Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.7
JEL: K00, K39

Wpływ aktu fundacyjnego na statut fundacji w kontekście czynności notarialnej

Celem artykułu jest przedstawienie charakteru zależności zachodzących pomiędzy aktem fundacyjnym a statutem fundacji w kontekście procedury notarialnej. Omówiono w szczególności powinności notariusza obejmujące sporządzenie obu aktów. Opracowanie ma także na celu poddanie analizie obowiązku notariusza dotyczącego oceny, czy majątek wskazany w akcie fundacyjnym jest wystarczający do osiągnięcia celów działania fundacji.

Słowa kluczowe: fundacja; akt fundacyjny; statut fundacji; notariusz; akt notarialny

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Cioch, H. (1986). Istota aktu fundacyjnego. Nowe Prawo, (10).

Cioch, H. (1987). Pojęcie i rodzaje fundacji. Państwo i Prawo, (2).

Cioch, H. (1994). Glosa do postanowienia SN z dnia 8 grudnia 1992 r., sygn. akt I CRN 182/92. Rejent (10).

Cioch, H. (1995). Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Cioch, H. (2002). Prawo fundacyjne. Warszawa: Difin.

Cioch, H. (2010). Ustawa o fundacjach. Komentarz, wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cioch, H., Kidyba, A. (2007). Ustawa o fundacjach. Komentarz. LEX.

Daminowska, J. (2016). Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji jednostek samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, (7–8).

Dominowska, J. (2017). Reprezentacja fundacji w stosunkach z jej zarządem. Przegląd Prawa Handlowego (2).

Franczak, K. (2010). Zmiana statutu fundacji. Glosa, (1).

Kidyba, S. (2007). Wybrane zagadnienia związane z nadzorem nad fundacjami — uwagi de lege lata i de lege ferenda. Przegląd Prawa Handlowego (9).

Kidyba, A. (1997). Ustawa o fundacjach i ustawa Prawo o stowarzyszeniach. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Mariański, A., Żądło, A. (2018). Opodatkowanie fundacji prywatnych. Przegląd Podatkowy (8).

Zaporowska, J., Mazurkiewicz, J. (1998). Kapitał założycielski fundacji. Cz. 1. Monitor Prawniczy (6).

Zaporowska, J., Mazurkiewicz, J. (1998). Kapitał założycielski fundacji. Cz. 2. Monitor Prawniczy (7).

Zaporowski, P., Mazurkiewicz J., Zaporowska M., Zaporowska Z. (2016). Polskie prawo firmowe. Zagadnienia wybrane. Wrocław: Jacek Mazurkiewicz.

Mazurkiewicz, J., Zaporowska J. (1994). Cel fundacji. Monitor Prawniczy (12).

Niemirka, B. (1995). Statut fundacji. Warszawa: C.H. Beck.

Nowak, M. (2006). Fundacja jako zarządca przedsiębiorstwa. Przegląd Prawa Handlowego, (1), s. 30–32.

Pokryszka, K. (2014). Administracyjnoprawne przywileje fundacji użyteczności publicznej. Wybrane problemy prawne. Monitor Prawniczy nr 9(464).

Piotrowska, A. (2010). Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Samorząd Terytorialny (7–8).

Radecki, G. (2009). Fundacje zakładane przez osoby prawne kościoła katolickiego w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Rzetecka-Gil, A. (2018). Ustawa o fundacjach. Komentarz. LEX.

Sikorska-Lewandowska, A. (2018). Wpis w rejestrze przedsiębiorców podmiotu ujawnionego w rejestrze stowarzyszeń. Przegląd Prawa Publicznego, (2).

Suski, P. (2018). Stowarzyszenia i fundacje. Warszawa: Wolters Kluwer.

Staszczyk, P. (2015). Ustawa o fundacjach. Komentarz praktyczny. Warszawa: Difin.

Stecki, L. (1996). Fundacja. Cz. 1. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Strzępka, J. (2002). Fundator — osoba prawna w prawie fundacyjnym. Prawo Spółek (2), s. 32–38.

Szereda, A. (2018). Czynności notarialne. Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie. Warszawa: Legalis.

Wach, M. (2007). Fundacja — wyodrębniona masa majątkowa czy organizacja społeczna. Przegląd Prawa Handlowego (7).

Wasilewski, A. (1984). Prawna problematyka fundacji (zagadnienia podstawowe). Państwo i Prawo, (9).

Wrzecionek, R. (2012). Czynności notarialne w prawie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Wrzecionek, R. (2013). Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer Business.

 

Orzecznictwo/Judgments

Uchwała SN z 12.04.2007 r., sygn. akt III CZP 26/07, opubl. OSNC 2008 nr 3.

Uchwała SN z 24.11.2006, sygn. akt III CZP 114/06, OSNC 2007 nr 7–8.

Wyrok SA w Warszawie z 30.07.1998 r., sygn. akt I ACa 500/98, OSA 1999 nr 7–8.

Postanowienie SN z 12.02.2002, sygn. akt I CKN 1388/99, opubl. LEX nr 53162.

Inne źrodła/Other sources

Notatka informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego z 27.12.2017 r., Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2016 r. — wyniki wstępne, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacjispolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2016-r-wynikiwstepne,3,7.html (1.09.2019).

Notatka informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego z 01.03.2017 r., Organizacje pożytku publicznego i 1%, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/organizacje-pozytku-publicznego-i-1-w-2017-roku,4,4.html (1.09.2019).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę