Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Krzysztof Teszner
ORCID: 0000-0002-7398-582X
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doradca podatkowy. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego, członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wykładowca na studiach podyplomowych z egzekucji administracyjnej w Krajowej Szkole
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.5.7
JEL: K22, K23, K34

Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy problematyki kontroli stosowania przez administrację skarbową blokady rachunku bankowego przedsiębiorcy z powodu możliwości jego wykorzystywania do wyłudzeń skarbowych. Trafny jest pogląd Sądu, że przesłanki krótkiej blokady rachunku podlegają kontroli sądowoadministracyjnej. Wynika to z prokonstytucyjnej wykładni art. 119zv § 1 i art. 119zw § 1 Ordynacji podatkowej. Nie można natomiast zaaprobować że stanowiska Sądu, że kontrola przesłanek krótkiej blokady jest możliwa dopiero w wyniku zaskarżenia postanowienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w przedmiocie przedłużenia na czas oznaczony blokady rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Słowa kluczowe: blokada rachunku bankowego; ordynacja podatkowa; postępowanie sądowoadministracyjne
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.4.4
JEL: K22, K23, K34

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest nowym rodzajem decyzji podatkowej. Istotą tej decyzji jest klasyfikacja towaru lub usługi oraz określenie prawidłowej stawki VAT. Wiążąca informacja stawkowa jest efektem przeprowadzenia odrębnej procedury interpretacyjnej. W artykule autor analizuje i ocenia przepisy regulujące wydawanie wiążącej informacji stawkowej. Podkreśla znaczenie tej instytucji oraz jej charakter prawny na tle innych podatkowych procedur interpretacyjnych, a także wskazuje na specyficzne aspekty postępowania wyjaśniającego w sprawach wydawania WIS. W konkluzji sformułowany został postulat zmiany niektórych rozwiązań procesowych z zakresu nadzoru oraz sądowej kontroli wydanych wiążących informacji stawkowych.

Słowa kluczowe: wiążąca informacja stawkowa; postępowanie podatkowe; decyzja podatkowa; podatek od towarów i usług; Ordynacja podatkowa

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doradca podatkowy. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego, członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wykładowca na studiach podyplomowych z egzekucji administracyjnej w Krajowej Szkole Skarbowości, autor ponad 130 publikacji z zakresu prawa i postępowania podatkowego i administracyjnego.