Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.12.5
JEL: K12, K32

Sytuacja prawna nowych i nowo powstałych dzierżawców obwodów łowieckich w kontekście racjonalnej gospodarki łowieckiej

Jednym z zadań należących do kół łowieckich jest prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich. Obwody te mogą być dzierżawione przez dotychczasowych dzierżawców, nowych dzierżawców oraz nowo powstałych dzierżawców. Aktualnie obowiązujące przepisy stwarzają preferencyjne warunki konkurowania dla dotychczasowych dzierżawców, pozbawiając tym samym nowych oraz nowo powstałych dzierżawców szansy na zawarcie umowy. Trudna sytuacja nowych i nowo powstałych dzierżawców wynika również ze wzrastającej liczby kół łowieckich i jednocześnie ulegającej zmniejszeniu liczby obwodów łowieckich. W takim stanie rzeczy konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych, które przywrócą równowagę między różnymi kategoriami dzierżawców oraz wyeliminują praktyki sprzeczne z założeniami racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Słowa kluczowe: gospodarka łowiecka; obwody łowieckie; koła łowieckie; umowa dzierżawy; zasada pierwszeństwa

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Daniłowicz, W. (2018a). Prawo polowania – nienazwana instytucja prawa łowieckiego. Studia Prawnicze KUL, (3/75).

Daniłowicz, W. (2018b). Prawo polowania. Wolters Kluwer Polska.

Daniłowicz, W. (2020). Prawo łowieckie. Wolters Kluwer Polska.

Müller, T., & Zwolak, Z. (1998). Prawo łowieckie z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi i związkowymi. Wydawnictwo Prawnicze.

Nowak-Korcz, P. (2014). Dzierżawa obwodu łowieckiego w aspekcie translatologicznym. Comparative Legilinguistics, (17).

Nowakowski, A. (1997). Zadania leśnictwa i gospodarki łowieckiej w lasach wynikające z ustawy „Prawo Łowieckie”. Sylwan, (2).

Pązik, A., & Słomski, M. (2015). Prawo łowieckie. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Radecki, W. (2011). Prawo łowieckie w Polsce, Czechach i Słowacji. Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska.

Radecki, W., & Danecka, D. (2019). Prawo łowieckie. Komentarz. Difin.

Radwański, Z. (1977). Teoria umów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rakoczy, B. (2016). Odpowiedzialność za szkody łowieckie. Wolters Kluwer Polska.

Stec, R. (2009). Prawo łowieckie. Wybrane aspekty prawnoporównawcze. Bellona.

Stec, R. (2012). Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Uwarunkowania administracyjne, cywilnoprawne i organizacyjne. Wolters Kluwer Polska.

Stec, R. (2014). Komentarz do art. 29a. W: B. Rakoczy, R. Stec, & A. Woźniak, Prawo łowieckie. Komentarz. Wolters Kluwer Polska.

Stec, R. (2016). Organizacje ekologiczne w Polsce a gospodarka łowiecka. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (4).

Stec, R. (2017). Podmiotowe ustawowe przypadki wyłączające wypłatę odszkodowań za szkody powodowane przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (12).

Stec, R. (2019). Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze. TNOiK „Dom Organizatora”.

Szachułowicz, J. (2001). Glosa do wyroku SN z 21.03.2001 r., III CKN 497/00. Orzecznictwo Sądów Polskich, (11).

 

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 18.01.2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz.U. z 2021 r., poz. 139).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania (Dz.U. z 2002 r., nr 219, poz. 1842).

Statut Polskiego Związku Łowieckiego. https://www.pzlow.pl/images/Statut_PZL_z_zalacznikami_1–3.pdf (pobrano 30.01.2023).

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

Ustawa z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1173 ze zm.).

Ustawa z 14.12.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r., poz. 50).

 

Inne źródła/Other sources

GUS. (2017). Rocznik statystyczny leśnictwa. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/lesnictwo/lesnictwo-2017,1,13.html (pobrano 30.01.2023).

GUS. (2018). Rocznik statystyczny leśnictwa. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznylesnictwa-2018,13,1.html (pobrano 30.01.2023).

GUS. (2019). Rocznik statystyczny leśnictwa. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznylesnictwa-2019,13,2.html (pobrano 30.01.2023).

GUS. (2020). Rocznik statystyczny leśnictwa. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznylesnictwa-2020,13,3.html (pobrano 30.01.2023).

GUS. (2021). Rocznik statystyczny leśnictwa. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznylesnictwa-2021,13,4.html (pobrano 30.01.2023).

GUS. (2022). Rocznik statystyczny leśnictwa. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznylesnictwa-2022,13,5.html (pobrano 30.01.2023).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z 14.12.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, druk nr 2114, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2114 (pobrano 30.01.2023).

Wyrok TK z 10.07.2014 r., P 19/13, OTK-A 2014/7/71.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę