Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.3
JEL: D18, G18, K20

System promocyjny typu „piramida” w świetle analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych (implikacje dla prawa ochrony konsumentów w Polsce)

Celem opracowania jest analiza orzecznictwa unijnego
i krajowego dotyczącego systemów promocyjnych typu
,,piramida”. Konstrukcja tego systemu została opisana

z uwzględnieniem regulacji prawa unijnego i krajowe-
go. Ponadto analizie poddano wybrane postępowania

i decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów (UOKIK) dotyczące tego problemu oraz

ich wpływ na polskie prawo ochrony konsumentów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo ochrony konsumenta; rynek finansowy

Bibliografia

Antonowicz P., Szarmach Ł. (2013). Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy finansowej versus studium przypadku upadłości Amber Gold Sp.
z o.o., Zarządzanie i Finanse, 1, cz. 2, s. 5–23.
Chorbot P., Gadecki B. (2015). Parabanki. Charakterystyka zjawiska z perspektywy kryminologii [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie
patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania. LEXel.
du Vall M., Nowińska E. (2013). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEXel.
Johnston K. C., Johnson K. M., Hummel J. A. (2010). Ponzi Schemes and Litigation Risks: What Every Financial Services Company Should Know.
14 N. C. Banking Institiute, no 29, 30–57. https://scholarship.law.unc.edu/ncbi/vol14/iss1/3 (dostęp: 6.01.2020).
Luty P. (2012). Słynne piramidy finansowe, Forbes, https://www.forbes.pl/wiadomosci/bko-i-inne-piramidy-finansowe/p1elqbg (03.03.2020).

Mackenzie A. I. (2005). Almost certain loss: the psychology of pyramid schemes. University of Canterbury, https://ir. canterbury.ac.nz/bitstream/han-
dle/10092/1324/thesis_fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y (5.01.2020).

Masiukiewicz P. (2014). Piramidy finansowe a regulacje i nadzór, Zarządzanie i Finanse, 3, cz. 2, s. 41–58.
Namysłowska M. (2014). Czy można zbudować ,,piramida”? — glosa do wyroku TS z 3.04.2014 r. (C-515/12),. Europejski Przegląd Sądowy, 11,
s. 47–51. LEX/el.
Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K. (2018). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. LEX/el.
Oleksiewicz I. (2013). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. LEX/el.
Pachucki M. (2012). Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
Raport Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym (2019). Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta,
Warszawa, https://rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy/nieprawidlowosci-na-rynku-finansowym-a-ochrona-konsumenta (03.03.2020).
Sieradzka M., Glosa do wyroku TS z 3.04.2014 r. (C-515/12), LEX/el.
Sieradzka M., Zdyb M. (red.). (2016), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. LEXel.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę