W., Bagłaj, M., Michalczyk, T., Wojciechowski, M., Krysa, J., & Kuźma, K. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE sprawie zamówień publicznych. Komentarz. C.H.Beck.

Horubski, K. (2008). Odpowiedzialność odszkodowawcza zamawiającego za naruszenie reguł udzielania zamówień publicznych. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 44–50.

Lubiszewski, M. (2021a). Skutki upływu terminu związania ofertą w świetle przepisów nowego Prawa zamówień publicznych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (4), 44–49. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.4.6

Lubiszewski, M. (2021b). Upływ terminu związania ofertą a zwrot wadium w świetle Prawa zamówień publicznych. Studia Iuridica Toruniensia, (XXIX), 177–192. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.028

Moras, M. (2021). Konsekwencje uchylania się od obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne — wybrane zagadnienia. Studia Prawnoustrojowe, (54), 423–438. https://doi.org/10.31648/sp.6901

Nowicki, J. E., & Kołecki, M. (2019). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer.

Skubiszak-Kalinowska, I., & Wiktorowska, E. (2017). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer.

Sołtysińska, A., & Talago-Sławoj, H. (2016). Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer.

Szostak, R. (2005). Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne. Zagadnienia konstrukcyjne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Szostak, R. (2018). Umowy o zamówienia publiczne w zarysie. Urząd Zamówień Publicznych.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę