Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w procedurach Prawa zamówień publicznych

Najliczniejszą grupę beneficjentów ubiegających się o przyznanie dotacji ze środków unijnych stanowią jednostki sektora finansów publicznych zobligowane do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Wdrażanie funduszy unijnych związane  jest  z  wieloma  uregulowaniami  prawnymi  na  szczeblu  zarówno  UE,  jak  i  danego  kraju  członkowskiego, efektywna absorpcja środków unijnych nierozerwalnie związana jest zaś z procedurami prawa zamówień publicznych.

Niniejszy artykuł prezentuje absorpcje środków unijnych największego programu operacyjnego w kontekście procedur prawa zamówień publicznych, a także zagadnienia dotyczące nieprawidłowości identyfikowanych w procesie udzielania zamówień współfinansowanych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: fundusze unijne; procedury zamówień publicznych; nieprawidłowości

Bibliografia

Bibliografia

Bujnowski, M. (2009). Polityka spójności UE i jej realizacja w Polsce. W: E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polityki gospodarcze Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Gasz,  M.  (2014).  Strategia  Europa  2020  —  założenia  i perspektywy  realizacji.  Nierówności  Społeczne  a Wzrost  Gospodarczy,  (38),  85–97. https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.16.

Gostomczyk, W. (2016). Kryteria podziału środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, (2), 9–23.

Iniewski, R. (2010). Nowa umowa o dofinansowanie projektu. Finanse Publiczne, (3), 58 i n.

Karwatowicz, G., Zawiślańska, A. (2013). Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych. Wrocław: Presscom.

Karwatowicz, G., Lamch-Rejowska, M. (2011). Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Wrocław: Presscom.

Karwatowicz, G., Odachowski, J. (2009). Definicja legalna „nieprawidłowości” w kontekście Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Kontrola Państwowa, (4), 116–126.

Krzykowski, P. (2016). Nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014–2020. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Mik, C. (2000). Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.

Najwyższa Izba Kontroli. (2019). Efekty wdrażania programów operacyjnych na lata 2014–2020 w ramach Polityki Spójności. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. https://www.nik.gov.pl/plik/id,20875,vp, 23507.pdf (29.09.2019).

Nowicki, P. (2012). Zamówienia Publiczne jako instrument gwarantujący efektywność wydatków w realizacji projektów unijnych. W: E. Adamowicz, J. Sadowy (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (91–101), Gdańsk–Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.

Piwowarczyk, A. (2017). Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Piwowarczyk, A. (2016a). Umowa o dofinansowanie projektu w kontekście dodatkowych obowiązków w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych. Disputatio, (1), 95–106.

Piwowarczyk,  A.  (2016b).  Specyfika  kontroli  zamówień  publicznych  współfinansowanych  ze  środków  funduszy  strukturalnych.  Disputatio,  (2), 65–75.

Piwowarczyk, A. (2017). Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. W: R. Blicharz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu (264–293). Warszawa: Wolters Kluwer.

Ryszkiewicz, A. (2013). Od konwergencji do spójności i efektywności. Podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Senden, L. (2004). Soft law in European Community Law. Oxford: Hart.

Szostak, R. (2012a). Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi. Finanse Komunalne, (4), 5–24.

Szostak, R. (2012b). O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich. W: E. Adamowicz, J. Sadowy (red.). Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (139–159). Gdańsk–Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.

Szostak, R. (2011). Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich — zagadnienia organizacyjne. Samorząd Terytorialny, (11), 61–79.

Tomaszewicz, A. (2014). Fundusze unijne a rozwój regionalny w Polsce. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Szkoła Główna Handlowa, (94), 209–242.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę