Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.3.4
JEL: A12, D18, D21, K20

Uwarunkowania prawne oznakowania towarów na rynku UE oznaczeniem typu „Made in” (cz. 2)

Prawidłowość użycia przez przedsiębiorców na rynku unijnym oznaczenia typu „Made in” jest kwestią mocno względną. Brak jasnej, jednoznacznej i wiążącej regulacji prawnej dla określenia pochodzenia, w tym odnoszącej się do wszystkich rodzajów produktów, wymusza zastosowanie w tym celu wielu kryteriów. Ogólne kryterium normatywne ujęte jest wąsko, bo odwołuje się do przynależności produktu do danej pozycji taryfowej w zakresie ceł. Będzie ono zatem często wymagać korekty. Służą do tego kryteria techniczne i ekonomiczne. Podlegają one rozpatrzeniu głównie z punktu widzenia wartości dodanej produktu. Niekiedy jednak znaczenie mogą mieć też uwarunkowania związane z ustaleniem tzw. ceny ex works, a dodatkowo — albo zamiennie — z przebiegiem procesu wytwórczego lub konstrukcją czy właściwościami produktu. Ponadto konieczna jest konfrontacja efektu zastosowania tych kryteriów z konsumenckim zakazem wprowadzania w błąd. Niemniej należy liczyć się z tym, że w pewnych sytuacjach zakaz taki podlega uchyleniu wskutek wyraźnego oparcia oznaczenia pochodzenia na indywidualnych aspektach produkcyjnych. Trzeba również mieć świadomość, że taki stan prawny sprzyja występowaniu aktów nieuczciwej konkurencji pod względem oznaczenia pochodzenia. Wreszcie, czego wykazaniu też służy niniejsza analiza, przedsiębiorcy mogą spotkać się z trudnościami w omawianej kwestii także wobec istnienia na płaszczyźnie krajowej, w zakresie pewnej kategorii produktów, szczególnych przepisów dotyczących wskazania na ich rodzime pochodzenie.

Słowa kluczowe: produkt; pochodzenie; oznaczenie; istotna obróbka lub przetworzenie; pozycja taryfowa; wartość dodana; wprowadzenie w błąd; konsument

Bibliografia

Bibliografia/References

Lireratura/Literature

Groß, L. (2019). Anmerkungen zu MADE IN GERMANY: Deutschlands Wirtschaftsgeschichte von der Industrialisierung bis heute, e-book, https://books.google.pl/books?id=tDWDDwAAQBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=LG+Frankfurt++urteil+7.11.2008++3-12+O+55/08&source=bl&ots=SEWVSPk0Fa&sig=ACfU3U2yWikOWwxNpDi2dDnlVmv_mZlMDQ&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjwmKq24rTmAhUllYsKHeNfDTcQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=LG%20Frankfurt%20%20urteil%207.11.2008%20%203-12%20O%2055%2F08&f=false

Mühlbauer, H. (2018). Made in Germany — als Marke und Kennzeichnung. „Made in Germany” — als brand and marking: Möglichkeiten und Einschränkungen. Possibilities and restrictions, e-book, https://books.google.pl/books?id=iepDDwAAQBAJ&pg=PA26&lpg=PA-26&dq=OLG+Stuttgart+10.11.1995,+2+U+124/95+urteil&source=bl&ots=oBq14VmpFE&sig=ACfU3U2KDuM9qEEOc2akNiyHtXKfoOTAw&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwihideT-s_oAhXIpIsKHf2aBwwQ6AEwAnoECAsQOg#v=onepage&q=OLG%20Stuttgart%2010.11.1995%2C%202%20U%20124%2F95%20urteil&f=false

Trzebiatowski, M. (2021). Uwarunkowania prawne oznakowania towarów na rynku UE oznaczeniem typu „Made in” (cz. 1). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.2.1

Wieliński, B. T. (2013). Made in Germany, ale z fabryk w Chinach. Bruksela chce zmienić oznaczenia. Gazeta Wyborcza, 13.80.2013, https://wyborcza.pl/1,75399,14430150, Made_in_Germany__ale_z_fabryk_w_Chinach__Bruksela. html? disableRedirects=true

 

Materiały internetowe/Internet materials

Made in…? Stanowisko PIPS ws. obowiązkowego znakowania produktów krajem ich pochodzenia, http://www.pips. pl/made-in-stanowisko-pips-wsobowiazkowego-znakowania-produktow-krajem-ich-pochodzenia (31.03.2020).

„Made in Poland” czy „Made in EU”?, audycja z 13.09.2013 r. w Radiu Poznań, http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/made-in-poland-czymade-in-ue (31.03.2020).

 

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 802/68 z 27.06.1968 r. dotyczące wspólnej definicji pojęcia pochodzenia towarów, Dz.Urz. L 148 z 28.6.1968 r., s. 1 i nast.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.Urz. L 302 z 19.10.1992 r., s. 1–91 ze zm.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2.07.1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.Urz. L 253 z 11.10.1993 r., s. 1–766 ze zm.

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.01.2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.Urz. WE L 31 z 1.2.2002 r., s. 1–24, ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z 23.04.2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny — tzw. zmodernizowany kodeks celny, Dz.Urz. WE L 145 z 4.06.2008 r., s. 1–64.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, Dz.Urz. L 304 z 22.11.2011 r., s. 18–63, ze zm.

Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.

Ustawa z 12.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2178 ze zm.

Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070.

Ustawa z 4.11.2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. z 2016 r. poz. 2007.

Wniosek Komisji Europejskiej z 13.02.2013 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE (COM/2013/078 final — 2013/0049, COD), https://eur-lex. europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52013PC0078

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny, Dz.Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r., s. 1–101 ze zm.

 

Orzecznictwo/Judgments

Postanowienie BGH z 21.09.2017 r. w sprawie Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs przeciwko Prime Champ Deutschland Pilzkulturen, ECLI:DE:BGH:2020:160120UIZR74.16.0.

Postanowienie OLG Stuttgart z 10.11.1995 r., sygn. 2 U 124/95.

Uchwała BGH z 27.11.2014 r., sygn. I ZR 16/14, https://medien-internet-und-recht.de/volltext.php? mir_dok_id=2692

Wyrok BGH 23.03.1973 r., sygn. I ZR 33/72, https://research.wolterskluwer-online.de/document/30ff9edf-ea0a-4c84-a063-689774437b77

Wyrok BGH z 16.01.2020 r., sygn. I ZR 74/16, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=104175&pos=0&anz=1

Wyrok OLG Frankfurt/nad Menem z 7.11.2008 r., sygn. 3-12 O 55/08.

Wyrok OLG Düsseldorf z 5.04.2011 r., sygn. I-20 U 110/10, https://medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir_dok_id=2329

Wyrok OLG Frankfurt/nad Menem z 5.05.2011 r., sygn. 6 U 41/10.

Wyrok OLG Köln z 13.06.2014 r., sygn. 6 U 156/13, https://betriebs-berater.ruw.de/wirtschaftsrecht/urteile/Irrefuehrende-Werbung-mit-Made-in-Germany-24088

Wyrok OLG Stuttgart z 10.03.2016 r., sygn. 2 U 63/15, http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=21441

Wyrok TSUE z 26.01.1977 r. w sprawie 49/76 Gesellschaft für Überseehandel, Zb.Orz. 1977, s. 41.

Wyrok TSUE z 23.02.1984 r. w sprawie 93/83 Zentrag, Zb.Orz. 1984, s. 1095.

Wyrok TSUE z 23.03.1983 r. w sprawie 162/82 Cousin i in., Zb.Orz. 1983, s. 1101.

Wyrok TSUE z 13.12.1989 r. w sprawie C-26/88 Brother International, Zb.Orz. 1989, s. 4253.

Wyrok TSUE z 8.03.2007 r. w sprawach połączonych C-447/05 i C-448/05 Thomson i Vestel France, Zb.Orz. s. I–2049.

Wyrok TSUE z 13.12.2007 r. w sprawie C-372/06 Asda Stores, Zb.Orz. 2007, s. I–11223.

Wyrok TSUE z 10.12.2009 r. w sprawie C-260/08, Bundesfinanzdirektion West przeciwko HEKO Industrieerzeugnisse GmbH, Zb. Orz. 2009, I–11571.

Wyrok TSUE z 11.02.2010 r. w sprawie C-373/08 Hoesch Metals and Alloys, Zb. Orz. 2010, s. I–951.

Wyrok TSUE z 4.09.2019 r. w sprawie C-686/17 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs przeciwko Prime Champ Deutschland Pilzkulturen, ECLI:EU:C:2019:659.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę